Volt

Toekomst, nu. Een Europees verhaal van optimisme

VoltSamenvatting partijprogramma 2023

De vereniging Volt Nederland is een Nederlandse politieke partij die deel uitmaakt van de Europese beweging Volt Europa. De partij is vertegenwoordigd in de Tweede Kamer met twee zetels, geleid door Laurens Dassen. De partij heeft een progressieve signatuur en pleit voor Europese samenwerking om maatschappelijke problemen op te lossen. [bron]

Volt geeft aan dat de problemen van deze tijd voorbij grenzen gaan, en dat de oplossing dat ook moet zijn: de EU. De partij ziet een Verenigd Europa als oplossing voor een groenere, eerlijkere en veiligere toekomst, en wil met een federale democratische EU wereldwijd richting geven aan klimaat, belastingontduiking door internationals tegengaan, immigranten eerlijk in Europa verdelen en met een eigen krijgsmacht minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten.

De partij wil radicale systeemveranderingen doorvoeren om grip te krijgen op de toekomst en het vertrouwen in de politiek terug te krijgen. Radicale veranderingen wil Volt op gebied van Europa; met een verenigd democratisch Europa die grensoverstijgende problemen aanpakt, radicale veranderingen op gebied van klimaat waar sneller moet worden ingezet op klimaatneutraliteit, radicaal voor gelijke kansen ongeacht regio, stad, platteland, geaardheid of afkomst, en radicale veranderingen op gebied van economie; waarbij het financiële stelsel wordt herzien door het afschaffen van alle toeslagen, kortingen etc. en een start te maken met een basisinkomen.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Volt wil toewerken naar een federale en democratische EU. Er moet een Europese grondwet komen, een Europese regering en president met democratisch gekozen volksvertegenwoordigers.
 • Volt wil dat er een permanent burgerberaad op Europees niveau tot stand komt om de stem van inwoners van de EU in Brussel te vergroten. Europa moet dichter bij de burgers komen te staan, democratisch en transparant.
 • Volt wil één gezamenlijk en zelfstandig Europees buitenlandbeleid dat is gebaseerd op gelijkwaardigheid, mensenrechten en duurzaamheid. Het doel is om de positie van de EU in de wereld te versterken ten opzichte van machtsblokken als China en de VS, en ten opzichte van multinationals.
 • Volt wil dat er een Europese krijgsmacht komt die snel en onafhankelijk van bondgenoten kan handelen. Hiermee heeft de EU een krachtigere stem op het wereldtoneel en is zij niet afhankelijk van anderen op het gebied van Europese veiligheid.

Immigratie & Integratie

 • Volt wil dat Nederland zich inzet voor een Europees Asiel- en Migratiepact (oftewel: een Europese spreidingswet) die tot solidariteit verplicht en ervoor zorgt dat de controle van onze Europese buitengrenzen gezamenlijk wordt aangepakt.
 • Volt wil legale migratieroutes openen, zodat toestanden met gammele bootjes en mensen die sterven achter hekken worden voorkomen. Deals als die met Tunesië moeten niet worden gemaakt, en inspecteurs aan de grenzen moeten pushbacks en andere rechtenschendingen voor de rechter brengen.
 • Volt wil een evenredige spreiding van opvang van vluchtelingen in Nederland, via een wettelijke verplichting. De wet die hiervoor zorgt moet simpel en uitvoerbaar zijn, en moet verplichten dat opvang altijd veilig en geschikt is voor de verschillende groepen mensen die opvang nodig hebben.
 • Volt wil een eerlijk, doelmatig en snel asielbeleid dat direct recht geeft op sociale, juridische en psychologische bijstand. Dit betekent onder andere gegarandeerde rechten voor kinderen, en het menselijk omgaan met afgewezen asielverzoeken met kinderen.

Volksgezondheid & Zorg

 • Volt streeft naar een Europese Gezondheidsunie. Zo worden best practices gedeeld en moet kwaliteit worden gewaarborgd. Ook betekent dit inkoop van medicijnen op Europees niveau voor een sterkere handelspositie en regulering, en wordt het gemakkelijker zorg te verkrijgen over de landsgrens.
 • Er moet minder focus komen op wantrouwen en verantwoording, en meer op vertrouwen in de zorgvrager. De financiële prikkels moeten worden gericht op kwaliteit en preventie, en een holistische kijk naar patiënten.
 • Lonen in de zorg moeten aansluiten bij de rest van de publieke sector. (die liggen nu 6-9% lager)
 • Er moet meer worden ingezet op preventie. Armoedebestrijding, investeren in thuissituaties van kinderen en in aandacht voor mentale gezondheid voorkomen grotere problemen later, en verlagen de druk op de zorg in de toekomst.

