VVD

Voor een slagvaardig Europa.

VVDSamenvatting partijprogramma 2024

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een Nederlandse liberale politieke partij. Politiek leider is sinds 14 augustus 2023 Dilan Yesilgöz-Zegerius.

De partij geeft aan een liberale benadering van de Europese Unie te willen. Zo zal beleid onder andere worden beoordeeld op basis van de impact dat het heeft op veiligheid, vrijheid en welvaart.

Speerpunten voor deze verkiezingen zijn onder andere het verbeteren van de geopolitieke en geo-economische positie van Europa. De oorlog in Oekraïne en de druk uit China worden gezien als belangrijke bedreigingen hiervan. Door het terugbrengen van asielstromen en bewaken van buitengrenzen wil de partij de sociale cohesie versterken. Op het gebied van energie en klimaat wordt de wens uitgesproken om een koploperpositie in te nemen.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Concentreren op kerntaken en tegelijkertijd subsidiariteit respecteren, waarbij beleid zo dicht mogelijk bij de burger wordt belegd.
 • Niet alleen nieuwe voorstellen doen, maar ook zorgen voor de handhaving van bestaande wetgeving, om verstoring van de interne markt te voorkomen.
 • Vergroten van de slagkracht en het handelingsvermogen van de EU gaat boven het uitbreiden van haar omvang. Hervormingen zijn noodzakelijk voordat uitbreiding plaatsvindt.
 • Accepteren van verschillende vormen van beslissingsmacht en graduele stappen in EU-lidmaatschap, inclusief het opgeven van veto's op buitenlandbeleid en militaire samenwerking voor niet-lidstaten.

Digitalisering

 • Regelgeving implementeren om de vrijheid en privacy van individuen te beschermen tegen mogelijke inbreuken door technologieën zoals AI.
 • Investeren in dataweerbaarheid en veilige infrastructuur.
 • Bevorderen van digitale vaardigheden, het beschermen van de jeugd online, en het bestrijden van cybercriminaliteit
 • Ontwikkelen van regels en standaarden voor data-uitwisseling en -gebruik.

Economie

 • Prioriteit geven aan het verwijderen van belemmeringen tussen lidstaten en het verminderen van regeldruk, vooral in sectoren zoals duurzaamheid.
 • Ontwikkelen van langetermijnbeleid dat innovatie en duurzaamheid bevordert in de landbouw- en visserijsector.
 • Vermijden van onwenselijke staatssteun en het waarborgen van een gelijk speelveld voor bedrijven, vooral voor het MKB.
 • Verduurzaming van de transportsector moet op Europees niveau plaatsvinden om concurrentieverstoringen te voorkomen.

Klimaat

 • Streven om in 2050 klimaatneutraal te leven en voorbereiden op klimaatverandering en de gevolgen daarvan.
 • Onafhankelijk zijn van energieproductie en import van energie en materialen. Kernenergie wordt gezien als een onmisbaar element.
 • Strengere normen stellen voor een schonere natuur en biodiversiteit bevorderen, terwijl tegelijkertijd maatwerk en flexibiliteit worden geboden aan lidstaten voor natuurbeheer.
 • Procedures voor vergunningen en aanbestedingsregels voor duurzame projecten moeten worden versneld en onder bepaalde omstandigheden versoepeld.

Migratie

 • Controle over de Europese buitengrenzen versterken om te bepalen wie de EU binnenkomt en wie niet.
 • Migratiedeals sluiten met landen van herkomst om betere opvang in de regio te faciliteren, met instrumenten zoals EU-fondsen, handelsvoordelen en ontwikkelingssamenwerking.
 • Nederland en de EU moeten een kritischer en strategischer beleid voeren met betrekking tot arbeidsmigratie. Aanscherpen van de eisen waaraan arbeidsmigranten moeten voldoen en het aanpakken van misstanden zoals schijnconstructies en slechte arbeidsomstandigheden.
 • Strengere eisen stellen aan het recht op studiefinanciering voor internationale studenten, om te voorkomen dat zij automatisch als 'migrerend werknemer' worden beschouwd.

Wereldpolitiek

 • Versterkte defensiesamenwerking en gezamenlijke inkoop binnen de EU, met investeringen in de Europese defensie-industrie en het Defensiefonds, maar geen Europees leger.
 • Het vetorecht op buitenlandonderwerpen in de EU afschaffen en een Europese Raad die functioneert als een veiligheidsraad, waarbij de afhankelijkheid van onvrije landen wordt afgebouwd, terwijl sancties en maatregelen tegen vijandige activiteiten moeten worden versterkt.
 • De samenwerking tussen Europese veiligheidsdiensten moet worden versterkt om internationaal terrorisme en radicalisme tegen te gaan. Er moet een Europese taskforce komen om drugscriminaliteit te bestrijden en financiering van terrorisme moet harder worden aangepakt.
 • Opstellen van een actief handelsbeleid om de positie van de EU als economisch machtsblok te versterken en de interne markt te beschermen tegen oneerlijke concurrentie.

Rechtstaat

 • De EU moet de rechtsstaat actief beschermen en lidstaten die deze ondermijnen financieel korten of sancties opleggen.
 • Er moet een effectiever mechanisme komen om lidstaten aan te zetten tot het naleven van de rechtsstaat, inclusief de mogelijkheid om stemrechten op te schorten.
 • De bescherming van burgerrechten en consumentenrechten moet een prioriteit blijven binnen de EU.
 • De EU moet een voorbeeld blijven op het gebied van de rechtstaat en actief optreden tegen autoritaire krachten binnen en buiten de Unie.

Overige

 • Investeren in programma's die culturele uitwisseling, culturele diversiteit en cultureel erfgoed bevorderen.
 • Maatregelen nemen om de gezondheidszorg en het welzijn van haar burgers te verbeteren en het ondersteunen van initiatieven op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn.
 • Het bevorderen van het ontwikkelen van proefdiervrije onderzoeksmethoden.
 • Het verbeteren van de paraatheid voor toekomstige pandemieën, zoals het waarborgen van de beschikbaarheid van essentiële medische benodigdheden in crisissituaties.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?