JA21

Vrijheid door vrijhandel: Voor een EU die werkt voor Nederland

JA21Samenvatting partijprogramma 2024

JA21 is een conservatieve, liberale, en nationalistische partij. De partij was oorspronkelijk met drie leden vertegenwoordigd in het Europees Parlement, maar in augustus 2023 verlieten twee leden de partij. Michiel Hoogeveen leidt de JA21-kandidatenlijst.

JA21 positioneert zich als een partij die staat voor een kleinere en betere Europese Unie (EU), gericht op economische veiligheid en vrijhandel. De partij benadrukt het belang van de EU als een economische gemeenschap die de welvaart van burgers en bedrijven ondersteunt, met behoud van nationale soevereiniteit en minimale Brusselse bemoeienis.

Een aantal punten staan voor JA21 op Europees vlak centraal. De Europese Unie moet een economische gemeenschap zijn waar burgers en bedrijven van profiteren. Lidstaten moeten hun soevereiniteit behouden, en de EU moet zich bezig houden met economische groei, welvaart en banen. Minder regeldruk is noodzakelijk, net als goed bewaakte buitengrenzen, een realistisch en minder rigide klimaatbeleid en waardering voor privacy, digitale veiligheid en vrijheid van meningsuiting. De partij is tegen EU-belastingen en gemeenschappelijke schuld, en pleit voor het behoud van het vetorecht van lidstaten. Belangrijke EU-kwesties moeten via referenda aan de burgers worden voorgelegd.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • De Europese Unie dient zich te richten op handel en onze economische veiligheid. Bij al het EU-beleid moet de gemeenschappelijke markt centraal staan. Er komen geen verdragswijzigingen zolang het uitgangspunt meer macht naar de EU is.
 • De Europese Commissie moet terug naar de kern, en met grofweg de helft krimpen in formaat. EU-ambassades worden gesloten of omgevormd tot Europees Economisch Handelsbureau.
 • Er komt een correctief bindend referendum voor belangrijke kwesties, met name als verdere soevereiniteitsoverdracht aan de orde is.
 • De lidstaten behouden in de Europese Raad het vetorecht.

Digitalisering

 • De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van (AI) algoritmes moeten zoveel mogelijk bij bedrijven liggen. Die worden dan ook op negatieve effecten afgerekend.
 • Vrijheid van meningsuiting moet, ook online, stevig beschermd worden. Tegelijkertijd blijven bedrijven zelf verantwoordelijk voor het modereren van uitingen van hun gebruikers.
 • De EU moet terughoudend zijn in de invloed van het digitale burgerschap, en er komen geen Europese digitale identiteit en digitale wallet. Dit hoort nationaal opgepakt te worden.
 • Er komt een verbod op de introductie van de digitale euro. In plaats daarvan ruim baan maken voor Europese betalingssystemen en innovaties.

Economie

 • De EU moet terug naar het oorspronkelijke ideaal van de Europese Unie waarbij de gemeenschappelijke markt centraal staat, en weg van een EU die zich bemoeit met terreinen als defensie, strafrecht, milieu en buitenlandbeleid.
 • Het noorden van Europa moet niet de economische problemen van het zuiden oplossen. Geen gemeenschappelijke schulden, en als landen zich niet aan begrotingen houden moeten ze in het uiterste geval uit de eurozone verwijderd kunnen worden.
 • De regeldruk voor ondernemers vanuit Europa moet worden teruggedrongen. Ook moeten er zoveel mogelijk uitzonderingen in Europese wet- en regelgeving voor kleine bedrijven komen.
 • In Europese handelsverdragen moet vrijhandel centraal zijn. Er moet gewaakt worden tegen oneerlijke concurrentie, maar verder moeten verdragen vrijhandel bevorderen, en niet misbruikt worden om bijvoorbeeld klimaatbeleid op te dringen.

Klimaat

 • Europees klimaatbeleid moet gebaseerd zijn op de markt en realistische doelstellingen. Er moet gestopt worden met de Europese Green Deal en rigide 'net-zero' doelen.
 • Het wereldwijde welvaartsniveau verhogen zodat ontwikkelingslanden economisch groeien heeft netto meer effect voor het klimaat dan in Europa relatief kleine maatregelen treffen.
 • Door middel van een CO2-prijs en emissiehandelssysteem kan uitstoot worden verminderd en met een marktgerichte benadering innovatie worden bevorderd. De opbrengsten moeten terugvloeien naar de lidstaten.
 • Er moet minder (strenge) wet- en regelgeving voor boeren, vissers en onderzoekers komen, en minder focus op rigide ecologische doelstellingen. Ook moet er worden bezuinigd op de landbouwsubsidies voor achterhaalde bedrijfsmodellen.

Migratie

 • De buitengrenzen van Europa moeten gesloten worden voor illegale immigratie. Illegale migratie mag niet leiden tot een grotere kans op een verblijfsvergunning.
 • EU-landen moeten vrij zijn om het VN-vluchtelingenverdrag en het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) op te zeggen.
 • Humane opvang van vluchtelingen voor oorlog, geweld en vervolging wordt gedaan in de regio of met partnerlanden. Lidstaten moeten vrij zijn dat zelf te kunnen regelen met (financiële) hulp van de EU.
 • Behouden van vrij verkeer van werknemers, maar wel inzetten op regulering. Ook wordt de toegang tot sociale zekerheid en sociale voorzieningen en de export van uitkeringen en toeslagen voor arbeidsmigranten beperkt.

Wereldpolitiek

 • De NAVO dient de Nederlandse militaire veiligheid en dient strikt gescheiden te blijven van de EU. Dus geen Europese krijgsmacht of diplomatieke bevoegdheden voor de EU.
 • Economische relaties met Taiwan moeten worden verbeterd als belangrijke schakel in de wereld voor halfgeleiders.
 • Ontwikkelingssamenwerking moet door lidstaten zelf worden geregeld, niet op Europees niveau.

Rechtstaat

 • Er moet bescherming zijn van de rechtstaat in de EU zodat de optimale werking van de gemeenschappelijke markt gewaarborgd wordt.
 • De Europese Commissie en de vertegenwoordigers daarvan leveren geen politiek commentaar over interne aangelegenheden van lidstaten. Dat is de taak van de lidstaten in de Europese Raad.
 • Elke lidstaat moet op dezelfde manier worden behandeld, onderzocht en beoordeeld. Geen voorkeursbeleid.

Overige

 • Het verbod op verkoop van auto’s met verbrandingsmotor vanaf 2035 moet worden teruggedraaid.
 • Op gebied van studiemigratie moet talent worden aangetrokken én de weg vrij blijven voor Nederlandse studenten en onderzoekers. Er moet een mogelijkheid komen voor een numerus fixus op internationale studenten, ook van binnen de EU.
 • Niet-wetgevende commissies in het Europees Parlement – zoals Buitenlandse Zaken, Vrouwenrechten en Gendergelijkheid, Ontwikkelingssamenwerking en Culturele Zaken – moeten worden opgeheven.
 • Het Europees Parlement verhuist permanent naar Straatsburg. De gebouwen in Brussel worden afgestoten en de kostbare verbouwing van minstens een half miljard euro wordt geannuleerd.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?