BVNL

Nederland voorop en vooruit

Samenvatting partijprogramma 2023

Belang van Nederland (afgekort: BVNL) is een Nederlandse politieke partij, opgericht in augustus 2021 door Wybren van Haga. De partij is vertegenwoordigd in veertien gemeenten en vier waterschappen. Daarnaast zijn oprichter Van Haga en BVNL-lid Hans Smolders actief in de Tweede Kamer voor de Groep Van Haga. [bron]

BVNL is een economisch rechtse partij die klassiek liberaal is en vecht voor de vrijheid van het individu. Ze zijn tevens cultureel conservatief en willen de Nederlandse tradities en cultuur intact houden.

De partij wil een brede volkspartij zijn, gestoeld op kernwaarden als vrijheid, soevereiniteit, gezond verstand, verantwoordelijkheid, barmhartigheid, fatsoen, ambitie, technologische vooruitgang en eenvoud. BVNL pleit voor het verminderen van bemoeienis met het leven van de burger door de overheid. Hier hoort bij dat de steeds verdergaande invloed van supra- en internationale instanties moet worden ingeperkt.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Een bindend referendum over het EU-lidmaatschap is nodig. Economische samenwerking en vrijhandel zijn een groot goed. Maar de overdracht van soevereiniteit naar de EU moet stoppen en we moeten de mogelijkheid krijgen tot opt-ins en opt-outs.
 • Ontwikkelingssamenwerking wordt gestopt, want ontwikkelingsgeld eindigt zelden op de plek waarvoor het bedoeld is. In plaats daarvan moet handel met landen die we willen helpen gestimuleerd worden.
 • De krijgsmacht is uitermate belangrijk voor de veiligheid van Nederland en moet daarom volledig soeverein zijn, met voldoende personeel en materieel. Hierom moet per direct worden voldaan aan de 2% BNP norm die de NAVO stelt. Ook krijgen alle militairen die zich in de lagere loonschalen bevinden een eenmalige extra loonsverhoging van 10%, en wordt het pensioengat voor militairen ten gevolge van de verhoging van de AOW-leeftijd op een fatsoenlijke manier opgelost.

Immigratie & Integratie

 • We zeggen het vluchtelingenverdrag uit 1951 op. Dit was voor een andere soort vluchteling en andere aantallen bedoeld.
 • Er komt een asielstop. Het absoptievermogen is bereikt en Nederland kan de toestroom van asielzoekers niet meer aan. Opvang van vluchtelingen zou altijd plaats moeten vinden in de eigen regio. Binnen de huidige internationale wetgeving zijn ook tal van immigratiebeperkende maatregelen mogelijk, zoals asielopvang in partnerlanden zoals Rwanda: eventuele vluchtelingen die asiel aanvragen kunnen in Rwanda de procedure afwachten. Ook worden de Dublin-afspraken in ere hersteld, waardoor vluchtelingen in het eerste land van aankomst asiel moeten aanvragen. Iedereen die Nederland binnenkomt via Duitsland of België kan dus geen asiel aanvragen.
 • Integratie van nieuwkomers moet voorop staan. Onze vrije normen en waarden moeten koste wat kost behouden blijven. Geen Nederlands willen leren spreken betekent geen bijstandsuitkering. Voor sociale voorzieningen wordt een minimaal niveau van beheersing van de Nederlandse taal vereist. Immigranten die binnen 5 jaar na toekenning van hun verblijfsvergunning veroordeeld worden voor een misdrijf, verliezen hun verblijfsvergunning.
 • Migranten uit veilige landen (veiligelanders) worden per direct uitgezet. Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Nederland geen plaats. Gemeenten of andere instanties die illegalen ondersteunen zullen worden beboet. Tegen landen die niet meewerken aan terugkeer van illegalen wordt keihard opgetreden. Gedacht kan worden aan het opzeggen van de diplomatieke betrekkingen en het stoppen van betalingsverkeer.

Volksgezondheid & Zorg

 • Er vindt geen enkele vorm van vaccinatiedwang of -drang plaats, iedereen beslist zelf over het eigen lichaam. Geen coronamaatregelen in de WPG (Wet Publieke gezondheid).
 • Onze ouderen hebben ons land opgebouwd en verdienen het om de beste zorg te krijgen die wij ze kunnen geven. Er komt een seniorenombudsman die de belangen van senioren gaat beschermen en verzorgingshuizen voor senioren, bejaardentehuizen en vrije woonvormen voor senioren komen terug.
 • Geen internationaal gezondheidsbeleid met mandaat voor ondemocratische organisaties zoals de WHO en verplichtingen voor lidstaten en nationale overheden.
 • Kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg moeten scherp in de gaten worden gehouden. Het basispakket wordt aangepast. De anticonceptiepil wordt volledig vergoed voor alle leeftijden. Behandelingen door een tandarts moeten ook voor volwassenen worden vergoed uit het basispakket. Behandelingen waarvoor geen duidelijk bewijs is dat ze werken, moeten uit het basispakket, maar voor dure medicijnen die mensen langer laten leven moet juist wél ruimte zijn.

