JA21

Nederland weer op de rit

JA21Samenvatting partijprogramma 2023

JA21, statutair Conservatieve Liberalen geheten, is een Nederlandse politieke partij. De partij omschrijft zichzelf en wordt omschreven als conservatief-liberaal. De partij werd in december 2020 opgericht door Joost Eerdmans en Annabel Nanninga. JA21 is vertegenwoordigd op alle bestuursniveaus, met onder andere één zetel in de Tweede Kamer en drie zetels in de Eerste Kamer. In het Europees Parlement is de partij vertegenwoordigd door Michiel Hoogeveen, die origineel voor Forum voor Democratie verkozen was. [bron]

JA21 vormt een conservatief-liberale partij die staat voor een kleinere maar effectieve overheid die de burger steunt maar niet betuttelt. De overheid moet in dienst staan van de burger, moet de Nederlandse belangen voorop stellen en moet Nederland weer op orde krijgen.

De partij wil op een aantal punten het roer sterk omgooien: de partij zet zich in voor een asielstop zodat er een eind wordt gemaakt aan massa-immigratie en diens gevolgen, de partij wil af van de extreme klimaat- en stikstofplannen, en wil daarvoor in de plaats inzetten op kernenergie om zo een gezonde toekomst te waarborgen, en de partij wil een grote versimpeling op financieel gebied waar veel regelingen kunnen worden afgeschaft en meer werken meer loont.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • De EU moet worden hervormd. Nationale soevereiniteit mag pas worden beperkt als de Nederlandse bevolking expliciet akkoord heeft gegeven via een bindend referendum. Nederlandse wet- en regelgeving houdt voorrang boven Europese wetten. De EU moet zich houden aan het ‘subsidiariteitsbeginsel’: in Brussel worden alleen besluiten genomen met aantoonbare meerwaarde en die echt niet aan de lidstaten zelf kunnen worden overgelaten.
 • De Euromunt en het eurobeleid moet voor Nederland voordeliger uitvallen. Er moeten strengere regels komen voor de begrotingen van lidstaten, anders kan een gedwongen vertrek uit de eurozone volgen. Europese belastingen om EU-uitgaven te blijven dekken zijn onwenselijk, en de uitgaven van de EU moeten worden teruggedrongen.
 • Nederlands belang moet in verdragen voorop staan. Handelsverdragen steunen indien deze in het Nederlandse belang zijn en ons evidente voordelen bieden. Tegen handelsverdragen die hier niet aan voldoen dient een veto uitgesproken te worden.
 • Er moet een robuuste krijgsmacht zijn die aan de Nederlandse grondwettelijke eisen kan voldoen en waar na decennia verwaarlozing stevig in wordt geïnvesteerd, zowel in inzetbare capaciteit als in het welzijn en arbeidsvoorwaarden van het personeel. Structureel herstel van de krijgsmacht door de minimale 2%-norm wettelijk vast te leggen is wenselijk, waarbij de komende jaren boven de 2% norm wordt uitgekomen door een defensiefonds voor de komende 10 jaar op te zetten waarmee kapitale materieelinvesteringen worden bekostigd.

Immigratie & Integratie

 • Er komt geen asielopvang in Nederland meer. De opvang in Nederland beperkt zich tot vluchtelingen uit eigen regio en de mogelijkheid tot uitnodigen van geselecteerde UNHCR-erkende vluchtelingen met meerwaarde voor Nederland, op basis van een strak richtgetal. In beide gevallen op tijdelijke basis. Vluchtelingen worden opgevangen in de regio.
 • Invoer van het Deense asielmodel: wie in Nederland asiel aanvraagt, wordt overgebracht naar een partnerland buiten de EU voor het doorlopen van de procedure en eventuele opvang. Ook moet er een strikte handhaving van de Dublinverordering worden nageleefd: asielaanvraag moet men afwachten in het land van aankomst.
 • Er moet worden gestopt met ongereguleerde arbeidsmigratie: herinvoering tewerkstellingsvergunningen voor werknemers uit de EU en de EER in overeenstemming met vraag en aanbod per sector.
 • Bij integratie moet de Nederlandse cultuur leidend blijven. De eisen voor naturalisatie worden aangescherpt: pas na minstens tien jaar rechtmatig verblijf en bij beheersing van het Nederlands op C1-niveau. Daarnaast worden de eisen voor het inburgeringsexamen aangescherpt met nadrukkelijk oog voor het integratiepotentieel. Als integratie mislukt moet remigratie bevorderd worden.

