SP

Mensen voorop niet het kapitaal

SPSamenvatting partijprogramma 2024

SP is een Nederlandse politieke partij met een socialistische stem en sinds 1994 vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Bij de Europese Verkiezingen van 2019 verloor de partij 2 zetels. Arnout Hoekstra leidt de SP-kandidatenlijst.

De SP geeft aan een radicaal andere sociale richting te willen, waar mensen centraal staan. Het kapitalisme en de macht van bedrijven moet worden ingeperkt, en regelgeving moet er zijn voor de werknemers, niet voor het grootkapitaal. Hoewel voor bepaalde zaken als klimaat, migratie en handelsverdragen Europese samenwerking nodig is vindt de partij dat de huidige EU teveel op kapitalistische gronden is gebouwd, en teveel het grootkapitaal beschermt.

De speerpunten van de SP voor deze verkiezingen zijn onder andere het terugdringen van de neoliberale invloed in de EU, het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht van landen en het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. De SP pleit voor een beleid dat mensenrechten en internationaal recht bevordert en niet wordt beïnvloed door economische belangen. Ze willen een andere EU mogelijk maken door radicale democratisering en samenwerking met iedereen die hun uitgangspunten onderschrijft.

Het volledige partijprogramma vind je hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Er moet een alternatief komen op de huidige kapitalistische neoliberale EU. De waardigheid, veiligheid en basisbehoeften van het collectief moeten niet afhankelijk zijn van winst en de markt.
 • Besluitvorming moet komen door democratisch gekozen volksvertegenwoordigers, niet door lobbyisten. Corrupte partijen die proberen invloed te kopen moeten worden aangepakt en de toegang tot Europese instellingen worden ontzegd.
 • Op nationaal niveau moeten via referenda besluiten kunnen worden beïnvloed; beleid moet niet worden opgelegd door ongekozen ambtenaren en technocraten in instanties zoals de Europese Centrale Bank.
 • Een nieuwe Europese bestuurscultuur waarin mensen, dieren en milieu voorop staan, niet de markt en winsten van multinationals. Een nieuw verdrag wordt via referendum voorgelegd aan de bevolking.

Digitalisering

 • Kunstmatige intelligentie wordt alleen toegelaten op de markt als de techniek aantoonbaar veilig is. Het moet ook in dienst staan van de maatschappij en niet alleen gericht op het vergroten van het kapitaal. Alleen kunstmatige intelligentie die volledig veilig is laten we daardoor toe op de markt.
 • Op Europees niveau moet de samenwerking tussen de Autoriteiten Persoonsgegevens versterkt worden. Het verzamelen en delen van persoonsgegevens moet beteugeld worden.
 • Bij de ontwikkeling en publicatie van nieuwe apps moeten strenge regels komen. Zo mogen nieuwe apps bijvoorbeeld niet verslavend zijn.
 • Vrije open-source technologie, open standaarden en privacyvriendelijke oplossingen (bij bedrijven en overheid) moeten worden bevorderd. Nieuwe technologieën worden eerst onderworpen aan een ethische toets.

Economie

 • EU-landen moeten zich gezamenlijk verzetten tegen de heerschappij van belasting-ontwijkende multinationals. Door als EU lid te worden van de OESO wordt de belastingconcurrentie verminderd. Ook moeten brievenbusfirma’s verboden worden.
 • Rechten en bescherming van werknemers moeten Europees worden gewaarborgd. Iedere werknemer heeft recht op een fatsoenlijk loon en ieder mens heeft recht op een fatsoenlijk bestaan.
 • Door de grote economische verschillen tussen de Europese landen is de Economische en Monetaire Unie op termijn onhoudbaar. Landen moeten autonoom kunnen beslissen over hun begrotingen, zonder daarbij geleid te worden door macro-economische begrotingsregels.
 • De macht van de financiële sector moet op de kop. Geen kortetermijndenken, winstbejag en keuzes met schadelijke gevolgen voor mens, dier en milieu. De financiële markten en hun speculatieve producten moeten ingeperkt worden.

