GroenLinks-PvdA

Sterker met elkaar

Samenvatting partijprogramma 2024

GroenLinks-PvdA is een sociaaldemocratisch samenwerkingsverband tussen GroenLinks en PvdA, opgericht in 2023, en gaat uit van linkse standpunten en een ‘groene’ politiek. Het is de eerste keer dat deze partij meedoet aan de Europese Verkiezingen. Bas Eickhout leidt de GroenLinks-PvdA-kandidatenlijst.

GroenLinks-PvdA is een politieke partij die zich inzet voor een groen en sociaal Europa. De partij gelooft sterk in internationale samenwerking en solidariteit, en geeft aan te streven naar een samenleving waarin iedereen vrij is om zichzelf te zijn. GroenLinks-PvdA ziet het verzet tegen extremisme en polarisatie, en het beschermen van de democratie en vrijheden in Europa als belangrijke thema’s.

Voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2024 richt GroenLinks-PvdA zich op een aantal thema’s. Ze willen een crisisplan en een Eurocommissaris tegen woningnood, Europa klimaatneutraal maken tegen 2040, en een eerlijk loon en goede werkomstandigheden garanderen. Daarnaast pleiten ze voor een rechtvaardig en humaan migratiebeleid, volledige steun aan Oekraïne, en het versterken van de democratische rechtsstaat in Europa.

Je vindt het volledige programma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Het Europees Parlement verhuist niet langer maandelijks tussen Brussel en Straatsburg. Het Parlement krijgt één vaste vergaderlocatie: Brussel.
 • Het vetorecht op gebieden zoals belastingen, defensie en buitenlandbeleid moet worden afgeschaft. Besluiten worden genomen op basis van een gekwalificeerde meerderheid.
 • Het Europees Parlement krijgt het formele recht om individuele Eurocommissarissen weg te sturen en krijgt initiatiefrecht om zelf wetgeving en beleid voor te stellen.
 • Europese verdragen worden herzien door een openbare Conventie. Dit proces moet transparant zijn en de betrokkenheid van burgers en belanghebbenden vergroten.

Digitalisering

 • Er komt een Europese digitale toezichthouder met serieuze tanden, kennis en budget die toezicht houdt op de grootste techbedrijven en alle Europese digitale wetten handhaaft.
 • De AI-wet wordt streng gehandhaafd en snel geïmplementeerd door lidstaten. Er komen regels voor AI met hoog risico en een mensenrechtentoets, en AI-systemen die deepfakes genereren moeten een herleidbaar watermerk bevatten.
 • Er wordt gebouwd aan een internet waar gebruikers niet gevolgd worden en hun data niet verkocht worden. Gepersonaliseerde aanbevelingsalgoritmen staan standaard uit.
 • De EU investeert in eigen digitale infrastructuren en public tech fonds, waarbij essentiële infrastructuren publiek of coöperatief beheerd worden. Software ontwikkeld in opdracht van de overheid wordt onder vrije en open licenties gepubliceerd.

Economie

 • Er is een Europese grondslag voor winst- en vennootschapsbelasting nodig, zodat bedrijven niet meer kunnen kiezen in welk land ze belasting betalen, en er komt een Europese minimumwinstbelasting van 18% voor bedrijven.
 • De EU scherpt criteria aan voor de zwarte lijst van belastingparadijzen, maakt de selectieprocedure transparanter en zorgt dat ook alle EU-lidstaten zich niet als belastingparadijs gedragen.
 • De EU dringt aan op belastinghervormingen in de lidstaten, waarbij het zwaartepunt van belastingheffing in heel de EU komt te liggen op vervuiling en vermogen in plaats van arbeid.
 • De EU werkt aan een betere registratie van ondernemingen om brievenbusfirma’s te bestrijden, aan de hand van een transparant en functioneel Europees bedrijvenregister.

Klimaat

 • Europa moet klimaatneutraal worden in 2040. Deze transitie dient sociaal te verlopen. Iedereen met een smallere portemonnee moet als eerste toegang krijgen tot bijvoorbeeld goedkope elektriciteit en energiezuinige woningen.
 • Alle kolencentrales sluiten uiterlijk in 2030. Er komt geen geld voor kerncentrales en de EU stapt uit het Energiehandvestverdrag dat fossiele investeringen beschermt. Er wordt ingezet op aansluiting door de EU bij het Fossil Fuel Non-Proliferation Pact tegen fossiele brandstoffen.
 • De Europese economie moet in 2050 volledig circulair zijn. We moeten daarom weg van de wegwerpeconomie en inzetten op Ecodesign. Dit houdt onder meer in dat het gebruik van giftige stoffen wordt uitgefaseerd.
 • Tegen 2040 moeten nieuwe vrachtwagens, bussen en landbouwvoertuigen uitstootvrij zijn. Er komt een Europese kerosinetaks en een veelvliegerstaks, en korte vluchten binnen de EU worden geschrapt als er een treinalternatief is.

