Partij voor de Dieren

Keer het tij!

PvdDSamenvatting partijprogramma 2023

De Partij voor de Dieren (afgekort: PvdD) is een Nederlandse politieke partij met een ecologistische signatuur. De partij werd opgericht op 28 oktober 2002 en heeft als hoofdthema het streven naar een dier- en milieuvriendelijker beleid. In Duitsland bestond al sinds 1993 een vergelijkbare partij, de Tierschutzpartei, maar op 30 november 2006 werd Nederland het eerste land ter wereld waarin een partij met dit hoofdthema in het parlement is vertegenwoordigd. [bron]

De allesomvattende kernwaarde van de Partij voor de Dieren is ‘met compassie omgaan met de Aarde en al haar bewoners’. De partij staat vooral bekend om haar ecocentrale denken waarbij dieren, klimaat, natuur en milieu de belangrijkste uitgangspunten vormen.

De Partij voor de Dieren streeft naar een duurzame en rechtvaardige samenleving voor iedereen waarin de welvaart beter wordt verdeeld. Grote vervuilers krijgen geen subsidies meer, maar worden juist aansprakelijk gesteld en krijgen de rekening gepresenteerd. Met het sterk verkleinen van de veestapel en het inzetten op gezonde landbouw in plaats van het verbouwen van veevoer, komt er meer ruimte voor betaalbaar voedsel en woonruimte voor iedereen.

Het volledige partijprogramma vind je hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Binnen de Europese Green Deal wordt overgestapt van economische groei naar een economie binnen de ecologische grenzen, zonder verspilling van energie en grondstoffen. De Europese miljardensubsidies voor de vee-industrie en voor andere schadelijke landbouwpraktijken worden afgeschaft en milieueffecten worden meegenomen in belasting- en investeringsverdragen. Er wordt ingezet op de omschakeling naar een natuur- en diervriendelijk en plantaardig voedselsysteem.
 • Nederland werkt actief aan internationale vrede en veiligheid door het inzetten op vredesmissies in plaats van gevechtsmissies, een autonome en kritische positie binnen de NAVO en scherpere regels op het gebruik van wapens en wapenhandel. Er komt meer aandacht voor humane opvang in Nederland en het versterken van de ontwikkelingssamenwerking.
 • De EU wordt niet verder uitgebreid zolang de democratische controle niet op orde is en de interne markt leidend is. De invloed van Europese burgers wordt vergroot door het Europees Parlement het recht te geven om initiatiefvoorstellen voor nieuwe wetgeving te doen. Drempels voor het stemmen voor Europese verkiezingen worden zo veel mogelijk weggenomen, met extra aandacht voor mensen met een beperking.
 • Er moeten binnen de EU rechten voor dieren worden vastgelegd en milieu- en mensenrechtenactivisten moeten hulp en bescherming krijgen van Nederlandse ambassades als dat nodig is. Daarnaast moet Nederland ervoor pleiten om bedrijven en landen die het milieu ernstige schade toebrengen te kunnen vervolgen via het Internationaal Strafhof.

Immigratie & Integratie

 • Migratiebeleid richt zich op het wegnemen van de grondoorzaken waarom mensen hun land moeten ontvluchten. Migratiedeals met derde landen zoals Turkije, Tunesië, Libië en Niger worden teruggedraaid en Nederland werkt mee aan het verbeteren van de leefomstandigheden en het creëren van een toekomstperspectief voor mensen in vluchtelingenkampen. Dat betekent in ieder geval recht op veiligheid, voldoende eten en drinken, juridische bijstand, medische en psychische zorg en menswaardige huisvesting.
 • Nederland betaalt niet mee aan het grensgeweld aan de Europese grenzen of elders. Landen die grensbewaking misbruiken om migratie tegen te gaan worden aangesproken. Daarnaast wordt gewerkt aan het faciliteren van meer veilige en legale vluchtwegen en het gebruik van humanitaire doorgangen.
 • Nederland en de EU vangen hun eerlijke deel op van mensen die wereldwijd op de vlucht zijn. Er komt ook een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa naar draagkracht. Het quotum van de VN-Vluchtelingenorganisatie (UNHCR) wordt verhoogd. In internationaal verband zet Nederland zich in voor de officiële erkenning van mensen die op de vlucht zijn voor de gevolgen van klimaatverandering als klimaatvluchtelingen.
 • Nederland beschermt de rechten van iedereen die asiel zoekt door in Europees verband in te zetten op toezicht en het sanctioneren van lidstaten die deze rechten schenden, bijvoorbeeld als ze mensen onnodig en/of onder onmenselijke omstandigheden vasthouden. Overheden dienen alles in het werk te stellen om vluchtelingen op zee te redden. Zolang zij dat niet doen, mogen ngo’s en andere humanitaire organisaties reddingsacties op zee organiseren zonder daarin tegengehouden of beboet te worden. Na een reddingsactie op zee worden mensen naar locaties gebracht waar ze asiel kunnen aanvragen.

