SGP

Terug naar de kern

SGPSamenvatting partijprogramma 2024

De Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) is een christelijke (reformatorische) partij. De partij is met één parlementariër, Bert-Jan Ruissen, vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Bert-Jan Ruissen leidt ook de SGP-kandidatenlijst.

De SGP is een Nederlandse politieke partij die zich inzet voor een samenleving gebaseerd op christelijke waarden en normen. De partij pleit voor een Europese Unie die de soevereiniteit van de lidstaten respecteert en zich beperkt tot grensoverschrijdende vraagstukken waarbij samenwerking noodzakelijk is. De SGP verzet zich tegen de vorming van een federale superstaat en benadrukt het belang van nationale eigenheid en verantwoordelijkheid.

Voor de komende verkiezingen richt de SGP zich op het terugdringen van de Europese bemoeienis en het versterken van de positie van de lidstaten. Belangrijke speerpunten zijn onder andere het behoud van christelijke waarden in de Europese politiek, het waarborgen van nationale autonomie op het gebied van onderwijs, cultuur en volksgezondheid. De SGP wil boeren en vissers ontzien, maar benadrukken het belang van goed rentmeesterschap. Immigratie moet worden begrensd, en opvang moet vooral in de regio plaatsvinden.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • De EU moet de soevereiniteit van deelnemende lidstaten respecteren en concentreert zich op haar kerntaken en enkel zaken op Europees niveau te regelen die niet dichter bij de burger kunnen worden geregeld.
 • De lidstaten moeten niet ondergeschikt zijn aan de EU en meer vrijheid krijgen via 'opt-outs'. Ook moet met gele en oranje kaarten de EU kunnen worden teruggefloten. Het vetorecht rondom defensie en belasting blijft.
 • Vertegenwoordigers van nationale regeringen leggen in hun parlementen op maximaal transparante en volledige wijze verantwoording af over hun keuzes binnen Europa.
 • Het ‘one in, one out’-principe gaat gelden voor alle Europese regelgeving. Er wordt ook een permanente werkgroep opgericht die periodiek nagaat welke wet- en regelgeving herzien of geschrapt kan worden.

Digitalisering

 • De macht van grote techbedrijven wordt beperkt en het gebruik van kunstmatige intelligentie wordt afgebakend binnen ethische kaders.
 • Er komt geen Europese digitale identiteit vanwege zorgen over privacy. Er komt geen digitale euro; betalen met contant geld blijft altijd mogelijk.
 • Burgers hebben recht op veilig en gefilterd internet. Daarvoor maakt de EU meer werk van het uitbannen van pornografisch en gewelddadig materiaal.
 • Lidstaten werken samen bij cyberaanvallen vanuit derde landen; de Commissie speelt daarbij een coördinerende rol.

Economie

 • Er moet meer worden gekeken naar sociale en ecologische aspecten bij ondernemen. Welzijn, bescherming van de schepping en het welvaren van de samenleving staan boven een 24-uurseconomie met winst als hoogste doel.
 • De EU moet efficiënter omgaan met haar financiën, en snijden in haar kosten. Europese agentschappen en adviescomités worden gefuseerd, afgeschaft of efficiënter gemaakt om zo geld te besparen.
 • Alle lidstaten van de eurozone nemen hun verantwoordelijkheid voor gezond financieel beleid. Een transferunie is schadelijk voor de onderlinge solidariteit en het draagvlak onder burgers. Onzorgvuldig beleid kan tot terugtrekken van subsidies of sancties leiden.
 • Nu de EU ook een muntunie is, moet gezorgd worden dat begrotingsregels worden nageleefd. De naleving van deze regels wordt afdwingbaar door bijvoorbeeld automatische sancties op te leggen, subsidies in te houden of door landen (tijdelijk) het stemrecht in de Raad van Ministers (Ecofin) te ontnemen.