Onderwijs & Wetenschap

 • Het onderwijs moet weer terug naar de basis. Meer aandacht voor basisvaardigheden als rekenen, lezen en schrijven, en voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, en biologie. Hiernaast moeten andere belangrijke vaardigheden op het programma komen, zoals kritisch denken, digitale vaardigheden, gebruik van Artificial Intelligence, basis financieel inzicht (leren omgaan met geld), kookles, conflictbeheersing, en onderhandelingsvaardigheden.
 • Een eenmalige extra salarisverhoging van 10% voor alle onderwijzers en docenten die zich in de lagere loonschalen bevinden op basisscholen en middelbare scholen.
 • Scholen worden gestimuleerd om fysiek les te geven, ook als er een virus rondwaart. Jongeren hebben nauwelijks last gehad van het coronavirus, maar ze hebben enorm geleden onder de maatregelen. Digitaal onderwijs op afstand is altijd een laatste redmiddel.
 • Academische vrijheid op onze universiteiten zonder afhankelijkheid van externe geldstromen of politiek is belangrijk.

Economie & Overheid

 • Er komt een zakenkabinet. Bij de benoeming van ministers wordt gekeken naar opleiding, achtergrond en ervaring. Mensen zonder relevante opleiding of ervaring krijgen geen ministerspost. Dit betekent dat de Minister van J&V minimaal rechten moet hebben gestudeerd, dat de Minister van Defensie bij voorkeur een oud-militair is, dat de Minister van Financiën minimaal een econoom of fiscalist is en dat de Minister van EZK bij voorkeur een econoom of ingenieur is.
 • Er moet een grondige reorganisatie komen van het openbaar bestuur. De kiesdrempel wordt verhoogd naar 2 zetels om versplintering te voorkomen. De Eerste Kamer wordt direct gekozen en niet via de Provinciale Staten. Ongekozen bestuurslagen, zoals de Veiligheidsregio’s en de Regionale Energiestrategie (RES), schaffen we af. Burgemeesters en Commissarissen van de Koning worden niet meer benoemd, maar gekozen via directe verkiezingen. Een districtenstelsel heeft de voorkeur, maar zolang dat niet is ingevoerd moet elke regio in Nederland in elk geval een vast aantal mensen in de Tweede Kamer krijgen.
 • Bedrijven en hun werknemers zijn over het algemeen een verzameling competente mensen die hard werken, risico’s nemen. Op die ambitie en dat succes moeten wij trots zijn. Het is een kerntaak van de overheid om het speelveld zo in te richten dat onze bedrijven optimaal kunnen ondernemen. Het vestigingsklimaat moet worden verbeterd door lagere belastingen in te voeren, minder overheidsbemoeienis, lage energiekosten, en soepeler arbeidsrecht.
 • Het economisch belang van een goede infrastructuur is enorm. De Nederlandse bevolking is in de afgelopen decennia met miljoenen mensen toegenomen, maar de infrastructuur is hier niet op aangepast. Daarom is een inhaalslag nodig, onder andere door de A3 tussen Amsterdam en Rotterdam aan te leggen, de Lelylijn te realiseren en de snelweg bij Amelisweerd bij Utrecht moet meer rijbanen krijgen.