Volksgezondheid & Zorg

 • Het zorgbudget moet niet omhoog, maar het moet beter worden uitgegeven. Zorgkosten laten blijven stijgen is onhoudbaar.
 • De personeelstekorten in de zorg oplossen door het aanbieden van betere arbeidsvoorwaarden, scholingsmogelijkheden en het verminderen van de regeldruk.
 • Er moet meer aandacht komen voor jeugd- en ouderenzorg. In de jeugdzorg moet samenwerking tussen regio's beter zodat er beter toezicht is op een goede uitvoering, en moet de Hervormingsagenda Jeugd snel opvolging krijgen. Voor ouderen is de terugkeer van bejaardentehuizen waar passende zorg kan worden geleverd essentieel.
 • De ethische aspecten en morele grondslagen van de gezondheidszorg moeten gerespecteerd blijven worden. Het recht op abortus is een belangrijk vrouwenrecht waar niet aan getornd moet worden, maar er moet ook niet lichtzinnig mee worden omgegaan. Abortus moet dan ook zo veel mogelijk worden voorkomen. Leven zowel bij geboorte als bij sterfte, moet beschermd worden.

Onderwijs & Wetenschap

 • Docenten moeten fors meer betaald krijgen zodat het vak aantrekkelijker wordt.
 • Er moet meer aansluiting komen vanuit opleidingen naar de arbeidsmarkt. Hiervoor moet er meer worden geïnvesteerd in praktisch beroepsonderwijs. Vakmanschap en vaardigheden kunnen dan doorontwikkeld worden, omdat de focus ligt op de (door)ontwikkeling van kennis.
 • Toegang tot studies waarvan afgestudeerden zeer gewild zijn wordt vergemakkelijkt. Zo wordt bijvoorbeeld het collegegeld voor de studie verpleegkunde afgeschaft. Ook moet er 500 miljoen extra worden uitgetrokken voor het praktijkonderwijs.
 • Hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs is van fundamenteel belang voor de maatschappij, en moet kwalitatief hoog zijn. Kwaliteitscontroles moeten op hoofdlijnen plaatsvinden en de punten waarop getoetst wordt moeten uitdrukkelijk neutraal zijn wat betreft ideologie en politieke visie. Hoger onderwijs moet gaan over leren denken, niet over het ‘corrigeren van verkeerde denkbeelden’.

Economie & Overheid

 • Besluiten moeten op een zo decentraal mogelijk niveau genomen worden: beslissingen die door een gemeente genomen kunnen worden, mogen niet door de provincie of door het rijk worden genomen.
 • Er moet fors worden geïnvesteerd in veiligheid: criminelen moeten strenger en harder worden gestraft en de norm minimum wijkagenten omlaag van één agent per 5000 inwoners naar 4000 inwoners. Daarnaast heropenen gesloten wijkbureaus en wordt een 2% veiligheidsnorm - gelijk aan de 2% NAVO-norm voor uitgaven aan binnenlandse veiligheid - gehanteerd.
 • Vermogen waar al belasting over is betaald, moet worden ontzien. Het eerste miljoen euro wordt ontzien bij erfbelasting, en daarna geldt een vlak percentage van 10%. Ook wordt nagedacht over een belastingvrije spaar- en beleggingsregeling waarbij met werken verdiend geld op een speciale rekening gestort kan worden waar het niet wordt belast.
 • De inkomstenbelasting wordt sterk vereenvoudigd. Over de eerste 20.000 euro wordt geen belasting betaald, en over het belastbare inkomen komen één of twee schijventarieven die dicht bij elkaar liggen. Dit zorgt ervoor dat een groot aantal inkomensafhankelijke regelingen kan worden afgeschaft. Twee inkomensonafhankelijke regelingen blijven over: huurtoelage op basis van de huurhoogte en een huishoudtoelage op basis van de samenstelling van het huishouden.

