SGP

Woord houden

SGPSamenvatting partijprogramma 2023

De SGP is een behoudende christelijke (reformatorische) partij aan de rechterkant van het politieke spectrum, die strikt volgens Bijbelse normen politiek wil bedrijven. Politiek leider is Chris Stoffer, tevens lid van de Tweede Kamer. Op 25 augustus 2023 volgde hij Kees van der Staaij op, die deze functie sinds 2010 vervulde. De partij werd opgericht op 24 april 1918 en is daarmee de oudste nog bestaande partij van Nederland. [bron]

Het thema van het partijprogramma van de SGP in 2023 is ‘Woord Houden.’ Ze richten zich op vertrouwen van burgers onderling, en vertrouwen in en van de politiek. Ook het woord van God staat voor de SGP centraal: de partij wil klassiek christelijke waarden en normen passen in deze tijd.

De SGP wil zich inzetten voor een samenleving waar het gezin, kerk en gemeenschappen centraal staan. Waar de overheid zich niet onnodig inmengt en vooral dienstbaar is en de burger ook vrij laat elkaar te helpen. Vanuit de christelijke waarden wil de SGP dat we bedachtzamer omgaan met de aarde, samen mét onze boeren en vissers, en wil ook bescherming van menselijk leven op gebied van abortus en euthanasie verankeren. Migratie moet worden verminderd, maar wel menswaardig blijven voor échte vluchtelingen van vervolging of gevaar.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Nederland blijft inzetten op een fundamentele hervorming van de Europese Unie (EU). De EU dient zich te richten op kerntaken zoals de internationale markt, en moet zich niet mengen in beleidsterreinen waar de lidstaten voor verantwoordelijk zijn, zoals sociale zaken of familierecht.
 • De NAVO is en blijft de hoeksteen van ons veiligheidsbeleid. Nederland en andere NAVO-leden komen hun afspraken na en investeren van 2% van het BBP in defensie. Deze streefnorm wordt in Nederland wettelijk vastgelegd als budgettaire ondergrens. Ook dat is een kwestie van opkomen voor het leven.
 • De Russische oorlog in Oekraïne vereist een krachtige tegenreactie. Denk aan gerichte sancties tegen Rusland, en langdurige economische en militaire steun aan Oekraïne. Daarbij is tegelijk alertheid nodig met het oog op diplomatieke kansen voor de-escalatie en vredesonderhandelingen, zonder de legitieme belangen van Oekraïne te schenden.
 • De banden met Israël moeten worden aangehaald. Nederland moet binnen de Verenigde Naties strijden tegen de eenzijdige en overtrokken kritiek op Israël en de invloed van dictators en autocraten op het mensenrechtenbeleid.

Immigratie & Integratie

 • Slachtoffers van oorlogsgeweld verdienen eveneens onze hartelijke steun. Vooral burgers en kinderen lijden hieronder. Dit vraagt om ruimhartige humanitaire en ontwikkelingshulp, goede opvang in de regio, en een barmhartig asielbeleid voor echte vluchtelingen. Waarbij terugkeer als het weer veilig is van belang is.
 • Internationale verdragen worden herzien, zodat ruimte ontstaat om een eigen asielbeleid te voeren waarbij oog is voor de hoge bevolkingsdichtheid van ons land. Nederland zet zich daarom binnen de EU in voor een opt-out voor lidstaten op het asieldomein, zoals Denemarken dat heeft.
 • Het uitgangspunt is dat asiel van tijdelijke aard is. Om dat te bewerkstelligen moet er geïnvesteerd worden in snelle afhandeling van asielaanvragen met pas na 7 in plaats van 5 jaar een vaste verblijfsvergunning. Ook moet de tijdelijke verblijfsvergunning worden verkort tot drie jaar.
 • Om paal en perk te stellen aan migratie, komt er een migratiequotum. Voor asielmigratie wordt gewerkt met een streefcijfer met bovengrens, voor studiemigratie en arbeidsmigratie van buiten de EU gaan heldere quota gelden. De SGP is tegen dwangmaatregelen zoals de Spreidingswet.

Volksgezondheid & Zorg

 • Zorg en ondersteuning is allereerst een opgave voor ons allemaal. Families, kerken en (lokale) maatschappelijke organisaties spelen een belangrijke rol in de zorg voor wie eenzaam, kwetsbaar of ziek is. Daarom moeten we gemeenschappen in staat stellen om zelf zorg en hulp te bieden waar dat nodig is. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten hiervoor geen fiscale afstraffing krijgen, maar verdienen juist waardering en beloning vanwege hun bijdrage aan een zorgzame samenleving.
 • De SGP kiest voor meer waardering en een structurele salarisverhoging voor verpleegkundigen en verzorgenden.
 • Het leven moet beschermd worden. Abortus hoort in het Wetboek van Strafrecht, het is geen mensenrecht. Ook moet euthanasie ontmoedigd worden en moet suïcidepreventie wettelijk worden verankerd.
 • Het onderscheid tussen soft- en harddrugs moet verdwijnen. Beide zijn verslavend en schadelijk voor de gezondheid. Het gedoogbeleid voor wiet moet stoppen, en handhaving op partydrugs moet fors omhoog.