Milieu & Klimaat

 • Technisch gezien is er geen stikstofprobleem en we moeten stoppen met het lastigvallen van boeren, vissers en andere ondernemers. De staat van de natuur in Nederland is een stuk beter dan door sommige experts wordt gesteld. Bovendien is het geen probleem wanneer zandverstuivingen transformeren tot bos als gevolg van depositie van stikstofoxiden of ammoniak. Het stikstofbeleid gaat daarom van tafel zodat boeren weer kunnen boeren en vissers weer kunnen vissen. Er worden geen boeren meer uitgekocht. Om het verdienmodel van boeren te verbeteren wordt het Keurmerk FarmerFriendly ingevoerd. Pulsvissen wordt weer toegestaan en het volbouwen van visgronden in zee met windmolens is onaanvaardbaar. Waar dit gedaan is dient dit te worden teruggedraaid.
 • De energierekening moet betaalbaar zijn. Nederland moet meer innoveren en streven naar energiesoevereiniteit waardoor de energierekening omlaag gaat. Het gasveld in Groningen kan veilig open gehouden worden door te produceren op een laag productieniveau van bijvoorbeeld 12 miljard m3 per jaar in combinatie met waterinjectie of stikstofinjectie zodat het risico op seismische activiteit wordt geminimaliseerd. Gasvelden in de Noordzee en in het Waddengebied bij Ternaard moeten verder worden ontwikkeld. Kerncentrales moeten kunnen worden gebouwd en onderzoek naar SMR (Small-Modular-Reactor) energiecentrales wordt actief gestimuleerd.
 • Hybride systemen worden niet verplicht in 2026 en gasgestookte CV-ketels blijven toegestaan. Warmtepompen worden niet verplicht. Er worden geen zonnepanelen geplaatst op onbebouwde grond of op water. Zonnepanelen op daken wordt aangemoedigd en vergunningsvrij gemaakt. Geen nieuwe windmolens op land of op zee.
 • Er worden meer bomen geplant, zowel binnenstedelijk als op het platteland, omdat dit goed is voor het milieu.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Om woningtekort op te lossen worden verschillende maatregelen voorgesteld. Stimuleer het splitsen van grote woningen in kleinere woningen. Dit leidt tot meer woningen zonder dat hiervoor extra ruimte wordt gebruikt. Pas bestemmingsplannen aan zodat extra verdiepingen op bestaande gebouwen kunnen worden gebouwd en bouw überhaupt meer in de hoogte om kostbare ruimte te besparen. Stop met het onnodige stikstofbeleid en geef weer bouwvergunningen af. Permanente bewoning van vakantiewoningen wordt toegestaan. Geen voorrang meer voor een sociale woning voor statushouders.
 • De misgelopen pensioen-indexatie wordt met terugwerkende kracht hersteld. Pensioenen moeten niet geïndexeerd worden met een risicovrije rente maar met de werkelijk behaalde rendementen. Daarnaast moet de kostendelersnorm worden afgeschaft zodat alleenstaanden die gaan samenwonen niet worden gekort op hun AOW.
 • Het minimumloon verhogen naar € 14,- per uur om het verschil tussen werken en niets doen te vergroten. Tegelijkertijd verlaagt dit de werkgeverslasten zodat de impact op de kosten voor de werkgever minimaal is. Het minimumjeugdloon gaat fors omhoog en stopt bij 18 jaar. Voor mensen die 18 jaar of ouder zijn geldt het gewone minimumloon. Uitkeringen worden losgekoppeld van het minimumloon, met uitzondering van de AOW.
 • Zeven dagen per week gratis openbaar vervoer voor studenten en 65-plussers. Uiteindelijk moet er gratis openbaar vervoer voor iedereen komen zodat Nederland weer in beweging komt en de economie in een hogere versnelling. Iedereen kan zich hierdoor gratis verplaatsen, de filedruk neemt af, de arbeidsmobiliteit neemt toe en de eenzaamheid onder ouderen neemt af.

Overige

 • Ten onrechte verguisde Nederlandse helden, zoals Generaal Spoor en Kapitein Westerling, in ere herstellen. Op het beschadigen/bekladden van standbeelden, monumenten en/of gedenktekens komen hogere straffen.
 • Werken aan een digitale toekomst waarin burgers vrijelijk hun mening kunnen uiten, waarin encryptie beschermd wordt en waarin technologie de privacy en veiligheid van mensen versterkt. Hierbij het behoud van encryptie waarborgen, omdat dit essentieel is voor de bescherming van persoonlijke gegevens en het communicatiegeheim. Artificial Intelligence (AI) is een welkome innovatie, mits er zorgvuldig mee wordt omgegaan en het geen gevaar is voor onze privacy. Het is een taak voor de overheid om na te gaan hoe AI bijvoorbeeld kan worden geïncorporeerd in het onderwijs.
 • Een onafhankelijk onderzoek naar de coronaperiode en het handelen van de overheid. Volledige openheid van zaken is nodig met betrekking tot alle zaken die geheim zijn verklaard in het belang van de staat.
 • Veiligheid is een groot goed en een randvoorwaarde voor ons gevoel van welzijn. Meer politie op straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen, hebben hun nut bewezen. Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) vergroten de zichtbaarheid, handhaving en bestrijding van de kleine criminaliteit. Invoering van een systeem van cumulatieve straffen. Hierbij tellen eerdere overtredingen proportioneel en cumulatief mee in de strafmaat.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?