GroenLinks

Tijd voor nieuw realisme

GroenLinksSamenvatting partijprogramma 2021

“GroenLinks is een progressieve partij, die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van GroenLinks is sinds 12 mei 2015 Jesse Klaver. Partijvoorzitter is Katinka Eikelenboom.” [bron]

GroenLinks ziet Nederland als een veerkrachtige samenleving. Het idee dat er geen alternatief is op de huidige kijk van de politiek verwerpt GroenLinks: verandering kan en we moeten het nu doen. Als kernpunten geven ze de klimaatcrisis aan, het versterken van onze publieke sector, eerlijke verdeling van werk en inkomen, en een solidaire samenleving, ook internationaal.

Dat wil zeggen dat GroenLinks grote veranderingen wil doorvoeren om de klimaatdoelen te halen, en voorop wil lopen in duurzame vernieuwing. Daarnaast geeft de partij aan meer sociale zekerheid te beogen door bijvoorbeeld het basisinkomen in te voeren en grote bedrijven en de rijken meer te belasten, en wil ze meer aandacht voor inclusiviteit. Ook pleit GroenLinks voor een humaner vluchtelingenbeleid, waar we meer mensen opnemen en ze meer kansen geven hier goed te landen.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Invoer digitaks zodat grote techbedrijven, zoals Facebook en Google, ook eerlijk belasting gaan betalen over hun omzet. De belasting geldt op nationaal niveau totdat er een Europese variant wordt ingevoerd.
 • De Europese Unie moet socialer. Nederland spant zich in Europa in voor hogere sociale standaarden en het versterken van de rechten van werknemers, bijvoorbeeld met een Europees minimumloon.
 • De Europese rechtsstaat is niet onderhandelbaar. De Europese Unie treedt hard op tegen landen waar de rechtsstaat of mensenrechten worden bedreigd, zoals Hongarije en Polen.
 • De Europese Unie moet een sterker front vormen tegen de bedreigingen vanuit landen als China en Rusland. Ook moet de EU onafhankelijker worden van de Verenigde Staten, ongeacht wie er in het Witte Huis zit.

Immigratie & Integratie

 • Nederland gaat veel meer dan nu bijdragen aan opvang van kwetsbare vluchtelingen.
 • Wie zonder documenten in Nederland verblijft, heeft toegang tot eerste levensbehoeften als zorg, onderdak en rechtsbijstand. Mensen die buiten eigen schuld niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst en langer dan drie jaar zonder verblijfsvergunning in Nederland verblijven, krijgen die vergunning alsnog.
 • Versterking van de positie van arbeidsmigranten door de koppeling van contracten voor werk, huisvesting en vervoer te verbieden en streng te handhaven op fatsoenlijk werkgeverschap. Gemeenten waar arbeidsmigranten werken, hebben de verantwoordelijkheid om voor goede huisvesting te zorgen.
 • Asiel vragen is een grondrecht. Obstakels wegnemen die zijn bedoeld om het aanvragen van asiel onnodig te bemoeilijken.

Volksgezondheid & Zorg

 • Afschaffen eigen risico, en verlagen zorgpremie naar 10 euro per maand, waardoor de zorgtoeslag kan worden afgeschaft. Hogere lonen in de zorg, en verbreding loonschalen om meer doorgroeimogelijkheden te bieden.
 • Afschaffen marktwerking in de zorg. Zorgverzekeraars worden publieke zorgfondsen die in iedere regio één zorgplan opstellen met bijbehorend zorgbudget.
 • Geen enkele zorgorganisatie of verzekeraar mag nog winst uitkeren met publiek geld.
 • Voor mensen met problematische schulden wordt een Nationaal Schuldenfonds opgericht dat hun schulden renteloos overneemt. Zo hebben ze met één schuldeiser te maken en krijgen ze de hulp die nodig is.

Onderwijs & Wetenschap

 • Kinderopvang wordt een publieke voorziening waar kinderen vier dagen per week gratis terecht kunnen. Buitenschoolse opvang wordt helemaal gratis.
 • Leraren in basisonderwijs verdienen evenveel als leraren in voortgezet onderwijs, en salarissen van ondersteunend personeel worden verhoogd.
 • Strijden voor meer kansengelijkheid in het basisonderwijs. Hogere salarissen van leraren op scholen met veel kwetsbare kinderen en zorgen voor kleinere klassen.
 • Een goede omgang met diversiteit wordt verankerd in de (bij-)scholing van leraren en de burgerschapsopdracht voor scholen, met speciale aandacht voor het voorkomen van onderadvisering op basis van vooroordelen.

Economie & Overheid

 • GroenLinks voert stapsgewijs -binnen acht jaar- het basisinkomen in voor iedereen. Het fiscale stelsel wordt zo aangepast dat mensen met inkomens rond het minimuminkomen er flink op vooruitgaan, de middeninkomens erop vooruitgaan, en mensen met inkomens hoger dan twee keer modaal erop achteruitgaan.
 • Box 1, 2 en 3 krijgen qua vermogensbelasting dezelfde tarieven als de tarieven op werk. Kleine spaarders hoeven geen belasting te betalen over hun spaargeld.
 • Aanpak institutioneel racisme bij de overheid. Etnisch profileren bij de politie, Belastingdienst en andere instanties stopt onmiddellijk. Om bewustwording en gedragsverandering te creëren, komt er een nationale aanpak voor het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt, het onderwijs, de volkshuisvesting en sport.
 • Budget voor kunst en cultuur gaat omhoog, met betere arbeidsvoorwaarden en meer zekerheid voor mensen die in de culturele sector werken.

Milieu & Klimaat

 • In 2030 60% minder uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen dan in 1990, en in 2045 is de hele samenleving klimaatneutraal.
 • Inrichting klimaatfonds van 60 miljard euro om te investeren in duurzame woningen, in groene energie, in het oplossen van de schulden en dakloosheidscrisis, in scholing, onderzoek en innovatie, in landbouw, natuur, fietsen en openbaar vervoer.
 • Kerncentrales zijn geen optie voor het duurzaam opwekken van energie, door de dure en lange bouw van een centrale. Als mogelijke opties voor de toekomst wordt onderzoek naar thorium en kernfusie wel gesteund.
 • Stevige financiële ondersteuning en onafhankelijke advisering voor boeren die omschakelen naar natuurinclusieve landbouw en boeren die hun veestapel inkrimpen, waarbij wordt gewerkt naar 25 procent biologische landbouw in 2030.

Overige

 • Via het volkshuisvestingsfonds zorgen wij voor de bouw van 1 miljoen nieuwe woningen voor 2030. Minstens 40 procent van die nieuwbouw is sociale huur, en de inkomensgrenzen worden versoepeld. Afschaffen van de verhuurderheffing.
 • Vanaf achttien jaar krijgen alle jongeren recht op een startkapitaal van 10.000 euro. Studenten die onder de ‘leenstelselgeneratie’ vallen krijgen als compensatie met terugwerkende kracht recht op dit startkapitaal. Studenten ontvangen een studiebeurs van maximaal vierhonderd euro per maand.
 • Volledige decriminalisering van sekswerk en versterken van de rechtspositie en veiligheid van sekswerkers. Repressieve maatregelen die sekswerkers de illegaliteit indrijven, zoals de vergunningplicht, worden teruggedraaid.
 • Nederland maakt excuses voor het koloniale en slavernijverleden. Bevrijdingsdag op 5 mei en Keti Koti op 1 juli, waar we stilstaan bij het Nederlandse TransAtlantische slavernijverleden, worden nationale feestdagen.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?