Volksgezondheid & Zorg

 • Preventie begint met een gezonde leefstijl. Door geen btw te heffen op alle groenten, fruit, noten, granen en peulvruchten, wordt gezond eten weer betaalbaar en aantrekkelijker. Ongezond eten wordt hoger belast bij de fabrikant. Ultrabewerkt voedsel wordt aangepakt: wettelijke normen zorgen ervoor dat we minder zout, suiker en vet eten. Gezondheidsdoelen worden wettelijk verankerd, zodat het behalen ervan niet meer vrijblijvend is.
 • Minder patiënten per huisarts geeft de huisarts ruimte om langere consulten in te plannen zodat patiënten echt gehoord kunnen worden; daarom wordt de normpraktijk (het aantal patiënten per huisarts) verlaagd. De huidige door zorgverzekeraars beperkte budgetten zorgen ervoor dat huisartsen vaak geen leefstijlinterventies kunnen geven. Huisartsen moeten leefstijladvies volledig kunnen declareren. Mondzorg komt ook weer terug in het basispakket, net als vergoeding voor anticonceptiemiddelen voor alle leeftijden.
 • Absurde beloningen, winstuitkeringen en bonussen aan de top van de zorg moeten worden afgeschaft. Managementlagen worden ingekrompen waar dat kan, en het vrijgekomen budget wordt geïnvesteerd in mensen die zorg verlenen: zo komt er meer capaciteit in de zorg. Om veel te hoge medicijnprijzen te voorkomen, wordt de opbouw van medicijnprijzen openbaar en waar mogelijk worden goedkopere, merkloze medicijnen gebruikt. Zorgverzekeraars mogen geen winst maken.
 • Er moet een breed plan van aanpak komen voor psychische gezondheid, waarbij naast zorgprofessionals ook het onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties betrokken worden. Wachtlijsten en wachttijden in de GGZ worden teruggedrongen door te investeren in genoeg (vergoede) omscholings- en opleidingsmogelijkheden, vermindering van administratieve lasten, en vermindering van kosten door professionals te stimuleren in loondienst te gaan. Er wordt ook in het onderwijs, naast lichamelijke ontwikkeling, ruimte gegeven aan geestelijke ontwikkeling.

Onderwijs & Wetenschap

 • Leren is een recht. Kinderen krijgen leerrecht om zich op een school te ontwikkelen, inclusief het recht op maatwerk. Er wordt meer geïnvesteerd in passend onderwijs en kindgericht onderwijs waarin persoonlijke ontwikkeling en eigen tempo vooropstaan. Leraren, leerlingen en ouders krijgen veel meer autonomie bij het bepalen van het beleid van de school. Scholen horen bij uitstek niet gericht te zijn op rendement, standaardisatie, controle, concurrentie en zakelijke managementmodellen, maar op de ontwikkeling van de individuele leerling.
 • Cultuur-, kunst- en muziekeducatie krijgen een vaste plek in het lesprogramma van het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Scholen worden een plek waar verbinding ontstaat tussen wijk, ouders, culturele instellingen, bibliotheken, kunstencentra, musea, verenigingen en podia. Kruisbestuiving tussen artistiek en academisch onderzoek wordt gefaciliteerd. Het landelijk fonds voor experimenteel onderzoek en projecten op het gebied van kunst en wetenschap wordt versterkt.
 • Het collegegeld wordt fors verlaagd. Collegegeld wordt voor alle studenten hetzelfde, ongeacht leeftijd, het aantal eerder gevolgde studies of behaalde diploma’s. De basisbeurs wordt naar minimaal 475 euro per maand voor uitwonende studenten en 125 euro per maand voor thuiswonende studenten verhoogd. Het bindend studieadvies wordt afgeschaft en werkgevers worden verplicht een stagevergoeding te betalen aan hun stagiairs van minimaal 500 euro per maand bij een voltijd stage. De studietijd moet ruimte bieden voor ontwikkeling en ontplooiing.
 • De overheid investeert extra geld in fundamenteel onderzoek, waardoor er minder via tweede en derde geldstromen wordt gefinancierd. Er wordt door de ethische commissies van de onderwijsinstellingen toezicht gehouden op eventuele belangenverstrengeling van onderwijzend personeel. Met name bij commerciële nevenfuncties in de fiscale, bedrijfskundige en economische wetenschapsgebieden. Onderzoek en academisch werk dat leidt tot verandering in economisch denken, wordt gestimuleerd.

