Libertaire Partij

Government’s first duty is to protect the people, not run their lives. ― Ronald Reagan

Samenvatting partijprogramma 2023

De Libertaire Partij (LP), opgericht als Libertarische Partij, is een Nederlandse politieke partij van libertaire signatuur. Tom van Lamoen is de lijsttrekker. [bron]

De LP (de Libertaire Partij) is gestoeld op de libertaire filosofie. Dat betekent dat de LP zich sterk maakt voor een kleine, efficiënte en faciliterende overheid, waarbij de vrijheid van burgers zo groot mogelijk blijft.

Speerpunten van de partij zijn een kleine overheid die slechts haar kerntaken volbrengt, en zich verder zo min mogelijk bemoeit met burgers, bedrijven en regels. De partij wil de EU verlaten, en zich focussen op een vrij verkeer van personen, gelden en goederen. Ook is de partij voor een barmhartig immigratiebeleid, waar migranten meteen aan het werk gaan in ruil voor hun verblijf. De partij wil het beheer van ruimte, bedrijven, vakindeling (bij bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs) terug geven aan burgers, zonder dat de overheid in de weg zit.

Je vindt het hele partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Er komt een einde aan de inmenging van de Europese Unie in de Nederlandse economie. Beslissingsbevoegdheid moet terug naar Nederland.
 • De EU moet worden omgevormd tot de kernwaarden van de EEG: vrijhandel en vrij verkeer van personen, gelden goederen, maar zonder politiek bestuur. Het Europees Parlement en de Europese Commissie worden afgeschaft.
 • Vrijhandelsverdragen moeten worden gesloten met de Aziatische en Afrikaanse Unie.

Immigratie & Integratie

 • Nieuwkomers moeten direct een werkvergunning krijgen in plaats van een bijstandsuitkering.
 • Mensen uit onrustige gebieden worden voorzien van een thuishaven. In ruil daarvoor dragen zij hun steentje bij aan de Nederlandse economie, én aan hun nieuwe thuis.
 • De perverse prikkels die migratie subsidiëren worden afgeschaft.

Volksgezondheid & Zorg

 • De doorgeslagen administratie in de zorg moet stoppen. Er komt een einde aan dure overheidsregels, declaratiemethoden, toeslagen, het verplichte eigen risico en rekenformules over ‘te dure’ patiënten.
 • De keuzevrijheid in zorgverzekeringen moet omhoog. Er moeten meer aanbieders worden toegelaten, ook verzekeraars uit andere landen. Meer concurrentie leidt tot lagere prijzen.
 • Het verplichte eigen risico wordt afgeschaft.

Onderwijs & Wetenschap

 • Er moet meer vrijheid komen voor onderwijsprofessionals, minder regels en regeldruk. Onderwijsinstellingen moeten onafhankelijk zijn.
 • Er moeten meer keuzevrijheden komen voor leerlingen en ouders.

Economie & Overheid

 • Privatisering van de buitenruimte is de beste garantie tegen vervuiling of verstoring. Ruimtegebruik moet niet centraal gepland worden, maar geregeld via onderlinge afstemming van individuen binnen de samenleving. Ook het beheer van de buurt moet naar de buurtbewoners, die zelf het groen beheren of uitbesteden.
 • De overheid moet zich niet inmengen in de markt. Zolang er geen sprake is van fraude, geweld, of andere inbreuken op de rechten van een ander, dient de overheid buiten beeld te blijven. Producenten en ondernemers krijgen veel meer vrijheid in een vrije economie, maar worden ook volledig aansprakelijk voor de goederen en diensten die ze op die markt aanbieden.
 • Er wordt een vlaktaks van 25% ingevoerd met een belastingvrije som van 40.000 euro. Dit betekent dat de toeslagen kunnen worden afgeschaft. De vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar 10%.
 • Het democratisch proces moet worden teruggebracht bij de kiezer. Er komen bindende referenda en direct gekozen burgemeesters.

Milieu & Klimaat

 • Subsidies voor vervuilende energie moeten stoppen, en het tegenhouden van de import van goedkope zonnepanelen ook.
 • Er moet meer ruimte komen voor kerncentrales en kernonderzoek.
 • Subsidies voor alle energievoorzieningen moeten stoppen.
 • De accijnzen en btw op energie moeten worden afgeschaft.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Het moet makkelijker worden een huis te kopen. Als iemand financieel goed genoeg wordt geacht om te huren, moet die persoon ook een hypotheek kunnen afsluiten.
 • Overheidsbemoeienis in de huizenmarkt moet minder. Dit moet worden verwezenlijkt door meer vrijheid en ruimte te geven voor woningbouw, meer mogelijkheden om woningen te huren of kopen, en de mogelijkheid om je sociale huurwoning te kopen.
 • Er wordt gestreefd naar een open economie zonder belemmeringen voor (internationale) handel door regels en procedures te vereenvoudigen en de belastingdruk voor het MKB te verminderen.
 • Iedereen die onder het bestaansminimum leeft krijgt één voorwaardelijke toeslag: een basisinkomen.

Overige

 • Banken moeten failliet kunnen gaan en er zal ook gezocht moeten worden naar alternatieven. Er zijn prachtige alternatieven voor de traditionele banken in de vorm van crowdfunding of cryptovaluta zoals Bitcoin. Banken moeten niet worden gered bij problemen en rente moet door de markt bepaald worden.
 • Het 'innovatiebeleid' van de overheid, waarbij bepaalde sectoren als topsectoren worden aangeduid door de overheid en subsidies krijgen, moet stoppen. Dit systeem zorgt voor oneerlijke concurrentie.
 • Het gedoogbeleid van drugs moet veranderen in een geliberaliseerd drugsbeleid. De verkoop, gebruik en productie van softdrugs en XTC moeten worden gedecriminaliseerd.
 • Defensie moet teruggaan naar haar kerntaak: de verdediging van het eigen grondgebied. Onder geen beding mogen hervormingen van het defensieapparaat leiden tot hogere belastingen of het aangaan van meer staatsschuld.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?