PVV

Nederlanders weer op 1

PVVSamenvatting partijprogramma 2023

De Partij voor de Vrijheid (PVV) is een populistische partij, met zowel conservatieve, ‘rechtse’ als ‘linkse’ standpunten. De PVV is op 22 februari 2006 geregistreerd bij de Kiesraad door Geert Wilders, na zijn vertrek bij de VVD. Hij is sindsdien ook de politiek leider. [bron]

De PVV is een Nederlandse politieke partij die bekend staat om haar kritische houding ten opzichte van immigratie, de Europese Unie en de islam. De partij zet zich in voor het behoud van de Nederlandse cultuur en identiteit en wil de belangen van Nederlanders vooropstellen.

De speerpunten van de PVV zijn onder andere het beperken van immigratie en integratie, het beperken van de invloed van de Europese Unie, het bevorderen van de veiligheid en rechtshandhaving en het bevorderen van de economie en bestaanszekerheid. De PVV wil de grenzen sluiten voor immigratie uit islamitische landen, de Europese Unie verlaten, de straffen voor criminele activiteiten verhogen, de belastingen verlagen en meer verpleeghuizen en ouderenwoningen bouwen. Ook wil de partij stoppen met alle klimaat- en stikstofregels. De partij wil burgers meer inspraak te geven, bijvoorbeeld door gekozen burgemeesters en bindende referenda.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Er moet een bindend referendum over NEXIT komen. Nederland moet soeverein zijn en de baas over eigen geld, grenzen en eigen regels. Er wordt gestreefd naar sterke bilaterale en economische banden met andere landen, deze samenwerking heeft geen Unie nodig.
 • Diplomatieke betrekkingen met Sharia-landen worden afgeschaald, en er worden sterkere eisen gesteld aan diplomaten.
 • Er komt een volledige stop op ontwikkelingshulp en de minister voor Ontwikkelingshulp verdwijnt.
 • De Nederlandse ambassade in Israël moet worden verplaatst naar Jeruzalem. De Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah bij de corrupte Palestijnse Autoriteit wordt onmiddellijk gesloten.

Immigratie & Integratie

 • Er moet een algehele asielstop komen en een restrictief immigratiebeleid. Nederland moet ook uit de EU-regelgeving omtrent asiel en migratie stappen, en het VN-Vluchtelingen-verdrag opzeggen.
 • De uitstroom van migranten moet worden vergroot. Illegalen moeten worden vastgezet of uitgezet. Criminelen worden – desnoods na denaturalisatie - gedwongen ons land uitgezet. Statushouders die op vakantie gaan naar hun 'onveilige' land van herkomst verliezen hun verblijfsstatus en moeten vertrekken.
 • Islam in Nederland moet worden beperkt. Geen islamitische scholen, korans en moskeeën. Er komt een verbod op het dragen van islamitische hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de Staten-Generaal, en een verbod op dubbele nationaliteit.
 • De arbeidsmigrantenstroom moet worden beperkt. Ook voor werknemers van binnen de EU geldt de plicht tot het hebben van tewerkstellingsvergunningen.

Volksgezondheid & Zorg

 • Het eigen risico moet worden afgeschaft.
 • De acute zorg moet weg uit de marktwerking, en moet worden gefinancierd op basis van een beschikbaarheidsbijdrage zoals de ambulancezorg en de brandweer.
 • Werken in de zorg moet aantrekkelijker worden gemaakt, zodat er meer handen aan het bed komen. De administratietijd en overhead moeten worden aangepakt, meer uren werken moet aantrekkelijker worden en er moet meer personeel worden aangenomen.
 • De jeugd- en ouderenzorg moet meer aandacht krijgen. Er moeten extra verpleeghuisplekken en ouderenwoningen komen, en de ouderenzorg moet weer in één wet. In de jeugdzorg moeten de wachtlijsten dringend worden teruggedrongen.

