SGP

In vertrouwen

SGPSamenvatting partijprogramma 2021

“De SGP is een behoudende christelijke (reformatorische) partij aan de rechterkant van het politieke spectrum, die strikt volgens Bijbelse normen politiek wil bedrijven. Politiek leider van de SGP is Kees van der Staaij.” [bron]

In een tijd van onduidelijkheid en verdeeldheid geeft de SGP aan dat het antwoord bij God ligt. Omdat de wetenschap, politici, organisaties en instituties elkaar tegenspreken en je met vertrouwen in hen bedrogen uitkomt moeten we het vertrouwen in God leggen. Dit geeft rust en vertrouwen in de toekomst.

Dit betekent niet dat men stil moet zitten: de SGP geeft aan dat we de handen uit de mouwen moeten steken om de aarde te bouwen en bewaren. De kernbegrippen zijn leven, gezin en Nederland. Aandacht wordt gevestigd op euthanasie en abortus, het gezin als hoeksteen van de samenleving en de Nederlandse identiteit.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Bondgenoten koesteren zonder meer soevereiniteit in te leveren.
 • Banden met Israël aanhalen (Gods verbondsvolk), en Nederland moet volmondig erkennen dat Iran een bedreiging vormt voor Israël, de regio en de wereld.
 • Krachtige internationale tegenreactie tegen Russische agressie.
 • De bescherming van het leven wordt een doel van het buitenlandbeleid.

Immigratie & Integratie

 • De SGP wil de grondoorzaken van migratie bestrijden, zoals honger, armoede of gewapende conflicten, en opvang vindt dan plaats in de regio. Internationale verdragen moeten dusdanig worden herzien zodat asiel géén recht inhoudt om naar een land van keuze te reizen.
 • De SGP ziet geen heil in algemene pardonregelingen. Dergelijke regelingen werken ondermijnend voor ons asielbeleid en pakken onrechtvaardig uit voor degenen die wel meewerken aan uitzetting.
 • Ontmoedigen van het indienen van herhaalde asielaanvragen, en afschaffen hoger beroep voor migranten uit veilige landen.
 • Bij de opvang van asielzoekers in Nederland worden de draagkracht en de reële mogelijkheden voor integratie in de bevolking van gemeenten en/of regio´s nadrukkelijk meegewogen.

Volksgezondheid & Zorg

 • Meer (financiële) steun aan mantelzorgers en structurele salarisverhoging zorg.
 • Inkomensafhankelijk maximum aan zorgkosten.
 • Stoppen met drugs gedogen en ook geen 'staatswiet'. Daarnaast moet het onderscheid tussen soft- en harddrugs verdwijnen.
 • Afschaffen abortuswet, euthanasiewet en meer beperkingen op biomedisch onderzoek met embryo's.

Onderwijs & Wetenschap

 • Bijzondere scholen dienen bij het toelaten van leerlingen en het benoemen van personeel eisen te kunnen (blijven) stellen die nodig zijn om recht te doen aan de identiteit van de school. Het is niet aan de inspectie om te beoordelen of scholen de juiste opvattingen hebben, bijvoorbeeld over het klimaat of seksuele diversiteit.
 • De overheid heeft op basis van haar grondwettelijke bevoegdheid het recht en de plicht om actiever op te treden tegen bekostigd en niet-bekostigd jihadistisch onderwijs.
 • Terugkeer basisbeurs voor middeninkomens.
 • Hoewel de mogelijkheden door de coronacrisis beperkt zijn, moet de komende kabinetsperiode benut worden om de loonkloof tussen de docenten in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zoveel mogelijk te dichten.

Economie & Overheid

 • De SGP wil geen quota voor bepaalde doelgroepen. Ook in het bedrijfsleven wordt gewoon de beste kandidaat gekozen.
 • Werknemers krijgen het recht om iedere week, bijvoorbeeld op zondag, ten minste 24 uur aaneengesloten onbereikbaar te zijn voor hun werk.
 • Het MKB moet meer ondersteuning krijgen, er moet minder regeldruk komen en meer duidelijkheid.
 • De SGP wil toe naar zoveel mogelijk ‘individueel eigenaarschap’ van data. Niet de autofabrikant en het energiebedrijf, maar de auto- en de woningbezitter moeten bepalen wat er met ‘hun’ data gebeurt.

Milieu & Klimaat

 • Zuinig zijn op God's schepping.
 • Voortzetten kerncentrale Borsele, en serieus kijken naar openen nieuwe kerncentrale (thorium).
 • Burgers en ondernemers moeten al in een vroeg stadium betrokken worden bij het opstellen van (energie) beleid. Hoe meer betrokkenheid aan de voorkant, hoe minder tegengas bij de uitwerking.

Overige

 • Het koningschap dat in Nederland onlosmakelijk verbonden is aan het Huis van Oranje-Nassau, heeft een duidelijke meerwaarde. Koning Willem-Alexander staat boven de partijen, zorgt voor continuïteit in het staatsbestuur en representeert met de andere Oranjes ons land in het buitenland. De SGP ziet ernaar uit dat het staatshoofd naast ceremoniële taken ook weer bij bijvoorbeeld de kabinetsformatie betrokken is.
 • Gebedsoproepen waarbij de islamitische geloofsbelijdenis met geluidsversterking over de omgeving wordt uitgestort, moeten niet langer wettelijk worden toegestaan.
 • AI-systemen moeten voldoen aan de principes van proportionaliteit, subsidiariteit, dataminimalisatie en transparantie.
 • Nederland draagt bij aan een rechtvaardig (bron)belastingbeleid. Ook grote multinationale ondernemingen dienen hun duit in het belastingzakje te doen. Dan kan de samenleving als geheel meeprofiteren van gemaakte winsten.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?