vandeRegio

Bouwen aan een Europa voor alle Volkeren

Samenvatting partijprogramma 2024

vandeRegio maakt deel uit van de Europese Vrije Alliantie. De Europese Vrije Alliantie (EVA) is een Europese politieke partij met op dit moment 10 zetels in het Europees Parlement. Sent Wierda leidt de vandeRegio-kandidatenlijst.

De Europese Vrije Alliantie is een partij die streeft naar maximale autonomie voor de volkeren en regio’s in Europa. Alle volkeren moeten een directe stem krijgen in het democratisch proces en de partij staat voor een inclusieve benadering die nieuwe burgers verwelkomt.

Speerpunten van de partij zijn een Europa van vrije volken waar elk volk en elke natie zelfbeschikkingsrecht heeft en waar alle burgers bij het democratische proces betrokken worden. Europa moet er zijn voor alle volken en steunt diversiteit. De partij is tegen kernenergie, wil verduurzamen en fossiele brandstoffen uitfaseren. Ook staat de partij voor gendergelijkheid, taalkundige verscheidenheid en participatiedemocratie.

Je vindt het volledige programma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Europa moet democratischer worden door de wetgevende bevoegdheden van het Europees Parlement te versterken en zinvolle kiesdistricten te organiseren. Dit moet leiden tot een eerlijk kiesstelsel dat alle Europese volkeren vertegenwoordigt.
 • Zorg voor meer transparantie in de Raad en kies de voorzitter van de Europese Commissie democratisch door het Europees Parlement.
 • Erken en steun de volkeren, regio's, naties en staatloze naties van Europa om het publieke vertrouwen in de EU te herstellen. Verdedig democratische instellingen op sub-staatniveau om democratie, vrede en vrijheid binnen de EU-grenzen te waarborgen.
 • Bevorder het gebruik van referenda of volksraadplegingen die door instellingen of verkozenen in de regio's van de Europese Unie worden georganiseerd.

Digitalisering

 • Er moet meer transparantie komen in overheidsacties door het verhoogde gebruik van het internet. Dit zal de mensen beter informeren en de interactie tussen regeringen en hun onderdanen verbeteren.
 • Zorg ervoor dat de informatieplatforms en -sites van de EU beschikbaar zijn in meer dan alleen de officiële en bepaalde co-officiële talen. Dit zal de toegankelijkheid en inclusiviteit vergroten.

Economie

 • Verbeter fiscale coördinatie en harmoniseer inspanningen tegen belastingfraude, belastingontduiking en oneerlijke fiscale constructies.
 • Laat economische ontwikkeling van regio's en naties beter aansluiten bij het plaatselijke niveau, rekening houdend met de kenmerken van de gebieden en de betrokken mensen.
 • Stel respect voor menselijke waardigheid centraal in sociaal en economisch beleid.
 • Pak de 'braindrain' van jongeren aan en creëer een succesvolle thuisomgeving waarin zij hun vaardigheden kunnen inzetten. Hiervoor worden maatregelen uitgewerkt om het onderwijs en de werkgelegenheid voor jongeren te verbeteren.

Klimaat

 • Creëer een ambitieus energiebeleid dat de ontwikkeling van duurzame alternatieven ondersteunt om af te stappen van fossiele brandstoffen. Dit moet in lijn zijn met de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties.
 • Verbied genetisch gemodificeerde organismen en glyfosaat om de gezondheid van Europese burgers te beschermen tegen milieurisico's.
 • Geef prioriteit aan energie-efficiëntie en hernieuwbare energieopwekking. Fossiele brandstoffen zijn CO2-intensief en moeten worden uitgefaseerd.
 • Stimuleer innovatie in regionale sectoren om duurzame en biologische landbouw, visserij en plattelandsontwikkeling te bevorderen. Dit kan leiden tot een alomvattend regionaal beleid dat de klimaatveranderingsdoelstellingen van de EU ondersteunt.

Migratie

 • Dring aan op sterke solidariteit met de landen en regio's aan de EU-grenzen die het meest worden getroffen door de komst van mensen van buiten de EU.
 • Zorg ervoor dat elke lidstaat betrokken is bij een inclusief beleid voor migranten, zodat de lasten en voordelen eerlijk worden verdeeld.
 • Investeer in gemeenschappen buiten de EU en in de perifere gebieden van de EU om emigratie en 'braindrain' te stoppen en een betere inclusie van nieuwe burgers aan te moedigen.
 • Werk samen om onze gemeenschappen en onze maatschappij sterker te maken door inclusieve en ondersteunende maatregelen te implementeren.

Wereldpolitiek

 • Bevorder grensoverschrijdende samenwerking en wederzijdse steun tussen regio's en staatloze naties om een betere wereld te creëren. Eis dat Europese en internationale instellingen mensenrechten respecteren en sancties opleggen indien nodig.
 • Voorkom nieuwe conflicten en los bestaande conflicten op via dialoog, met bijzondere aandacht voor slachtoffers en politieke gevangenen.
 • Bouw aan een internationale orde waarin nieuwe regeringsvormen de oude vervangen die hun bestaansrecht verliezen.

Rechtstaat

 • Er moet meer transparantie komen in de Raad en de voorzitter van de Europese Commissie moet democratisch worden verkozen door het Europees Parlement.
 • De EU moet zich inzetten voor de erkenning van minderheden, het zelfbeschikkingsrecht en het onvoorwaardelijke respect voor de waardigheid van mensen en mensenrechten.
 • De Europese instellingen moeten grondig worden hervormd zodat alle volkeren van Europa kunnen worden betrokken bij de beslissingen die hen aangaan.

Overige

 • Creëer meer relevante participatieruimtes voor jongeren om hen onderlegd te maken in democratische processen.
 • Versterk het maatschappelijk middenveld van de jeugd door jeugd-NGO's, jeugdvakbonden en jeugdraden te bevorderen.
 • Bevorder de interculturele dialoog tussen mensen en minderheden van over de hele wereld.
 • Zorg ervoor dat nieuwe generaties vrij zijn van haat zaaien, onverdraagzaamheid en xenofobie.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?