Onderwijs & Wetenschap

 • Er moeten meer leraren voor de klas komen te staan, en er moet worden teruggekeerd naar kleinschalig onderwijs.
 • Onderwijs moet stoppen met constant vernieuwen en teruggaan naar de kern: Een leraar die vertelt, uitlegt en controleert in plaats van zoek-het-zelf-maar-uitonderwijs.
 • De politieke indoctrinatie op scholen moet stoppen. Leraren moeten kinderen leren hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.
 • Er moet een verbod komen op Islamitisch onderwijs, omdat dit haaks staat op de belangrijkste uitgangspunten waarop onze samenleving is gebaseerd: vrijheid, gelijkwaardigheid van man en vrouw, heteroseksueel of LHBTI, gelovig of geloofsverlater. Wel moet artikel 23 van de Grondwet, vrijheid van onderwijs, worden behouden.

Economie & Overheid

 • De gewone Nederlander moet meer macht krijgen. Er komt een gekozen burgemeester en een laagdrempelig bindend referendum. Bestuurders moeten kunnen worden afgerekend op hun daden.
 • De Nederlandse cultuur, identiteit en tradities moeten behouden worden. De excuses voor het slavernijverleden en de politionele acties, zoals gedaan door de Koning, worden ingetrokken. Zwarte Piet blijft. Nederlandse helden uit de geschiedenis worden niet langer beschimpt.
 • De financiering van de NPO wordt beëindigd en de functie Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme verdwijnt.
 • De Eerste Kamer wordt afgeschaft.

Milieu & Klimaat

 • Nederland moet zich terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord en moet de Klimaatwet intrekken. Het klimaatfonds, stikstoffonds en de stikstofregels moet worden geschrapt, er moet wel extra geld komen voor dijkverhoging en ruimte voor de rivier.
 • Kolen- en gascentrales blijven open, er worden nieuwe kerncentrales bijgebouwd en er wordt gestopt met windturbines en zonneparken.
 • Er komt geen vliegtaks en geen vleestaks.
 • Er moet een snellere schadeafhandeling en versterking van de huizen in Groningen komen, en er wordt niet opnieuw gas gewonnen in Groningen. Wel moet er meer en sneller gas en olie op de Noordzee gewonnen worden, gas dat we niet exporteren.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Er moet herstel komen van de bestaanszekerheid met een koopkrachtpakket, met het weghalen van btw op boodschappen, het verlagen van belasting en btw op de energierekening, het verlagen van de sociale huren, het verhogen van het wettelijk minimumloon en de huurtoeslag, en het verlagen van de brandstofaccijnzen.
 • De AOW-leeftijd wordt weer verlaagd naar 65, en de ouderenkorting wordt verhoogd. Daarnaast wordt de nieuwe pensioenwet teruggedraaid.
 • Stikstofregels moeten van tafel. Ook moet er gestopt worden met het gasvrij maken van woningen en het verplichten van warmtepompen.
 • Er moeten meer woningen komen voor de Nederlanders: meer sociale huurwoningen, meer middenhuurwoningen en meer koopwoningen. Statushouders krijgen geen voorrang meer bij toewijzing van sociale huurwoningen. Er moet binnenstedelijk én buitenstedelijk gebouwd worden, en gemeenten moeten sneller bouwvergunningen verstrekken en procedures verkorten.

Overige

 • Nederland moet veiliger worden. Er komen 10.000 extra politieagenten en meer agenten zichtbaar op straat, en er komt een zero tolerance policy voor straattuig. De korpschefs moeten net als burgemeesters door de burger worden gekozen.
 • Er moet sneller en zwaarder worden gestraft bij criminaliteit. Er komen minimumstraffen en hoge maximumstraffen, en taakstraffen verdwijnen. Ook moet de gevangenis worden versoberd, waarbij gevangenen 40 uur per week moeten werken.
 • De overheid moet zich niet bemoeien met de individuele keuze tot vervoer. Er komt geen rekeningrijden, geen verbod op verkoop van brandstofauto's, de brandstofaccijns moet worden verlaagd en er moeten meer wegen worden aangelegd. Ook moeten er voldoende treinen en zitplaatsen zijn (ook in de spits) en moet Schiphol ruim baan krijgen. De vliegtaks wordt afgeschaft.
 • Dieren moeten beter beschermd worden tegen mishandeling, dorst, honger, pijn, stress en uitputting. Er komt een verbod op ritueel slachten. Illegale handelaren, malafide broodfokkers, stropers en trofeejagers dienen net als de plezierjacht hard te worden aangepakt en bestraft – evenals de in- en export, de doorvoer van handel in hieruit verkregen producten.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?