Economie & Overheid

 • Er moet een economische systeemverandering komen, waarbij we afstappen van de economie van verspilling en overconsumptie en overstappen naar een economie van duurzaamheid. Dit is nodig omdat de huidige economie niet houdbaar is en leidt tot uitputting van natuurlijke hulpbronnen en klimaatverandering. Dit wordt uitgevoerd door te investeren in duurzame ontwikkeling en het stimuleren van een circulaire economie.
 • De welvaart moet beter worden verdeeld. Daarom wordt de winstbelasting voor grote bedrijven verhoogd van 25% naar ten minste 35%, het lage tarief van de inkomstenbelasting verlaagd en het hoge tarief wordt verhoogd. Verder bedreigt de inflatie de bestaanszekerheid, daarom gaat het minimumloon naar 16 euro per uur. Uiteindelijk worden alle toeslagen overbodig, het uitgangspunt is dat iedereen voldoende inkomen heeft om normaal in alle basisbehoeften te kunnen voorzien. De lonen in (semi-) publieke sectoren worden fors verhoogd.
 • Bonussen in de financiële sector worden afgeschaft, omdat die roekeloos gedrag kunnen stimuleren met mogelijk grote maatschappelijke gevolgen. Het toezicht op bonusbeleid wordt strenger. Er komt in Europees verband een bankenbelasting en een belasting op financiële transacties tussen financiële instellingen.
 • Het aantal verschillende arbeidscontracten wordt beperkt tot vaste en tijdelijke contracten voor regulier werk, het uitzendcontract om ziekte of grote drukte op te vangen, en het zelfstandigencontract voor zzp’ers. Uitzendkrachten krijgen recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als andere werknemers. Schijnzelfstandigheid en het dwingen van medewerkers om zzp’er te worden wordt bestreden. Sterke vakbonden zijn belangrijk om uitbuiting van werkenden te voorkomen. Daarom komt er een verbod op schijnvakbonden die door een bedrijf zelf zijn opgericht en kunnen alleen onafhankelijke vakbonden een CAO afsluiten.

