NSC

Beperk en versterk

Samenvatting partijprogramma 2024

Nieuw Sociaal Contract (NSC) is een centrumrechtse partij opgericht door Pieter Omtzigt. De partij werd opgericht op 19 augustus 2023. Dirk Gotink leidt de NSC-kandidatenlijst.

Nieuw Sociaal Contract (NSC) benoemt het belang van Europa voor welvaart, vrede en veiligheid, maar benadrukt ook de noodzaak van nationale soevereiniteit en controle door het eigen parlement. De partij duidt de joods-christelijke en humanistische wortels van Europa, en de rechtsstaat en democratie aan als kernwaarden om te versterken.

NSC zet in op meer samenwerking in Europa op het gebied van veiligheid, energie en migratie, maar met minder bureaucratie. Ze willen dat de uitvoering van gemeenschappelijke doelen, zoals klimaat en sociale zekerheid, bij de nationale overheid ligt. Belangrijke punten zijn het versterken van de buitengrensbewaking, het handhaven van begrotingsdiscipline, en het beschermen van de nationale soevereiniteit, met name in zaken als migratiebeleid en de inzet van het leger. De partij is tegen ongecontroleerde macht en wil transparantie en democratische controle binnen de EU versterken.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • De EU moet terugkeren naar haar kernwaarden: vrede, veiligheid, welvaart, gezamenlijke Europese waarden. Nationale soevereiniteit moet in stand blijven.
 • Maatregelen moeten alleen op Europees niveau genomen worden als dat effectiever is dan op regionaal niveau.
 • Er moet meer transparantie komen in Europese besluitvorming, beginnende met het openbaar maken van de verslagen van de Europese ministerraden.
 • Landen behouden de bestaande vetorechten ten aanzien van buitenlandbeleid en toetredingen.

Digitalisering

 • De macht van grote (tech)bedrijven moet door Europa worden beperkt, onder meer door een strikte toepassing van de Digital Markets Act (DMA), Digital Services Act (DSA) en AI Act door de Europese Commissie.
 • Hightechproducten voor onder andere auto’s en machines moeten op dataveiligheid worden gecontroleerd. Producten die data verzamelen en opslaan op hun servers buiten de EU, mogen niet tot de Europese markt toegelaten worden.
 • De EU moet een scherp debat voeren over het gebruik van AI (kunstmatige intelligentie) en de risico’s dat Europese en Nederlandse waarden worden ondermijnd.
 • Burgers moeten zelf controle kunnen houden over hun online identiteit. Terughoudendheid is op zijn plaats bij het opzetten van verplichte (overheids-)systemen voor digitale identiteiten voor het aanvragen van paspoorten, rijbewijzen of bankrekeningen.

Economie

 • Ook op economisch vlak moet de EU zich beperken tot haar kerntaken zoals landbouwbeleid, groei en innovatie. Dus geen Europese belastingen, geen federale staat en geen gezamenlijke Europese schulden.
 • Lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor een sluitende begroting en een houdbare staatsschuld. Een land mag dus geen groter begrotingstekort hebben dan 3% per jaar.
 • Europa moet economisch zelfstandiger worden; minder afhankelijk van de Verenigde Staten, en beter gewapend tegen oneerlijke concurrentie uit bijvoorbeeld China. Om de concurrentiepositie te verbeteren moeten regels versoepeld worden.
 • Grensoverschrijdende fraude en belastingmijding van zeer vermogenden en grote bedrijven moet worden aangepakt.

Klimaat

 • Bij de overgang naar groene energie moet de bestaanszekerheid van burgers en bedrijven niet in gevaar komen.
 • Het afbouwen van belastingvoordelen in het gebruik van fossiele brandstoffen kan het best in Europees verband.
 • Er wordt pas ingestemd met het Meerjarig Financieel Kader (begroting) van de EU, als Natura 2000 wordt aangepast. Natura 2000 heeft namelijk onder andere geleid tot de moeilijke stikstofdiscussie in Nederland.
 • Er moet een invoering komen van btw op vliegtickets, accijns op kerosine en een afstandsafhankelijke vliegbelasting voor intercontinentale vluchten door lidstaten, maar afgestemd in Europees verband.

Migratie

 • Het migratiesaldo moet sterk afnemen. Vluchtelingen die persoonlijk vervolgd worden om geloof, meningsuiting, geaardheid of etnische achtergrond zijn welkom, de rest moet in de regio worden opgevangen.
 • Het migratiebeleid moet kansrijke vluchtelingen eerlijk verdelen binnen Europa. Als de toestroom daarmee niet genoeg afneemt moeten er versterkte controles aan eigen grenzen komen, en in uiterst geval een opt-out van het gezamenlijke asielbeleid.
 • Op gebied van arbeidsmigratie zijn er Europese afspraken nodig die voorkomen dat derdelanders van buiten de EU via werkcontracten doorreizen binnen de EU.
 • Vluchtelingen uit Oekraïne gelden voor de Europese Unie als 'in de regio'. Europese landen moeten evenredig bijdragen aan de opvang, en gezamenlijk beslissen over de mogelijkheden tot terugkeer naar Oekraïne.

Wereldpolitiek

 • Er komt geen Europees leger. Wel moet de 2%-norm van de NAVO gehaald worden, en moet Europa investeren in haar defensie-industrie, bijvoorbeeld met overgebleven subsidiegeld uit het Coronafonds.
 • De georganiseerde misdaad en grensoverschrijdende criminaliteit in Europa moeten veel beter worden bestreden door intensievere samenwerking. De EU moet barrières wegnemen waarmee politie en veiligheidsdiensten gegevens met elkaar kunnen delen.
 • Uitbreiding van de EU is mogelijk voor landen die voldoen aan democratische normen; bij toetreding kan een correctief referendum worden gehouden.
 • Uitbreiding van de EU is op termijn mogelijk (Moldavië, Oekraïne, Balkanlanden) als deze landen voldoen aan en staan voor vrijheid van meningsuiting, democratie, rechtsstaat en corruptiebestrijding. (Kopenhagen-criteria)

Rechtstaat

 • Een vertegenwoordiger van de Nederlandse regering moet binnen een Europese ministerraad in overeenstemming met de wens van de Tweede Kamer stemmen. Anders moet een bewindspersoon aftreden.
 • Een integriteitstoets voor kandidaten voor het Europees Parlement is hard nodig.
 • De Kamer moet EU-beleid en regelgeving actiever toetsen op verwachte effecten voor bestaanszekerheid van individuen, ondernemingen en gemeenschappen.
 • Er moet een nieuw kiesstelsel komen waar de band tussen kiezer en gekozene sterker wordt. Er komen regionale kiesdistricten per land, bijvoorbeeld vertegenwoordigers per provincie.

Overige

 • Het streven naar schonere lucht, veiligheid of het voorkomen van dierenleed hoeft niet incidentele tradities zoals paasvuren, carbidschieten of een haan in de mast bij Kallemooi in de weg zitten.
 • Waar Europese regelgeving inbreuk maakt op nationale en lokale gebruiken, gewoonten, tradities, feesten en folklore van culturele, sportieve of religieuze aard, kan het bevoegde nationale of lokale gezag afwijken van de Europese norm.
 • Er wordt ingezet op een betaalbaar en toegankelijk Europees hsl-treinnetwerk. De verbindingen tussen de grote steden in Europa worden verbeterd, zodat het aandeel korteafstandsvluchten kan worden beperkt.
 • Er moet geen Europees verbod komen op ritueel slachten.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?