Nederland met een PLAN

Een PLAN voor Nederland

Samenvatting partijprogramma 2023

Nederland met een PLAN is een politieke partij in Nederland. De partijleider is Kok Kuen Chan. [bron]

Nederland met een PLAN is een politieke partij die zich inzet voor meer kleur in de politiek en een radicaal andere kijk op de overheid.

De partij wil dat het land in de basis wordt bestuurd door burgers, met veel meer vrijheid voor de bevolking om te kiezen, in te richten en te maken. De partij is voorstander van bindende referenda en een gekozen burgemeester. Ook verzet de partij zich tegen opgelegde narratieven van de vorige regeringen rondom Corona en klimaatproblematiek. De partij wil bestaanszekerheid garanderen door een basisinkomen, en wil ruim 1 miljoen huizen bouwen voor 2030. Het stikstofbeleid kan van tafel. Op gebied van migratie ziet de partij het belang van eerst de eigen burger helpen en orde op zaken stellen met bijvoorbeeld de woningcrisis, voor het anderen helpt.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Nederland met een PLAN doet in haar verkiezingsprogramma geen uitspraken over EU en het buitenland.

Immigratie & Integratie

 • Nederland moet haar eigen burgers eerst redden, en dan pas kijken naar anderen. Er is bijvoorbeeld een enorm tekort aan woningen. Snelle procedures voor asielzoekers zijn gewenst.
 • Migratiebeleid moet de complexe en soms onverwachte wijze waarop sociaaleconomische en culturele veranderingsprocessen migratie beïnvloeden beter in acht nemen. Voor het effectiever beïnvloeden van migratiepatronen moet worden gekeken naar gebieden als arbeidsmarkt, onderwijs, gezondheidszorg, herverdeling en meer algemene ongelijkheidsvraagstukken.

Volksgezondheid & Zorg

 • Er komt een nationale zorgvoorziening, betaald van belastinggeld. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport past een vast tarievenstelsel toe voor alle zorgaanbieders. Zij controleert en vergoedt medische behandelingen. Naast deze collectieve voorziening en vergoedingenstelsel kan van de individuele patiënt een eigen bijdrage per medische behandeling worden gevraagd. Mindervermogenden leveren een kleine bijdrage of worden gratis behandeld, waarmee de toegankelijkheid wordt gegarandeerd.
 • Zorgverzekeringsmaatschappijen kunnen worden opgeheven en wegbezuinigd. Met de nieuwe zorgvoorziening hoeven burgers zich niet meer te verzekeren en geen premie meer af te dragen. De zorgaanbieder krijgt één eenvoudig regelsysteem en één loket om zijn kosten te declareren.
 • Voor behandelingen wordt een eigen bijdrage van de patiënt gevraagd. De overheid schept daarin betrouwbaarheid. De eigen bijdrage per behandeling is dezelfde en vooraf vastgelegd. Het totaal van de maximale eigen bijdrage ligt nooit hoger dan het totaal van de jaarpremie en huidige eigen bijdrage. Een aantal medische behandelingen is voor alle patiënten gratis.
 • De alternatieve zorg is een vruchtbaar onderzoeksveld van nieuwe leef- en geneeswijzen. Alternatieve zorg moet meer ruimte en erkenning krijgen. Ook worden de vergoedingskansen voor alternatieve zorg gelijkgetrokken.

Onderwijs & Wetenschap

 • Kinderopvang en onderwijs gaan samenwerken in het kleuteronderwijs waardoor kinderen naar school gaan wanneer zij er qua ontwikkeling aan toe zijn. Kleuteronderwijs gaat naar een klas/niveau van 5–6 jaar.
 • Het personeelstekort moet worden opgelost. Door enkel de basisvakken taal en rekenen door Pabo-docenten te laten geven op vaste momenten kunnen deze docenten meerdere klassen hebben en kunnen andere (praktijk)lessen gegeven worden door professionals/vrijwilligers en ouders, onder begeleiding van bijvoorbeeld één klassenassistent per klas.
 • Er moet worden ingezet op het 'nieuwe leren' met zelfstandig werken, maatschappelijke oriëntatie en praktische vaardigheden. Daarnaast moet onderwijs de mogelijkheid bieden voor een brede ontwikkeling, op het gebied van bewustwording, kunst, cultuur, sport en spel, praktisch (handenarbeid, koken, fotografie, smeden, handwerken etc.), technisch en cognitief onderwijs.
 • Studiegeld moet naar rato van daadkracht worden betaald, en de vraag moet aan de orde komen of er überhaupt een financiële barrière moet zijn voor hoger onderwijs.

