Partij voor de Dieren

Een plan van wereldbelang

PvdDSamenvatting partijprogramma 2024

De Partij voor de Dieren (PvdD) beschouwt dieren als de allerzwaksten in de samenleving en wil dierenwelzijn terugbrengen op de politieke agenda. De partij heeft één zetel in het Europees Parlement. Anja Hazekamp leidt de PvdD-kandidatenlijst.

De Partij voor de Dieren heeft als uitgangspunt dat dieren, net als mensen, levende wezens zijn met bewustzijn en gevoel. Dieren hebben daarom het morele recht op een respectvolle behandeling door de mensen. In wetgeving moeten de rechten van de dieren beter worden verankerd en dierenwelzijn moet weer op de politieke agenda komen.

Voor de Europese verkiezingen van 2024 richt de Partij voor de Dieren zich op een duurzaam, tolerant en fossielvrij Europa. De focus ligt op een doelgerichte aanpak van de klimaatverandering door o.a. de afschaffing van de vee-industrie. De vervuiler gaat betalen voor het klimaatbeleid. De partij wil ook dat dierenrechten een centrale plaats krijgen in de Europese wetgeving en dat belangrijke Europese onderhandelingen en besluiten openbaar toegankelijk zijn. Het asielbeleid moet humaan zijn met meer middelen en bescherming voor vluchtelingen. Ook klimaatvluchtelingen moeten erkend worden. De partij is tegen een Europees leger en pleit voor de oprichting van een Strafhof Oekraïne en voor de erkenning van Palestina als officiële staat. Strenge regels zijn nodig voor de ontwikkeling van AI en voor de bescherming van de digitale gegevens van EU-burgers.

Je vindt het volledige programma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Burgers en organisaties hebben recht op openheid als de EU beslissingen neemt en wetten maakt: vergaderingen en stemmingen van Europese instellingen moeten openbaar gemaakt worden, ook online.
 • Alle EU-landen moeten akkoord zijn bij besluiten over samenwerkingen met andere landen. Bij overtredingen van mensenrechten moet een meerderheid akkoord zijn.
 • Alle vormen van discriminatie tussen mensen moeten bestreden worden, zoals discriminatie op basis van afkomst, gender, leeftijd, beperking, uiterlijke kenmerken, geloof of seksuele geaardheid.
 • Een succesvol burgerinitiatief met meer dan 1 miljoen handtekeningen moet altijd het standpunt van het Europees Parlement bepalen en moet tot actie en wetsvoorstellen van de Europese Commissie leiden.

Digitalisering

 • De digitale persoonsgegevens van EU-burgers moeten beschermd worden door onder andere goede beveiligingssystemen en een verbod op het doorverkopen van digitale gegevens.
 • De ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI) moet streng gecontroleerd worden op vlak van veiligheid en privacy. Als iets gemaakt wordt met AI moet dat te herkennen zijn aan een logo of beeldmerk.
 • Er worden geen vingerafdrukken, DNA of gezichtsafbeeldingen opgeslagen van mensen, behalve als dat nodig is voor justitie. Ook de privacy van vreedzame demonstranten moet worden gerespecteerd.

Economie

 • Een duurzame economie moet zich focussen op welzijn in plaats van welvaart, met een lokale en circulaire productie die zorgt voor een kleinere ecologische voetafdruk.
 • De EU moet het goede voorbeeld geven door subsidies voor fossiele infrastructuur af te schaffen en vanaf 2030 100% duurzaam, eerlijk en diervriendelijk in te kopen.
 • Grote bedrijven in de EU betalen minstens 35% belasting over hun winst.
 • De belasting (BTW) op groente, fruit, granen, peulvruchten en noten moet worden afgeschaft.

Klimaat

 • Een groen en eerlijk voedselbeleid met een verbod op landbouwgif, megastallen, genetische manipulatie, overbevissing en misleidende keurmerken, met een omschakeling naar plantaardige landbouw.
 • De vervuiler moet daadwerkelijk gaan betalen voor de oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan.
 • De EU moet de rechten van dieren een plek geven in haar verdragen en lidstaten aanmoedigen om de rechten van dieren ook in hun eigen grondwet op te nemen.
 • Een ambitieuzere Green Deal is noodzakelijk, waarbij de vee-industrie wordt afgeschaft en stappen gezet worden naar een fossielvrij Europa.

Migratie

 • Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking, vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen krijgen hulp bij het veilig bereiken van Europa.
 • Vluchtelingen mogen niet worden teruggestuurd als ze in hun land worden vervolgd vanwege bijvoorbeeld hun afkomst, geloof, politieke of seksuele voorkeur.
 • De omstandigheden in vluchtelingenkampen moeten verbeteren: een veilige omgeving, voldoende eten en drinken, onderwijs, juridische hulp, geestelijke en lichamelijke zorg en onderdak.
 • Mensen die op de vlucht zijn voor de gevolgen van klimaatverandering zijn klimaatvluchtelingen en krijgen een officiële status.

Wereldpolitiek

 • Mensenrechten, dierenrechten en rechten voor de natuur moeten centraal staan in de wereldpolitiek.
 • Er moet een direct staakt-het-vuren komen in Palestina en de Palestijnse gebieden moeten internationaal erkend worden als staat.
 • Oekraïne moet steun krijgen met noodhulp, geld, bescherming van de bevolking en het opnieuw opbouwen van verwoeste gebieden.
 • EU-landen moeten 1% van het bruto binnenlands product (BBP) geven aan ontwikkelingssamenwerking.

Rechtstaat

 • Er moet een speciaal Strafhof Oekraïne worden opgericht in Den Haag, zodat de oorlogsmisdaden van Rusland worden bestraft.
 • Israël moet stoppen met het bezetten en innemen van Palestijns grondgebied. Europese samenwerkingsafspraken met Israël moeten worden stopgezet.
 • Er komt geen Europees leger: EU-landen mogen zelf beslissen over het inzetten van hun leger en over het leveren van wapens.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?