VVD

Samen aan de slag

VVDSamenvatting partijprogramma 2021

“De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een ‘rechtse’ liberale partij, met op onder meer ethisch gebied progressievere standpunten. Politiek leider is sinds 31 mei 2006 Mark Rutte. De partij werd opgericht in 1948 als opvolger van de Partij van de Vrijheid (PvdV), die weer een voortzetting was van de vooroorlogse Liberale Staatspartij (LSP).” [bron]

Vrijheid, verantwoordelijkheid en wederkerigheid zijn de leidende waarden bij de VVD. De overheid moet niet groot zijn, maar wel sterk genoeg om veiligheid en zekerheid te bieden. Een gepaste trots op onze cultuur en actieve verdediging van onze waarden omhelst ook een krachtige afwijzing van iedere vorm van discriminatie.

Op economisch vlak zal de overheid de rafelranden van het kapitalisme actief bij moeten schaven om ervoor te zorgen dat onze liberale markteconomie werkt zoals het kapitalisme bedoeld is, en bescherming te bieden tegen groeiende ongelijkheid. Kapitalisme heeft bijsturing nodig om te zorgen dat liberalisme werkt voor de mensen.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Europese Strategische soevereiniteit, door onder andere sterke krijgsmachten en geen afhankelijkheid van één machtsblok op gebied van cruciale goederen of grondstoffen.
 • Een vrije markt die gebaseerd is op wederkerigheid. Binnen de EU kunnen bedrijven van buiten hier dan alleen ongehinderd zaken doen, als onze bedrijven dat ook in hun land kunnen.
 • Afschaffing van vetorecht bij EU-sancties voor mensenrechtenschenders en bij de verlenging van economische sancties.
 • Terughoudendheid bij uitbreiding van de EU, waarbij draagvlak en duurzame uitvoering van gemaakte afspraken de doorslag geven.

Immigratie & Integratie

 • Migratieovereenkomsten met veilige landen in de regio voor opvang die voorwaardelijk zijn voor gunstige handelsvoorwaarden en het ontvangen van ontwikkelingshulp.
 • Alleen een veranderde veiligheidssituatie in het land van herkomst kan reden zijn voor een herhaalde aanvraag asiel, anders geen her-aanvraag en geen hoger beroep.
 • Inburgeraars moeten een participatieverklaring ondertekenen waarin ze beloven de mensenrechten te eerbiedigen en afstand nemen van onderdrukking, huwelijksdwang en geweld binnen een relatie.
 • Geheel verbieden van gezichtsbedekkende kleding in de openbare ruimte (met uitzondering van mondkapjes die op advies van de overheid tijdens een pandemie worden gedragen).

Volksgezondheid & Zorg

 • Prijswaakhond tegen dure medicijnen en woekerprijzen.
 • Kortere wachtlijsten binnen de GGZ door meer medewerkers op te leiden.
 • Beperken van premiestijgingen in de zorg en een goedkoper basispakket door niet wetenschappelijke en niet effectieve behandelingen niet meer standaard te vergoeden.
 • Eigen risico bevriest, maar kan bij keuze worden verhoogt in ruil voor een lagere premie.

Onderwijs & Wetenschap

 • Inzetten op innovatie en ontwikkeling van sleuteltechnologieën als kunstmatige intelligentie via overheidsinvesteringen.
 • Data moet persoonlijk eigendom worden, zodat Big-Tech bedrijven moeten betalen voor het gebruiken van persoonlijke data.
 • Vrijheid van onderwijs mag het gelijkheidsbeginsel niet ondermijnen.
 • Aanpassing van het onderwijs aan moderne technieken, door digitale vaardigheden onderdeel van het onderwijsprogramma te maken.

Economie & Overheid

 • Midden- en klein bedrijf moet lagere lasten krijgen, vereenvoudigde regelgeving en betere dienstverlening, gecombineerd met een belastingverlaging voor middeninkomens.
 • Voorkomen van te dominante bedrijven om te zorgen voor een competitieve interne markt, met sterk toezicht op marktmacht en versterken van consumentenrechten.
 • Deelname van de overheid in strategische bedrijven en vitale infrastructuur beschermt Nederland tegen monopolies, te dominante bedrijven en buitenlandse overname.
 • Modernisering van het belastingstelsel, door (nieuwe vormen van) kapitaal, zoals data, te belasten, en door bedrijfswinsten te belasten waar deze daadwerkelijk worden gegenereerd.

Milieu & Klimaat

 • Nakomen van internationale klimaatafspraken uit het Verdrag van Parijs. Kernenergie wordt hierbij ingezet, en moet een Europese classificatie van duurzame energie krijgen.
 • Stopzetten van nieuwe subsidies voor het verbranden van biomassa uit hout voor elektriciteitsopwekking. Voor lopende subsidies geldt als voorwaarde dat resthout wordt gebruikt en dat er geen oerbossen worden gekapt om biomassa te produceren.
 • Lagere energierekening voor huishoudens en kleinverbruikers, en hogere rekening voor bedrijven en grootverbruikers, waarbij het mkb ontzien wordt.
 • Afschaffen van de vrijstelling voor accijns op kerosine in internationaal verband. De vliegbelasting voor vluchten vanaf Nederlandse luchthavens blijft tot dat geregeld is in stand.

Overige

 • Sluiting van coffeeshops die zich niet aan de regelshouden of van verkooppunten die leiden tot overlast op straat.
 • Strafbaar stellen van het openbaar maken van gegevens en beelden waarop politieagenten en hulpverleners herkenbaar zijn.
 • Aanscherping van de zedenwetgeving, zoals verkrachting en seksueel overschrijdend gedrag. Waar nu nog alleen dwang en geweld leidend zijn, wordt ook het ontbreken van wederzijdse instemming strafbaar.
 • Huren moeten omlaag door meer woningbouw en starters moeten beschermd worden tegen huisjesmelkers en speculatie met woningen.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?