Milieu & Klimaat

 • Er moet voluit worden gekozen voor kernenergie. Er moeten aanbestedingen starten voor nieuwe centrales in Borssele, de Eemshaven en de Maasvlakte, er moet worden ingezet op Small Modular Reactors die er in 2030 kunnen staan, en er moet worden geïnvesteerd in het onderzoek naar thorium en recycling van kernafval. Ook moet er worden gekeken naar de mogelijkheden om gesloten kolencentrales om te bouwen naar kerncentrales.
 • Er moet worden ingezet op klimaatadaptatie, niet op klimaatverandering. Er moet worden geïnvesteerd in dijken, watermanagement, klimaatbestendig bouwen en er moet onderzoek worden gedaan naar ‘adaptatie-innovatie’. Dit betekent ook niet dogmatisch vasthouden aan akkoorden en wetten, zoals de Europese en landelijke klimaatakkoorden en klimaatwetten.
 • Er komt een directe stop op nieuwe windparken op land en zee, zonnepanelen worden op daken geplaatst in plaats van zonnevlaktes op grond. Zolang er toch nog windturbines op land worden geplaatst: strenge afstandsnorm, zoals in Denemarken, om schadelijke gezondheidseffecten voor omwonenden te voorkomen.
 • Energie moet betaalbaar blijven. De btw op energie moet worden verlaagd, energiebelasting moet worden verlaagd met als absolute prioriteit de energiebelasting op gas, het voormalige ODE-onderdeel binnen de energiebelasting, schrappen. Ook moet er een isolatie-offensief komen.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Basisvoorzieningen die dorpen en steden vitaal houden, worden gegarandeerd. Het is voor de leefbaarheid immers van cruciaal belang dat mensen in hun eigen omgeving naar school kunnen en de dokter kunnen bezoeken, maar ook dat zij naar een bibliotheek kunnen of een voorstelling kunnen bezoeken.
 • Er moet een betere matching komen tussen mbo-opleidingen en onze arbeidsmarkt. Ook moeten arbeidsomstandigheden voor laag- en ongeschoold werk zo worden ingericht dat het werk door ongeschoolde Nederlanders kan worden gedaan.
 • Het stikstofslot moet verdwijnen, en er moet worden ingezet op woningbouw; kortere procedures en gestandaardiseerde eisen binnen het bouwproces, stoppen met bouw van recreatiewoningen ten bate van reguliere woningmarkt, en grootschalige bouw van huurwoningen in het middensegment in grote steden ten koste van extra bouw van sociale huurwoningen.
 • Aanwijzen nieuwe Vinex locaties voor grootschaligere en snellere bouw. Indien binnen bestaande grenzen onvoldoende woningen gebouwd kunnen worden, moet de haalbaarheid en betaalbaarheid van een nieuwe stad onderzocht worden.

Overige

 • Kinderopvang moet gratis worden.
 • Studieschuld mag niet betekenen dat starters helemaal geen hypotheek kunnen krijgen, zoals beloofd bij invoering leenstelsel.
 • Er moet worden ingezet op vervoer: structureel meer geld vrijmaken voor OV in de landelijke gebieden, maar ook verlaging van accijnzen op benzine, diesel en lpg, en geen spitsheffing of rekeningrijden.
 • Permanent cameratoezicht binnen alle slachthuizen en dierenartsen en inspecteurs faciliteren en steunen bij het uitvoeren van controles bij slachthuizen.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?