Samen voor Nederland

Vrijheid, liefde, democratie!

Samenvatting partijprogramma 2023

Samen voor Nederland is een Nederlandse politieke partij, opgericht door onder meer Michel Reijinga in 2022. De beweging komt voort uit de anti-corona beweging Nederland in Verzet. Ideologisch stelt de partij te staan voor “vrijheid, liefde en waarheid”. Michel Reijinga is de lijsttrekker. [bron]

Samen voor Nederland wil Nederland zelfredzaam maken, zodat er zo min mogelijk zorg en bemoeienis van de Nederlandse overheid nodig is. Vanuit de overtuiging dat Nederlanders innovatief, vaardig, sociaal, gedreven, medemenselijk en trots genoeg zijn om de regie over hun eigen leven te overzien en te bepalen.

Speerpunten van de partij zijn het verlaten van de EU en terugpakken van regie over eigen land, stoppen met migratie en alle klimaatmaatregelen en wetgeving, en met het vrijgekomen geld investeren in woningen, zorg en het onderwijs, wat gebukt gaat onder teveel regeldruk en een te hoge werklast. Ook is de partij voor meer directe democratie, zoals een bindend referendum en een gekozen burgemeester.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Nederland dient zich te bevrijden van internationale organisaties zoals de Europese Unie en het World Economic Forum om haar soevereiniteit te herstellen en vrijheid te waarborgen.
 • Het Europese Economische Gemeenschap handelsverdrag moet worden behouden als uit de EU wordt teruggetrokken. Dit verdrag biedt aanzienlijke economische voordelen, behoudt Nederlandse zelfbeschikking en handelsvrijheid en zorgt voor flexibiliteit om handelsovereenkomsten aan te passen naar de specifieke behoeften en belangen van Nederland.
 • Het concept van een Tristate City concept, waarbij Nederland, delen van Duitsland en België een uitgestrekte metropool van 30 miljoen inwoners vormen, wordt verworpen. Nederland moet zijn eigen identiteit behouden.

Immigratie & Integratie

 • Het asielbeleid moet aanzienlijk strenger. Uitgangspunt moet zijn dat er geen asiel wordt verleend tenzij aan strikte eisen is voldaan, zoals aantoonbare politieke vervolging. Verder moet enkel sobere opvang met een verkorte procedure en korte uitzetting de norm zijn.
 • Asiel moet buiten Nederland worden georganiseerd, waar asielzoekers hun procedures kunnen afwachten in andere landen waarmee hierover overeenkomsten zijn gesloten.
 • Asielzoekers in Nederland moeten geen voorrang krijgen. Asielzoekers die strafbare feiten plegen dienen onmiddellijk te worden uitgezet, statushouders krijgen geen voorrang bij het verkrijgen van woningen en er wordt gestopt met de dubbele nationaliteit.
 • De asielindustrie moet ontmanteld worden.

Volksgezondheid & Zorg

 • Er wordt een nieuwe betaalbare basis-zorgzverzekering voor iedereen ingevoerd van 90 euro per maand. Deze basisverzekering biedt een breed scala aan medische dekking, vergelijkbaar met het oude ziekenfondsmodel.
 • De basisverzekering geeft verzekerden altijd de vrije keuze van zorgverleners, zonder beperkingen of voorwaarden van de verzekeraar.
 • Er moet meer zorgpersoneel beschikbaar komen, door de salarissen te verhogen en het verminderen van de bureaucratische overheid. Ook moeten de administratieve lasten worden teruggedrongen, en moet er betere loopbaanontwikkeling komen. Een deel van de financiering kan worden gevonden door te snijden in de toplagen van de bureaucratie.
 • Ook in de ouderenzorg moet geïnvesteerd worden in meer personeel. Tevens moet er meer budget worden vrijgemaakt voor ouderenzorg en moeten er meer (IC) bedden komen in de bredere zorg.

Onderwijs & Wetenschap

 • Onderwijs moet meer prioriteit krijgen in de Nederlandse politiek. De werkdruk moet drastisch minder worden door de bureaucratie terug te dringen en de leraar zich te laten focussen op de kerntaken.
 • De sociale kloof tussen verschillende onderwijsniveaus moet worden gedicht. Door in plaats van 'laag-' en 'hoog onderwijs' van praktisch en theoretisch onderwijs te spreken wordt de gelijke waarde voor de samenleving benadrukt.
 • Er moet een basisbeurs komen voor studenten in het MBO en HBO. Voor studenten uit huishoudens met een lager inkomen moet ook een aanvullende beurs beschikbaar komen. Daarnaast moet de pechgeneratie gecompenseerd worden.
 • De motivatie om te leren moet worden aangesterkt. Door studies in modules aan te bieden en leren vanuit intrinsieke motivatie te laten plaatsvinden wordt leren gestimuleerd.

Economie & Overheid

 • Door te minderen op bijvoorbeeld asiel- en klimaatuitgaven is er minder behoefte aan overheidsinkomsten, waardoor de belastingen omlaag kunnen.
 • Overtollige ambtenaren worden gestimuleerd om in de particuliere sector te gaan werken. Dit zorgt voor extra koopkracht en bedrijven.
 • De overheid moet kleiner en efficiënter. Ministeries moeten waar mogelijk worden samengevoegd, regelgeving kan worden versimpeld om bureaucratie te verminderen, en processen kunnen worden gedigitaliseerd om administratieve lasten te verminderen. De overheid moet zich focussen op kerntaken: bescherming van eigendomsrechten, rechtspraak en veiligheid.
 • Nederland moet uit de Euro.

Milieu & Klimaat

 • Klimaatmaatregelen die gericht zijn op stikstof- en CO2-reductie moeten worden stopgezet.
 • Klimaatwetgeving en klimaatakkoorden moeten worden ingetrokken.
 • De energietransitie moet worden stopgezet.
 • Benzine moet worden behouden als brandstof voor auto's.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Het voorrang geven aan statushouders bij het toewijzen van woningen moet stoppen.
 • Er moet meer worden gebouwd op een evenwichtige manier, waarbij rekening wordt gehouden met natuurbehoud, behoud van lokale identiteit en het welzijn van de bewoners. Er wordt gestreefd naar ruime, groene wijken met voldoende bomen, waterpartijen en parken.
 • Starters die aan de criteria voldoen kunnen een subsidieaanvraag indienen bij de overheid, die wordt berekend op basis van het verschil tussen de markthuurprijs en een betaalbare huurprijs voor de betreffende regio. Voor deze criteria worden inkomensgrenzen ingesteld.

Overige

 • Nederland moet zelf een farmaceutische fabriek in Nederland opzetten. Dit verzekert de toegang tot medicijnen, geeft onafhankelijkheid in noodsituaties en geeft een betere controle over kwaliteit en veiligheid.
 • Het bindend referendum moet worden ingevoerd, en er moet een direct gekozen burgemeester komen.
 • Vrijheid van meningsuiting moet weer in ere worden hersteld. Het uitsluiten of censureren van andere geluiden, of zelfs het verbieden en criminaliseren van andere meningen staat het democratisch debat in de weg.
 • Schiphol moet worden hersteld naar optimale capaciteit. Dit is de weg naar een bloeiende economische toekomst voor Nederland.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?