VVD

Ruimte geven. Grenzen stellen.

VVDSamenvatting partijprogramma 2023

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) is een Nederlandse politieke partij met een liberale signatuur. De partij maakte onderdeel uit van kabinet-Rutte IV. Op 14 augustus 2023 werd bekend dat Dilan Yesilgöz-Zegerius lijstrekker wordt bij de Tweede Kamerverkiezingen 2023 in november. [bron]

De leidraad voor het VVD verkiezingsprogramma zijn vijf liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. De VVD wil het optimisme terugbrengen in Nederland; over het vermogen de problemen van dit moment het hoofd te kunnen bieden en over een schone welvarende toekomst.

De VVD geeft aan dat ongeremde immigratie, zware criminaliteit en zichtbare klimaatverandering grote uitdagingen zijn voor Nederland, maar stelt ook dat persoonlijke welvaart en vrijheid ook op orde moeten worden gemaakt. Immigratie moet worden ingeperkt, ook om de mensen die wel binnenkomen een kans te bieden. We moeten door het positief stimuleren van groene oplossingen verduurzamen, zonder onnodige dwang. De partij wil het bedrijfsleven en werken in het algemeen zo veel mogelijk te stimuleren, en duidelijkheid te creëren voor ondernemers, als motor voor de maatschappij.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • De 2% van het BBP investering in defensie wordt wettelijk vastgelegd. De prioriteit voor investeringen en inzet is te voldoen aan onze NAVO-taken voor collectieve verdediging.
 • Afhankelijkheid van landen als China en Rusland moet worden afgebouwd door slimme industriepolitiek en samenwerking met alternatieve leveranciers van grondstoffen en producten en door te investeren in onze defensie- en de eigen industrie in strategische sectoren.
 • De economische macht van de EU moet vaker worden ingezet. Die EU moet vaker effectiever haar rol op het geopolitieke toneel opeisen om ons veilig te houden, door middel van sancties en het intrekken van handelsvoordelen.
 • Lidstaten van de EU die consequent hun rechtsstaat beschadigen, moeten hard gekort worden op EU-gelden. Sterke weerbare rechtsstaten zijn nodig om ongewilde invloeden van buitenaf te weerstaan en zijn essentieel voor een functionerende democratie.

Immigratie & Integratie

 • Er moet grip komen op asielmigratie. Dit gebeurt door maatregelen om de instroom te beperken in te voeren, niet ruimer zijn dan landen om ons heen, en onderscheid te maken tussen tijdelijke bescherming en kans op in Nederland blijven.
 • Opvang in de regio moet het uitgangspunt zijn op internationaal gebied. Buitengrenzen worden strenger bewaakt, vluchtelingen komen hier alleen heen op uitnodiging en niet via mensensmokkelaars. Er worden meer migratiedeals gesloten met landen in de regio.
 • Er moet kritischer gekeken worden naar welke arbeidsmigranten Nederland wel en niet nodig heeft. Dat kan per sector verschillen, en eerst moet gekeken worden naar het onbenutte arbeidspotentieel in Nederland. Werkgevers hebben de plicht arbeidsmigranten die wel worden binnengehaald rechtvaardig te behandelen.
 • Er moet meer ingezet worden op goede immigratie. Naturalisatie vindt pas plaats na 10 jaar, en het vereiste taalniveau wordt verhoogt naar B1. Ook moeten migranten snel aan de slag kunnen. Verdediging van Nederlandse waarden staat voorop, en hoort bij de immigratie.

Volksgezondheid & Zorg

 • Passende zorg moet voorop staan. Er moet meer informatie en ondersteuning komen voor patiënt en arts om samen te kunnen kiezen welke behandeling het best past, of de keuze een behandeling niet (meer) te doen.
 • Er moet meer focus komen op volksgezondheid. Een gezonde leefomgeving met sport- en beweegmogelijkheden, laagdrempelige beschikbaarheid van leefstijladvisering en aandacht voor bijdragen aan gezondheid en kwaliteit van leven buiten het zorgdomein, helpen daarbij. Daarbij moet gezondheidsbevordering gestimuleerd worden en ongezonde keuzes ontmoedigd, zonder mensen in hun vrijheid te beperken.
 • Technologie moet zorgmedewerkers helpen meer patiëntcontact te kunnen realiseren, door administratieve en logistieke taken over te nemen. Zo komt er meer tijd voor de patiënten, en meer werkplezier voor de medewerkers.
 • Het vormen van netwerken van zorg en ondersteuning rondom mensen, dichtbij huis moet worden bevorderd. Het betrekken van ondersteuning vanuit gemeenten en de eigen omgeving, zoals vrienden, familie of bekenden, hoort daar ook bij.