Milieu & Klimaat

 • Nederland zet zich maximaal in om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. In 2030 zijn we klimaatneutraal. Deze nieuwe reductiedoelstelling wordt vastgelegd in de Klimaatwet. Er komt een klimaatplicht voor grote vervuilers en financiële instellingen. Bedrijven moeten met een klimaatplan laten zien hoe ze hun uitstoot in de hele keten terugdringen. Door vervuilers niet langer te subsidiëren, maar juist te laten betalen voor de schade die ze hebben aangericht, komt er heel veel geld vrij voor rechtvaardig klimaatbeleid.
 • Duurzame energie krijgt voorrang op het energienetwerk, met ‘slimme energienetten’ (smart grids), die gevoed worden door kleinschalige en decentraal opgewekte groene energie. Energiebedrijven worden verplicht een minimumpercentage aan duurzame in Nederland opgewekte stroom te leveren. De industrie bespaart energie door een combinatie van een lagere vraag naar nieuwe producten in bepaalde sectoren, elektrificatie van processen, minder en efficiënter gebruik van grondstoffen, inzet van groene waterstof, meer hergebruik en recycling.
 • Rechten voor de natuur worden opgenomen in de Grondwet. Door natuurgebieden zoals de Waddenzee rechten te geven, kunnen deze gebieden beter worden beschermd tegen schadelijke activiteiten. Het welbewust grootschalig beschadigen van ecosystemen wordt strafbaar volgens het Wetboek van Strafrecht. Het Internationaal Strafhof krijgt de mogelijkheid om bedrijven en landen voor ecocide te vervolgen. De grote bedrijven die veel geld hebben verdiend aan de intensieve landbouw en daarmee aan natuurschade, gaan substantieel meebetalen aan natuurherstel.
 • Natuurbeleid wordt weer een taak van het Rijk. De decentralisatie van het natuurbeleid naar de provincies wordt teruggedraaid. Natuurgebieden die bijna onomkeerbaar zijn aangetast, worden met voorrang hersteld en zo veel mogelijk verbonden met andere natuurgebieden. Er komt een verbod op het gebruik van landbouwgif en een deel van de landbouwgrond wordt omgevormd tot natuur. Eigenaars worden gecompenseerd voor de verandering en bestemming van de grond.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Het wantrouwen moet uit de sociale zekerheid. Mensen in hetzelfde huishouden hebben recht op een bijstandsuitkering en mogen bijverdienen. De versobering van het vangnet voor jongeren met een beperking (de Wajong) wordt teruggedraaid. Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden, krijgen recht op een uitkering (WIA) vanaf 15% arbeidsongeschiktheid. De kortdurende WW wordt verlengd naar zes maanden. Kinderopvang wordt gratis voor mensen met een laag inkomen en de kinderbijslag inkomensafhankelijk.
 • Een basisinkomen kan de onderhandelingsmacht van werkenden ten opzichte van werkgevers versterken en geeft voor iedereen inkomenszekerheid. Mogelijke vormen zijn een vast maandelijks bedrag voor iedereen, of een negatieve inkomstenbelasting. Verder bereikt schuldhulp nu nog veel te weinig mensen. Het moet makkelijker worden om hulp te vragen en schuldtrajecten korter, zodat mensen sneller verder kunnen met hun leven. Dat scheelt bovendien in maatschappelijke kosten.
 • Dakloosheid is de meest extreme vorm van sociale uitsluiting die zorgt voor bestaansonzekerheid. Onnodige bureaucratie die de hulp aan daklozen belemmert, zoals het zelfredzaamheidscriterium, wordt afgeschaft. In elke gemeente komen voldoende gratis slaapplaatsen. Om meer betaalbare woningen beschikbaar te krijgen, worden er geen sociale huurwoningen meer verkocht, maar juist gebouwd met een financiële injectie door het Rijk. Door de maximale inkomensgrens te verhogen worden sociale huurwoningen toegankelijk voor meer mensen.
 • Er moet meer ruimte komen voor woningen. Door te kiezen voor een krimp van het aantal dieren dat wordt gefokt en gedood in de veehouderij met 75%, wordt de stikstofcrisis opgelost, komt er veel landbouwgrond en agrarische bebouwing vrij. Naast herstel van de natuur creëert dat ruimte voor woningen. Verder wordt bestaande bebouwing slimmer benut, zoals het transformeren van kantoorpanden. Vervolgens wordt er waar dat kan zonder de leefbaarheid aan te tasten binnenstedelijk verder verdicht. Tot slot zal bebouwing aan de rand van bestaande woonkernen plaatsvinden.

Overige

 • De rechten van dieren worden in de Grondwet erkend en vastgelegd. De Wet dieren wordt een échte dierenbeschermingswet, waarbij de intrinsieke waarde van het dier en het natuurlijk gedrag van dieren niet meer opzij worden geschoven voor economische belangen. Alle relevante besluiten van het kabinet worden getoetst op hun invloed op de belangen van dieren. Er komt een einde aan de vee-industrie. Het totale aantal dieren dat in de Nederlandse veehouderij wordt gefokt en gedood krimpt met minstens 75% in de komende twee jaar.
 • Het budget voor kunst, cultuur en erfgoed wordt verhoogd om de toegankelijkheid ervan voor alle inwoners van Nederland te vergroten. De overheid faciliteert kunst- en cultuuraanbod in heel Nederland, niet alleen in de Randstad. Een bloeiende samenleving vraagt om investeringen in een gelijkwaardige en toegankelijke cultuursector voor makers, producenten, personeel, partners en publiek. Daarvoor wordt de naleving van de Code Diversiteit en Inclusie gestimuleerd.
 • De toegankelijkheid en omvang van fondsen voor onafhankelijke journalistiek wordt versterkt en gesteund met meer investeringen in onderzoeksjournalistiek. Daarbij is er aandacht voor inclusie en diversiteit. Er wordt actief opgetreden tegen bedreigingen aan het adres van journalisten. Ook kunstenaars en (politieke) tekenaars worden beter beschermd. Online platforms worden aangesproken om maatregelen te nemen tegen bedreigingen. Nederland geeft noodvisa af aan buitenlandse journalisten in levensbedreigende situaties.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?