Onderwijs & Wetenschap

 • Bijzondere scholen moeten zelf hun identiteit kunnen kiezen. Het is niet aan de inspectie om te beoordelen of scholen de juiste opvattingen hebben, bijvoorbeeld over het klimaat of seksuele diversiteit. Het openbaar onderwijs moet voor alle leerlingen voldoende aandacht besteden aan godsdienstige en levensbeschouwelijke stromingen.
 • De overheid heeft op basis van haar grondwettelijke bevoegdheid het recht en de plicht om actiever op te treden tegen bekostigd en niet-bekostigd jihadistisch onderwijs dat ondermijnend is voor de democratische rechtsstaat.
 • Meer ruimte voor docenten, schoolleiders en bestuurders door afname regeldruk. Het onderwijs heeft recht op duidelijke keuzes, voldoende professionele ruimte en een stabiele financiering.
 • Het budget voor onderzoek en wetenschap moet worden verhoogd, en geesteswetenschappen verdienen een extra financiële impuls en een volwaardiger aandeel in de toekenning van beurzen.

Economie & Overheid

 • Een landelijk schuldendashboard moet inzicht bieden in het voorkomen en tegengaan van schuldenproblematiek. Er komt één centraal incassopunt voor lokale en landelijke overheidsincasso’s. Malafide incassobureaus die toch al kwetsbare personen en gezinnen nóg dieper in de problemen brengen, worden hard aangepakt.
 • De regeldruk en werkdruk in de publieke en private sector moet echt omlaag. Zeker een kwart van de regels kan geschrapt worden. Dat geeft ruimte aan de eigen professionele verantwoordelijkheid van werknemers en het bevordert werkplezier.
 • In goede jaren moeten we sparen voor magere jaren. Tekorten op de begroting moeten voorkomen worden, overschotten moeten zo veel mogelijk ingezet worden om de staatsschuld te verlagen. Juist in magere jaren, zoals we die nu meemaken, is begrotingsdiscipline nodig. Dat betekent concreet: de staatsschuld niet laten oplopen en de staatsschuld weer laten dalen.
 • Het belastingstelsel moet gezinsvriendelijk worden. Op dit moment is het stelsel sterk individualistisch. Als het gezin en het huishouden weer centraal komen te staan, kunnen gezinnen en huishoudens zelf bepalen hoe zij de verdeling van zorg en arbeid vormgeven.

Milieu & Klimaat

 • De groeiende ‘grondstoffenhonger’ van onder meer China maakt natuurlijke hulpbronnen steeds schaarser. Nederland moet echt minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen en streeft naar internationale afspraken over een eerlijke en duurzame grondstoffenverdeling. Denk naast bestaande duurzame winning ook aan onderzoek naar getijdencentrales aan de Noordzeekust en nieuwe kerncentrales.
 • Richting 2050 streeft de SGP naar een derde minder energiegebruik dan nu. De resterende energiebehoefte moet zo veel mogelijk duurzaam geproduceerd worden. Het huidige wettelijk vastgelegde streefdoel van 55% CO2-reductie in 2030 lijkt moeilijk haalbaar te zijn dan wel alleen haalbaar tegen hoge kosten en moet dus worden bijgesteld.
 • Infrastructuur is de halsslagader van de energievoorziening en bepaalt de mogelijkheden voor verduurzaming. Verzwaring van stroomnetten en investeringen in nieuwe aansluitingen verdienen de hoogste prioriteit.
 • Verduurzamen agrarische en visserssectoren moet een samenwerking zijn tussen partijen en geen eenrichtingsverkeer. Deze mensen zijn enthousiast om mee te denken over verduurzamen, als de overheid dit stimuleert en niet met regeldruk in de weg zit.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Gemeenten zijn de eersten die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor goede en betaalbare woningen. Het Rijk moet daarbij zoveel als mogelijk op afstand blijven. Maar waar plaatselijk of regionaal knelpunten optreden door vastgelopen of knellende procedures, kan het Rijk een meer sturende rol vervullen, bijvoorbeeld door het aanwijzen van bouwlocaties.
 • Het Rijk moet, gezamenlijk met de decentrale overheden, erop toezien dat er voldoende huizen beschikbaar zijn of komen in alle segmenten van de woningmarkt. De meeste aandacht moet gaan naar die segmenten waar de nood het hoogst is. Te denken valt aan betaalbare huurwoningen voor lage en middeninkomens, starterswoningen en levensloopbestendige woningen.
 • Het nettominimumloon moet omhoog. Dat betekent een structurele en aanzienlijke verlaging van de lasten op arbeid. Zo kunnen bedrijven het geld blijven verdienen en behouden we banen, terwijl werknemers meer salaris overhouden om van rond te komen.
 • De regering draagt zorg voor een evenwichtig en eerlijk koopkrachtbeeld. Uitgangspunt bij de koopkracht moet zijn dat de koopkracht ook voor sociale minima en eenverdieners ten minste gelijk blijft. Voor deze groepen moet een ‘inhaaloperatie’ uitgevoerd worden voor de koopkrachtachterstand die zij hebben opgebouwd in de afgelopen periode.

Overige

 • Nederland stelt zich ook teweer tegen de opdringerige genderideologie binnen onder meer de EU en de VN. Tussen man en vrouw bestaan normaliter, alleen al biologisch gezien, ‘gewoon’ verschillen. Die moeten we waarderen en niet willen onderdrukken.
 • De maatschappelijke diensttijd voor jongeren wordt voortgezet, maar niet verplicht.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?