Onderwijs & Wetenschap

 • De arbeidsvoorwaarden van docenten moeten beter om genoeg docenten aan te trekken. Ook krijgen leraren de mogelijkheid door te groeien of te specialiseren.
 • Er moet meer aandacht komen voor veiligheid op school, van leraren en docenten. Scholen moeten meer bevoegdheden hebben om bijvoorbeeld langer te schorsen of te fouilleren bij vermoed wapenbezit.
 • De basisvaardigheden op school (rekenen en taal) moeten voorop komen te staan en mogen niet lijden onder tijdelijke noodmaatregelen bij het lerarentekort. Scholen moeten niet afhankelijk zijn van commerciële partijen om de basisvaardigheden uit te dragen.
 • Alleen nog bewezen effectieve lesmethoden in het onderwijs. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het onderwijs van goede kwaliteit is en dat leerlingen de beste kans krijgen om zich te ontwikkelen. Dit wordt uitgevoerd door de onderwijsinspectie te laten controleren of gebruikte lesmethoden wetenschappelijk onderbouwd en bewezen effectief zijn.

Economie & Overheid

 • Ondernemerschap moet worden gestimuleerd. Start-ups en Scale-ups worden ondersteund in het aantrekken van investeringen, en er wordt ingezet op het behouden van een gunstig vestigingsklimaat in Nederland.
 • Het MKB moet betere toegang krijgen tot financiering/kapitaal, en moet er moet minder regeldruk voor het MKB komen.
 • Nederland moet haar verdienvermogen behouden, door de sectoren die daarvoor verantwoordelijk zijn te steunen in de veranderingen die nodig zijn om mee te blijven doen. Ondanks de ruimtelijke en ecologische beperkingen moeten we voor economische groei zorgen.
 • Er komt stimulering voor het verduurzamen van de agrarische sector. Niet alleen productie maar ook verduurzaming moet worden beloond. Ook worden boeren bondgenoot bij het beheer van landelijk gebied, met langjarige vergoedingen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Milieu & Klimaat

 • Er moeten ambitieuze haalbare klimaatdoelen worden gesteld. Minimaal 55% CO2 reductie in 2030 en 100% CO2 reductie in 2050 zoals vastgesteld in de klimaatwet, met een streefdoel van 85% CO2 reductie in 2040.
 • Nederland en Europa moeten meer energie onafhankelijk zijn. Hierbij wordt ingezet op windenergie op zee, moderne en veilige kerncentrales en versterking van het stroomnet. Er worden ook strategische reserves aangelegd.
 • Economische groei en verduurzaming kunnen samen gaan. De overheid moet naast de burger staan en verduurzaming stimuleren, en dat kan op een manier die ook ruimte houdt voor economische belangen.
 • Nederland moet van het stikstofslot af. De doelstellingen over stikstofreductie in 2035 uit de Stikstofwet worden gehanteerd, en daarbinnen wordt er gekeken hoe er snel kan worden vergroend, en gebouwd.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Het kopen van een huis moet gestimuleerd worden, en de maandlasten waar mogelijk gedrukt. Er komt een Kooprechtwet die huurders van sociale woningen het recht geeft hun woning te kopen tegen marktconforme prijs.
 • Huren moet betaalbaarder worden. Er worden meer (sociale) huur- en koopwoningen gebouwd en de huurprijsstijging wordt afgeremd. Ook worden scheefhuur en malafide huisjesmelkers aangepakt.
 • Om te verduurzamen is dwang bij eigen woningen niet passend, maar hulp wel. Er worden verduurzamingsleningen opgezet, en bepaalde investeringen worden aftrekbaar van het eigenwoningforfait. Ook wordt groen buiten huizen in de wijken gestimuleerd, en moet bij het inrichten van nieuwe wijken aandacht zijn voor het plaatsen van bomen, groene daken, sloten en beken.
 • Vertrouwen in de overheid moet worden herwonnen. De menselijke maat moet weer voorop komen te staan, en de overheid moet dienstbaar, betrouwbaar en transparant met aandacht voor mensen zijn.

Overige

 • De aanpak tegen georganiseerde misdaad moet worden uitgebreid. Er blijft geïnvesteerd worden in een sterke politie, er wordt samengewerkt met andere landen om criminele verdienmodellen te slopen, en straffen voor grote criminelen moeten zwaarder worden.
 • Er moet meer aandacht komen voor slachtoffers van criminaliteit. De rol van slachtoffers bij gratieverlening wordt vergroot, en er wordt het verzekerd slachtofferrecht ingevoerd voor financiële compensatie.
 • Discriminatie is onacceptabel en hoort niet thuis in Nederland. Er moet streng worden opgetreden tegen iedere vorm van discriminatie en racisme, hate crimes moeten zwaarder bestraft worden en er komt een verbod op 'homogenezing'. Organisaties die discrimineren tegen LHBTIQ+’ers, joden of moslims krijgen geen overheidssubsidies en horen niet in onze samenleving.
 • Basis- en middelbare scholen staan telefoons alleen toe als dat nodig is voor de les, bijvoorbeeld voor het aanleren van digitale vaardigheden.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?