Economie & Overheid

 • Het uitgangspunt moet zijn dat burgers hun eigen land besturen. Burgerinitiatieven worden het uitgangspunt van het beleid. Het referendum op volksinitiatief, bindend referendum en correctief referendum worden tot het hart van de politieke besluitvorming gemaakt. Ook moet er een gekozen burgemeester komen.
 • Er moet meer kleur komen in de politiek en meer diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Ook minderheden moeten zich kunnen herkennen in hun volksvertegenwoordiging. Talent en vermogen moet bij sollicitaties niet bepaald worden door uiterlijk of achternaam, gender of leeftijd. Politieke partijen zouden hun kandidaten moeten kiezen om hun kennis en ervaring, niet om hun afkomst.
 • Er moet meer aandacht komen voor de problemen rond de groei van het aantal alleenstaanden in Nederland door bijvoorbeeld echtscheidingen, en meer ondersteuning van tiener-ouders en alleenstaande moeders en vaders.
 • Kinderopvang wordt vanaf het tweede jaar gratis. Bevallingsverlof wordt vastgesteld op 6 maanden, zelf te verdelen tussen de partners. Kinderopvang is pas toegankelijk vanaf 6 maanden, waardoor er arbeidscapaciteit beschikbaar komt om de gratis kinderopvang vanaf het tweede jaar op te vangen.

Milieu & Klimaat

 • Milieuproblemen moeten worden erkend, maar de eenzijdige, en daardoor propagandistische wijze waarop de verandering van het klimaat als probleem aan het volk wordt gepresenteerd moet worden afgekeurd. Er kan niet gesteld worden dat er wetenschappelijke consensus is over de oorzaak van klimaatverandering.
 • De nieuwste generatie windgeneratoren met een ashoogte van 100 tot 150 meter vervuilen de horizon en veroorzaken geluidsoverlast en dierenleed. Daarnaast is de productie en afbraak van windturbines extreem milieubelastend. Energie zal veel meer lokaal moeten worden opgewekt, met behulp van zonnepanelen op daken, maar ook daar zitten haken en ogen voor de toekomst aan.
 • Er moet onderzoek komen naar kernenergie uit thoriumreactors (gesmoltenzoutreactors), waarbij veel minder kernafval wordt geproduceerd en de halfwaardetijd van het kernafval slechts 300 jaar is.
 • De macht van de milieu- en klimaatlobby en de systeemcorruptie in de voedselindustrie moet worden tegengegaan, en privatisering worden teruggedraaid, zodat we geld en energie kan worden gestoken in de werkelijke milieuproblemen.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Er moet een onvoorwaardelijk basisinkomen komen, ook voor mkb'ers en zzp'ers. Daarnaast moeten lonen automatisch meestijgen met de inflatie en moet het minimumloon verhoogd worden naar 15 euro per uur.
 • Het stikstofprobleem is een administratief probleem dat weinig met milieu te maken heeft, en het stikstofbeleid moet van tafel. Er moet circulair en duurzaam gebouwd worden en moet verbouwing en herbestemming van leegstaande kantoorpanden bevorderd worden zodat deze geschikt gemaakt worden voor bewoning. Voor 2023 moeten er ongeveer 1.010.000 woningen bijgebouwd worden.
 • Burgers en burgercollectieven krijgen veel ruimere mogelijkheden om hun eigen huis of complex van woningen te bouwen. Gemeenten verkopen kavels niet langer aan ontwikkelaars/speculanten, maar aan bouwende burgers of kleine ondernemende bouw- of verbouwinitiatieven.
 • Elke burger heeft recht op goede huisvesting. Als er al sprake van voorrangsbeleid zou moeten zijn, zal allereerst de lokale bevolking voorrang moeten krijgen. Ook zouden ondernemers en personen met een maatschappelijk beroep dan eerst gefaciliteerd moeten worden.

Overige

 • De telecommunicatie-norm 5G (5e generatie mobiele netwerk) moet worden teruggedrongen, aangezien dit een volstrekt overbodige technologie is die waarschijnlijk vanwege de hoge frequentieband schadelijker is dan de voorganger 4G/MT-Advanced. Er moet onderzoek komen naar de mogelijke schadelijkheid van diverse kunstmatige elektromagnetische straling (alle protocollen mobiele telefonie en wifi) voor mens en natuur.
 • De vrijheid van het internet is een fundament van het moderne kennissysteem. Preventieve censuur op uitingen via de drukpers en, zoals in de rechtspraak is erkend, via daarmee op één lijn te stellen uitingsmiddelen is bij grondwet verboden. Internetplatformen die censureren worden aangeklaagd en financieel vervolgd.
 • Politieke diversiteit en radicale meningsvorming krijgen meer ruimte. Tijdens de coronacrisis, maar ook tegenwoordig ten tijde van het Russisch-Oekraïens gewapende conflict of het klimaatverhaal, toont de dominante traditionele massamedia, en publieke media in het bijzonder, zich zeer eenduidig en gezagsgetrouw aan het voorgeschreven overheidsmantra. Het heeft urgentie om meer diverse, kritische en onafhankelijke geluiden aan het woord te laten.
 • De pandemiewet (ofwel de aanpassing van de Wet publieke gezondheid (Wpg)) waar Nederland in mei 2023 mee heeft ingestemd moet worden teruggedraaid.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?