Nederland met een PLAN

Samenvatting partijprogramma 2024

Nederland met een PLAN is een relatief nieuwe Nederlandse politieke partij. Kok Kuen Chan leidt de Nederland met een PLAN-kandidatenlijst.

Nederland met een PLAN is een politieke beweging die bestaat uit een groep vrijwilligers die naast hun reguliere werkzaamheden meedraait in de politieke arena. De partij geeft aan verbinding binnen diverse culturen te zoeken, en wil de Aziatische gemeenschap in Nederland een stem geven. De partij benoemt dat het geen one-issue partij is, met een breed plan voor maatschappelijke vraagstukken.

Speerpunten van de partij zijn sociale rechtvaardigheid, economische welvaart en duurzame ontwikkeling. Ook pleiten ze voor het bevorderen van onderwijs, het creëren van goede banen, en het beschermen van het milieu. Daarnaast wil de partij betaalbare huisvesting voor jongeren, een onvoorwaardelijk basisinkomen, en adequate zorg voor kwetsbare ouderen. Nederland met een PLAN pleit voor minder regelgeving, gratis kinderopvang vanaf het tweede levensjaar, en gratis openbaar vervoer.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Het Handvest uit 2000 waarborgt alle grondrechten die in de EU gelden op het gebied van vrijheid en burgerschap. Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) uit 2012 zorgt voor betere financiële evenwichtigheid van eurolanden.
 • Ambtenaren en bestuurders moeten direct verantwoording afleggen aan de bevolking, volksvertegenwoordiging en media. Met name topambtenaren moeten benaderbaar zijn en direct verantwoordelijk zijn voor hun handelen.
 • Er moeten meer participatiemogelijkheden op decentraal niveau komen, en het referendum moet tot het hart van politieke besluitvorming worden gemaakt. Nederland heeft een achterstandspositie op democratisch gebied en het is tijd voor grondige hervorming.
 • Er moet toegewerkt worden naar een overheid die burgers helpt in hun kracht te komen, in plaats van hen te wantrouwen. Dit houdt in dat de overheid moet luisteren naar de mensen in het veld en de bureaucratie moet verminderen.

Digitalisering

 • Nieuwe technologieën moeten bewezen veilig zijn en controlemechanismen moeten worden ingebouwd om misbruik te voorkomen. Het is belangrijk dat overheden of big tech-bedrijven geen ongecontroleerde toegang krijgen tot persoonlijke data van burgers.
 • De invloed van dominante internetgiganten en de farmaceutische industrie op de wetenschap moet worden verminderd. Onderzoeken gefinancierd door deze bedrijven moeten worden gecontroleerd door een wisselend samengesteld panel van emeritus wetenschappers.
 • Het Europese digitale ID en de Central Bank Digital Currency (CBDC) moeten nauwkeurig worden overwogen.
 • Digitale democratie-platforms kunnen burgers in staat stellen om directer deel te nemen aan besluitvormingsprocessen.

Economie

 • De EU moet opkomen voor haar eigen handelsbelangen, aangezien het het grootste handelsblok ter wereld is. Dit omvat het versterken van relaties met cruciale handelspartners en het verbreden van het handelsnetwerk.
 • Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) uit 2012 zorgt voor betere financiële evenwichtigheid van eurolanden. Nederland moet oppassen dat Europa niet failliet gaat door wanbeleid, omdat de burger dan de prijs betaalt.
 • Expats, internationale studenten en vluchtelingen zijn essentieel voor de Nederlandse wetenschap, economie en arbeidsmarkt. Arbeidsmigratie kan een oplossing bieden voor personeelstekorten, vooral in de zorgsector.
 • Internationale handel, ook met China, is het fundament van bestaanszekerheid en innovatiekracht en moet worden gestimuleerd.

Klimaat

 • Er moet worden ingezet op de regeneratie van ecosystemen en de adaptatie van de natuur om een duurzame toekomst te waarborgen.
 • Er moet minder alarmistische bericht- en wetgeving komen over het klimaat; er komt een feitelijke en wetenschappelijke benadering van klimaat- en stikstofbeleid, zonder eenzijdige schuldtoewijzing aan de mens.
 • Er wordt gestreefd naar onderzoek en ontwikkeling van alternatieve energiebronnen, zoals thorium gebaseerde kerncentrales, in plaats van windmolens, zonne-energie en biomassacentrales.
 • Het stimuleren van volledige recycling en het bevorderen van de verbinding met de natuur door middel van volkstuinen en meer groen in stedelijke gebieden.

Migratie

 • Het migratiepact moet een effectieve, zorgvuldige en humane asielprocedure kunnen garanderen. Solidariteit tussen de lidstaten is belangrijk voor het overnemen van migranten, al dan niet met financiële en materiële steun.
 • Europa moet de leefomstandigheden in de regio's waar 97 procent van de vluchtelingen worden opgevangen, helpen verbeteren. Tegelijkertijd moet er menswaardige opvang worden geboden aan hen die bescherming in Europa zoeken.
 • De Nederlandse economie heeft veel arbeidsmigranten nodig vanwege de vergrijzing en de groeiende arbeidsmarkt. Migratie is een integraal onderdeel van economische ontwikkeling en arbeidsmarktdynamiek in zowel bestemmings- als herkomstlanden.
 • Europese afspraken over de bewaking van de buitengrenzen en onderlinge, afdwingbare afspraken tussen lidstaten over de opvang van asielzoekers zijn noodzakelijk. Frontex staat haaks op Europese idealen.

Wereldpolitiek

 • De EU moet zich uitspreken voor duurzame vrede en tegen elke vorm van oorlog en geweld. Diplomatieke besprekingen zijn essentieel om vrede na te streven en gewapende conflicten te vermijden.
 • Er moeten kritische vragen gesteld kunnen blijven worden bij westerse wapenleveranties, vooral in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ongeclausuleerd meer wapens leveren kan op termijn betekenen dat je zelfs troepen moet gaan leveren.
 • Mensen moeten ophouden met oorlog en oorlogsvoorbereiding als normale zaken te beschouwen. De opkomstplicht is nog opgeschort, maar het ministerie van Defensie verwacht in de nabije toekomst duizenden Nederlandse jongeren op te leiden om de krijgsmacht te versterken.
 • In de huidige geopolitieke context neemt de EU strenge maatregelen om haar burgers, openbare ruimte, informatie en telecommunicatienetwerken, infrastructuur en gegevensdragers te beschermen.

Rechtstaat

 • De EU heeft maatregelen getroffen voor gelijkheid en sociale inclusie. Wetgevingen inzake non-discriminatie kunnen worden versterkt via civiele, administratieve of strafrechtelijke procedures om discriminatie in arbeid en beroep tegen te gaan
 • Adviescommissies moeten direct verantwoordelijk zijn en gecontroleerd kunnen worden.

Overige

 • Er moet een Europese norm komen voor voedselveiligheid.
 • Kinderopvang vanaf het tweede levensjaar moet gratis worden.
 • Er moeten hogesnelheidslijnen worden gelegd in Europa, als goed alternatief op vliegen.
 • Woningbouwverenigingen moeten weer een sociale instelling worden zonder ruimte voor commercialisering.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?