Volt

Toekomst made in Europe

VoltSamenvatting partijprogramma 2024

Volt Europa is een pan-Europese progressieve politieke beweging die in 31 Europese landen actief is en waar in elk land het programma inhoudelijk hetzelfde is. Tijdens de Europese parlementsverkiezingen van 2019 heeft de partij via verkiezingen in Duitsland een zetel behaald. Reinier van Lanschot leidt de Volt-kandidatenlijst.

De partij is opgericht met het doel zich te onderscheiden van nationalistische en populistische politiek. Volt Europa brengt perspectieven samen van mensen uit verschillende Europese landen en zet zich in voor een ‘waardengedreven, transparante democratie die verder kijkt dan landsgrenzen’.

De speerpunten van Volt Europa omvatten het democratischer maken van de EU, het vergroten van transparantie, het geven van een krachtige stem aan Europa op het wereldtoneel, het veiligstellen van de Europese economie met een nieuwe fiscale structuur, en het bevorderen van vrede en mensenrechten met een humaan migratiebeleid. Volt streeft naar een federaal Europa, een Europese Senaat, een Europese krijgsmacht, een minimumbelastingtarief voor bedrijven, ondersteuning van Oekraïne en uitbreiding van de EU.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Er komt een federaal Europa met Europese partijen en een Europese regering onder leiding van een Europese premier.
 • De Raad van Europa wordt veranderd in een Europese Senaat en het nationale vetorecht wordt afgeschaft.
 • Het Europees Parlement krijgt de bevoegdheid om wetten voor te stellen, ook burgers kunnen via petities wetten voorstellen.

Digitalisering

 • Er komt één digitale hub om startende bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen snel door de bureaucratie te helpen.
 • Alle overheidsdiensten in heel Europa zijn op elkaar aangesloten en kunnen samenwerken en een open data- en open source-aanpak afdwingen voor alle publiekelijk aangeschafte software en gegevens.
 • Er komt een 'EU Digital Identiy Wallet': een unieke digitale identiteit en plek om gegevens veilig op te kunnen slaan, waar de gebruiker ook kan controleren wat er met die gegevens gebeurt.
 • Wetgeving die netneutraliteit tegenhoudt moet worden bevochten, en er moeten maatregelen worden genomen tegen onethisch gebruik van AI.

Economie

 • Er komt een nieuwe Europese minister van Financiën die jaarlijks een begroting opstelt.
 • Er moeten duidelijke regels zijn over begrotingstekorten, hervormingseisen en investeringen zodat de EU economische schokken op kan vangen.
 • Er wordt een minimumbelastingtarief van 22% ingesteld voor bedrijven in de hele EU en bedrijfswinst wordt belast op de plek waar de winst wordt gemaakt.
 • Er komt een Eurpees Basisinkomen (EBI) dat regionaal wordt vastgesteld, de basisuitgaven voor levensonderhoud dekt en tegelijkertijd goed betaald werk stimuleert.

Klimaat

 • Er wordt gestreefd naar een klimaatneutrale economie in 2040 en een klimaatneutrale energiesector in 2035.
 • Er komt een einde aan subsidies voor fossiele brandstoffen en milieuonvriendelijke landbouwpraktijken. Er komen nationale doelen voor het behoud van biodiversiteit.
 • Het emissiehandelssysteem wordt uitgebreid en de inkomsten worden gebruikt om degenen te helpen die het zwaarst worden getroffen door de groene transitie.
 • De energie-infrastructuur wordt gemoderniseerd en weg- en luchtverkeer wordt doorgeschoven naar het spoor met een betaalbare, onderling verbonden hogesnelheidstreindienst.

Migratie

 • Er worden humanitaire routes gecreëerd om kwetsbare mensen een veilige doorgang te bieden en het verlies van mensenlevens te voorkomen.
 • Asielzoekers aan de EU-grenzen worden eerlijk en snel over de lidstaten verdeeld op basis van een combinatie van vrijwillige regionale en verplichte nationale afspraken.
 • Asielprocedures worden binnen drie maanden afgerond en asielzoekers krijgen sociale, juridische en psychologische steun.
 • Er komt directe financiering op lokaal niveau om gemeenschappen te ondersteunen bij de integratie van nieuwkomers op basis van hun behoeften.

Wereldpolitiek

 • Er wordt een Europese strijdmacht opgericht die onder controle staat van het Europees Parlement en gezamenlijk wapens aanschaft.
 • Er komt een Europese minister van Buitenlandse Zaken aan te stellen die een verenigd buitenlandbeleid uitdraagt.
 • Er komt een Europees FDI-systeem (Foreign Direct Investment) waarmee directe buitenlandse investeringen in kritieke en strategische infrastructuur worden gecontroleerd.
 • Oekraïne wordt gesteund met wapens en fondsen totdat het zijn territorium terug heeft gewonnen.

Rechtstaat

 • Er moet een nieuw Europees Constitutioneel Hof opgericht worden dat nationale wetten kan herroepen op basis van een EU-grondwet.
 • EU-fondsen en EU-stemrecht van regeringen die democratische waarden ondermijnen moeten worden geschrapt.
 • Journalisten moeten door Europese regels worden beschermd, en er moet transparantie komen rondom lobbyisten. Lobbyisten moeten al hun bijeenkomsten registreren op één platform zodat politici tot verantwoording geroepen kunnen worden.

Overige

 • De stemgerechtigde leeftijd wordt verlaagd naar 16 jaar.
 • Engels wordt ingevoerd als extra officiële taal in heel Europa.
 • Dierenwelzijn moet worden gewaarborgd, bijvoorbeeld door langeafstandsvervoer van dieren naar niet-EU-landen en eenzame opsluiting van dieren in de veetelt te verbieden.
 • Er moet worden geïnvesteerd in Europees onderzoek. De bijdrage aan Horizon Europa wordt verdrievoudigd tot 300 miljard, en de toegang tot financiering voor startende en kleinere bedrijven wordt versimpeld.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?