Onderwijs & Wetenschap

 • Kinderopvang moet toegankelijk zijn voor alle kinderen, ongeacht het inkomen van je ouders en of ze werken of niet. Een inkomensafhankelijke ouderbijdrage van ouders met een hoog inkomen kan helpen met de financiële haalbaarheid.
 • De kwaliteit van primair en middelbaar onderwijs moet omhoog door kleinere klassen en meer onderwijsondersteuners in de klas. De maatschappelijke positie van de leraar moet worden verbeterd om dit te kunnen bewerkstelligen, door onder andere een beter salaris en een hogere kwaliteit van de opleiding tot leraar.
 • Studeren moet voor iedereen binnen handbereik zijn. De basisbeurs wordt verhoogd en mbo-studenten moeten dezelfde voorwaarden krijgen als studenten in het hoger onderwijs. Daarnaast wil Volt het collegegeld voor opleidingen en studies voor cruciale beroepen en sectoren zoals ICT, techniek, bouw, onderwijs en zorg, afschaffen.
 • Volt wil onderwijs europeaniseren. Er moet meer aandacht komen voor de Europese identiteit en waarden, diploma's moeten in de hele EU erkend worden en er komt meer samenwerking tussen scholen internationaal.

Economie & Overheid

 • Fossiele industrieën worden zwaar belast en fossiele subsidies worden uitgebannen. Vervuilers gaan de echte prijs betalen inclusief klimaat- en maatschappelijke kosten, en een groenere manier van consumeren wordt gestimuleerd.
 • De vermogensongelijkheid moet worden tegengegaan. Er komst een progressieve vermogensbelasting, en de erf- en schenkbelasting wordt relatie-onafhankelijk en zwaarder voor bedragen boven de 150.000 euro, terwijl bedragen onder 10.000 euro worden vrijgesteld. Ook wordt de hypotheekrenteaftrek afgeschaft.
 • Er komt een inkomensonafhankelijke basisuitkering per huishouden die alle toeslagen vervangt, waardoor het complexe toeslagenstelsel kan worden afgeschaft. Daarnaast wordt het minimumloon verhoogd en komen er meer belastingschijven.
 • De economie moet circulairder en toekomstgerichter worden. Productie moet duurzamer, er moet meer worden gerecycled en gerepareerd. Ook moet er meer focus komen op technologieën die toekomstbestendig zijn door start-up- en scale-upfondsen te creëren en zo drempels weg te nemen.

Milieu & Klimaat

 • Volt wil dat de EU in 2040 klimaatneutraal is. Een CO2-reductiepercentage van 100% in 2040 komt vast te staan in de wet.
 • De kosten van de klimaattransitie moeten door de sterkste schouders worden gedragen, en de vervuiler moet de echte kosten gaan betalen. Nieuw klimaatbeleid moet worden getoetst op het eerlijk verdelen van de lasten. Dat betekent ook het herverdelen van fossiele subsidies naar duurzame oplossingen, en naar mensen met een kleinere portemonnee.
 • Er wordt een Europees netwerk gebouwd voor hogesnelheidstreinen en er wordt geïnvesteerd in groene steden en stadskernen, terwijl vervuilende korteafstandsvluchten en privéjets worden afgeschaft. Ook moet er vanaf 2030 gestopt worden met de verkoop van nieuwe fossiele automotoren, en moeten de meest vervuilende fabrieken sluiten tot ze duurzaam zijn.
 • Veehouderij moet grondgebonden zijn: productie in balans met wat het land en omwonenden aankunnen. Dat betekent ook het sluiten van megastallen.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Er moeten zo'n 1 miljoen nieuwe koop- of huurwoningen worden bijgebouwd. Om dit te bewerkstelligen komt er onder andere een ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening met een eigen portefeuille en een structureel budget.
 • De rijksoverheid moet zorgen dat impasses op de markt die het daadwerkelijk bouwen van woningen dwarszitten worden weggenomen. Gemeenten en rijksoverheid nemen beide een actieve rol in het versnellen van woningbouw.
 • De bijstand wordt verhoogd, en er wordt werk gemaakt van het basisinkomen, zodat niemand meer afhankelijk is van toeslagen, en werken altijd loont.
 • Er moet een nationaal schuldenpardon komen voor mensen die in armoede leven én mensen met problematische schulden. Om schulden te voorkomen moet het achteraf betalen zo veel mogelijk aan banden worden gelegd. Voor achteraf betalen moeten dezelfde regels gelden als voor andere leningen en kredieten.

Overige

 • De pechgeneratie wordt gecompenseerd met gemiddeld 10.000 euro per student.
 • Sekswerk moet worden erkend als een volwaardige beroepsgroep, en gelijkwaardig worden behandeld. Dat betekent ook dat sekswerkers als experts worden betrokken bij het formuleren van beleid en ze als primair belanghebbenden een prominente rol spelen in het vaststellen van de doelen.
 • De Tweede Kamer moet worden uitgebreid van 150 naar 250 zetels. Een grotere Tweede Kamer is nodig om de wetgevende en controlerende taak van de Tweede Kamer te versterken, en vooral om de taak van volksvertegenwoordiging beter te vervullen.
 • De stemgerechtigde leeftijd wordt verlaagd van 18 naar 16 jaar.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?