Klimaat

 • Klimaatverandering moet worden aangepakt, maar op een rechtvaardige en betaalbare manier. Er moet een systeem komen van emissierechten waarin de vervuiler betaalt. Ook komt er in de lidstaten een CO2-belasting, met een Europees minimumtarief.
 • De EU moet stoppen met de op kapitalisme gebaseerde Europese Green Deal. Het biedt vooral financiële voordelen aan multinationals, omdat de financiële risico's gedragen worden door publiek geld en dus de huishoudens.
 • Openbaar vervoer moet schoon en betaalbaar worden. Lokale overheden moeten de bevoegdheid krijgen eigen vervoersbedrijven op te richten. Er moet eerlijke belasting komen op vlieg- en vaarverkeer. (Internationaal) treinverkeer moet aantrekkelijker worden gemaakt.
 • Er moet worden ingezet op een circulaire economie, met recycling en hergebruik van grondstoffen. Daarbij moeten de standaarden voor luchtkwaliteit en waterkwaliteit worden aangescherpt, evenals het beleid over giftige stoffen als PFAS en glyfosaat.

Migratie

 • Bij migratie buiten de EU door een onveilige leefsituatie in het moederland moet er wereldwijd gezorgd worden voor humanitaire opvang. Als het verblijf langer duurt, moet dit toekomstgericht zijn. Bij terugkeer naar het moederland moet de migrant het leven weer kunnen oppakken.
 • Er moet een verbod komen op dwangcontracten waarbij arbeid, huisvesting en zorgverzekering worden gebundeld.
 • Arbeidsmigratie binnen de EU kan gereguleerd worden door van werkgevers een werkvergunning te verlangen voor elke migrant.
 • De EU moet haar eigen praktijken aanpassen om de uitbuiting van mens en milieu in de rest van de wereld te voorkomen. Als de grondoorzaken waarom mensen vluchten worden aangepakt kan de toestroom worden verminderd.

Wereldpolitiek

 • Europa moet te allen tijde oorlogen voorkomen, maar niet met een Europees leger. Samenwerking tussen verschillende legers wordt aangemoedigd, lokale overheden moet altijd zelf de militaire beslissingen kunnen nemen. Wel moet het buitenlandbeleid van Europa gericht zijn op het bewaren van wereldvrede.
 • Europa moet altijd staan voor de mensenrechten en moet zich daarom zo snel mogelijk aansluiten tot het Europees Mensenrechtenverdrag en het Europees Sociaal Handvest van de Raad van Europa.
 • Door voorstellen vanuit de Europese Commissie staat onze brandweer onder druk. De EU dient zich niet te bemoeien met onze brandweer, noch is een Europese brandweer noodzakelijk.
 • Geld bedoeld voor ontwikkelingshulp moet bij de daarvoor bedoelde landen zelf aankomen, zodat er geïnvesteerd kan worden in onder meer betere zorg en onderwijs.

Rechtstaat

 • Er moet samen worden gewerkt om criminaliteit tegen te gaan, de SP is tegen een Europees Openbaar Ministerie. In plaats daarvan kan er, op basis van afspraken, een Justitiesamenwerking georganiseerd worden. Er dient daarbij meer toezicht te komen op criminele geldstromen.
 • Om de drugscriminaliteit tegen te gaan moet de verkoop en regulering van softdrugs gelegaliseerd worden. De EU moet de landen daarbij niet inperken. Ook dient de jeugd beter voorgelicht te worden.
 • De Europese Unie moet zo snel mogelijk toetreden tot het Europees Mensenrechtenverdrag en het Europees Social Handvest van de Raad van Europa. Landen die aan de EU willen deelnemen moeten democratie, de rechtsstaat en de grondrechten van mensen waarborgen. Dit houdt ook in dat mensen het recht hebben om te demonstreren en te staken.
 • Illegale oorlogen zoals die van Rusland tegen Oekraïne moeten keihard worden veroordeeld en tot een rechtvaardige vrede worden gebracht. Oorlogsmisdadigers moeten waar dan ook ter wereld strafrechtelijk door het Internationaal Strafhof vervolgd kunnen worden.

Overige

 • De EU moet haar steun voor de Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden intrekken en de Palestijnen steunen in hun strijd voor een eigen staat. Zowel Palestijnen als Israëliërs hebben recht op een eigen staat.
 • Producten van buiten de EU dienen te voldoen aan dezelfde veiligheidseisen als die van binnen de EU. Handel buiten de EU moet vanwege de open interne markt voldoen aan EU-regels.
 • Er moet Europese wetgeving komen over Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO). Deze wetgeving verplicht bedrijven die in het buitenland actief zijn negatieve gevolgen op mensenrechten en milieu te voorkomen.
 • Het Europese landbouwbeleid moet niet langer gericht zijn op productievergroting maar op regionale voedselvoorziening die onze leefomgeving niet aantast. Er moet een omschakeling komen naar kleinschalige, ecologische veehouderij met respect voor dieren en passen het Europese landbouwbeleid daarop aan, waarbij de uitstoot van stikstofverbindingen wordt teruggedrongen.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?