Migratie

 • Er worden meer veilige en legale migratieroutes gecreëerd om te voorkomen dat vluchtelingen levensgevaarlijke tochten moeten ondernemen. De EU zet in op hervestiging van de meest kwetsbare vluchtelingen, geselecteerd door de Verenigde Naties.
 • Asielzoekers krijgen recht op een fatsoenlijke en snelle asielprocedure met toegang tot rechtsbijstand en andere waarborgen. Er wordt geïnvesteerd in voldoende en menswaardige opvangcapaciteit, met extra ondersteuning voor zuidelijke EU-lidstaten.
 • Nieuwkomers krijgen snel toegang tot de arbeidsmarkt en taallessen om integratie te bevorderen. Mensen die geen recht hebben op asiel, krijgen snel duidelijkheid en worden gestimuleerd om vrijwillig terug te keren naar hun land van herkomst.
 • Ongedocumenteerde migranten hebben toegang tot basisvoorzieningen zoals medische zorg, onderdak, leerplichtonderwijs en rechtsbijstand. Verblijf in de illegaliteit is onwenselijk en gaan we tegen. Als afgewezen asielzoekers niet kunnen terugkeren om redenen die buiten hun macht liggen, krijgen zij humane opvang.

Wereldpolitiek

 • De EU werkt samen met China op gebieden zoals klimaat en biodiversiteit, maar waarborgt mensenrechten, veiligheid en eerlijke handel. De invloed van China en andere grootmachten op technologie voor wapensystemen of massasurveillance wordt beëindigd.
 • Voldoen aan NAVO-norm van 2% bbp naar defensie, plus VN-norm van 0.7% bbp naar ontwikkelingssamenwerking.
 • De EU streeft naar strategische autonomie door risicovolle afhankelijkheden van derde landen af te bouwen en de defensiecapaciteiten te versterken.
 • De EU bevordert gelijkwaardige partnerschappen met landen in het mondiale Zuiden en zet zich in voor de rechten van vrouwen, meisjes en de LHBTQIA+-gemeenschap. Er komt een verplichte mensenrechtentoets voor alle EU-buitenlandfinanciering en actieve monitoring van projecten.

Rechtstaat

 • De Europese Commissie moet daadkrachtiger optreden bij schendingen van de rechtsstaat, met directe strafmaatregelen zoals inbreukprocedures en financiële sancties. Lidstaten die mensenrechten schenden of de rechtsstaat uithollen, ontvangen geen EU-geld.
 • Het Europees Parlement krijgt meer bevoegdheden, zoals het recht om inbreukprocedures te starten en individuele Eurocommissarissen weg te sturen. Er wordt gestreefd naar besluitvorming op basis van gekwalificeerde meerderheid in plaats van unanimiteit.
 • De Europese wet voor mediavrijheid moet persvrijheid en transparantie verbeteren. Lidstaten moeten de aanbevelingen uit het EU-rechtsstaatrapport beter opvolgen, met strenger toezicht door de Europese Commissie.
 • De EU moet gelijke rechten actief versterken en discriminatie bestrijden. Er komt een overkoepelende Europese antidiscriminatiewet en bescherming van minderheden wordt expliciet opgenomen in Europese wetgeving.

Overige

 • Huisvesting: Europees Crisisplan tegen wooncrisis en Eurocommissaris voor huisvesting.
 • Lidstaten moeten verplicht zijn jaarlijks de rechtmatigheid aan te tonen van de besteding van EU-gelden. Doen ze dat niet, dan worden subsidies stopgezet.
 • Europa beschermt klokkenluiders actief tegen zowel overheden als bedrijven en personen. Dit omvat een Europees programma om getuigen te beschermen tegen wraakacties.
 • Er moet pal worden gestaan voor het recht op demonstratie. De Europese Commissie houdt strenger toezicht op het gebruik van geweld door politie-eenheden.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?