Klimaat

 • Het verbruik van fossiele brandstoffen moet worden afgebouwd, maar wel met oog voor de betrouwbaarheid en betaalbaarheid van ons energiesysteem. Het is aan de lidstaten zelf om te beslissen welke energiemix het best bij hen past, afhankelijk van de mogelijkheden die ieder land heeft.
 • Het EU-emissiehandelssysteem is een groot goed. Bedrijven die onder het EU ETS vallen, moeten voor iedere ton CO2 die zij uitstoten, een emissierecht kopen. De prijs van emissierechten loopt ieder jaar op en vormt zo een prikkel om te verduurzamen.
 • Regels voor boeren moeten beter aansluiten op de praktijk, en vanuit goed rentmeesterschap moet er wel worden ingezet op duurzame productie. Ook moeten boeren meer bescherming krijgen in de keten, zodat ze eerlijke prijzen voor hun producten krijgen en er geen oneerlijke concurrentie is.
 • Er komt een aparte Eurocommissaris voor visserij, en pulsvissen wordt weer toegestaan. Ook de brandstofaccijnsvrijstelling voor de visserij moet blijven bestaan om de kwetsbare sector te helpen. Er komt een bouwstop voor windmolens in belangrijke visgronden. Natuurgebieden en windmolenparken kunnen worden gecombineerd.

Migratie

 • Een belangrijk deel van de EU-budgetten voor ontwikkelingssamenwerking worden ingezet voor het wegnemen van de structurele oorzaken van irreguliere migratie.
 • De EU zet meer in op opvang in de regio. Er komen streefcijfers of quota voor migratie, en immigratie wordt ontmoedigd door middel van informatiecampagnes.
 • De asielprocedures in de lidstaten worden beter op elkaar afgestemd en versneld. Lidstaten delen meer informatie over asielzoekers. De lidstaten blijven verantwoordelijk voor het bewaken van hun landsgrens. Frontex ondersteunt hierbij.
 • Het migratiepact wordt aangescherpt. Voor kansarme asielzoekers gaat een versnelde procedure aan de grens gelden. Afgewezen migranten gaan zo snel mogelijk terug naar hun land van herkomst.

Wereldpolitiek

 • Het bestrijden van de georganiseerde misdaad door EU-lidstaten vraagt om een grensoverschrijdende aanpak.
 • Het aanpakken van haatzaaien mag niet uitdraaien op inperking van de vrijheid van meningsuiting als het gaat om christelijke waarden. De aanpak van desinformatie en haatspraak is niet gebaat bij het Europees strafbaar stellen van ‘EU-misdrijven’. EU-wetgeving wordt wel ingezet voor het aanpakken van online haat en manipulatie.
 • Strevend naar vrede, blijft de EU Oekraïne steunen in de strijd tegen de Russische agressie. Ook wordt het bestaansrecht van Israël erkend zonder voorwaarden en moeten de Palestijnen (terroristisch) geweld tegen Israël en zijn burgers afzweren. Om de situatie van Palestijnse burgers werkelijk te verbeteren, houdt de EU effectief toezicht op hulpgelden.
 • De EU vermindert ongewenste afhankelijkheid van derde landen, met name op het vlak van energie en technologie, en streeft daartoe naar strategische partnerschappen op basis van gelijkwaardigheid.

Rechtstaat

 • De EU houdt zich strikt aan de bestaande toetredingscriteria, met oog voor de interne stabiliteit van de EU.
 • De lidstaten spreken elkaar aan op schendingen van de rechtstaat. Bij grove schendingen van de rechtstaat kan de Raad actie ondernemen om lidstaten te korten op EU-fondsen. Hieraan gaat een dialoog vooraf.
 • Het coronacertificaat had er nooit mogen komen en mag niet internationaal worden uitgerold door de EU en WHO.
 • Het EU-buitenland- en handelsbeleid legt niet langer ideologische eisen op aan landen buiten de EU en stelt ook geen eisen die verder gaan dan internationaal bindende mensenrechten.

Overige

 • Zondag moet een rustdag blijven voor zowel de burger als het bedrijfsleven.
 • Het kwetsbare (ongeboren) leven verdient bescherming. Abortus en euthanasie zijn geen mensenrecht en worden op grond van de Bijbel afgewezen.
 • De EU en Nederland zetten meer in op kernenergie. De lidstaten maken afspraken over de gezamenlijke verwerking en opslag van kernafval.
 • Er komt een snel internationaal treinnetwerk met goede bereikbaarheid van grote delen van Europa, zodat treinreizen een serieus alternatief wordt voor vliegen.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?