Forum voor Democratie

Stem Nederland terug

FvDSamenvatting partijprogramma 2021

Forum voor Democratie (afgekort: FVD) is een Nederlandse politieke partij met een liberaal-conservatieve signatuur,[3] ze wordt vaak als rechtspopulistisch en nationalistisch beschouwd. De partij werd in 2015 opgericht als denktank onder leiding van Thierry Baudet en Henk Otten. Politiek leider en lijsttrekker is Thierry Baudet.” [bron]

Forum voor Democratie wil een koerswijziging in de politiek. Ze zien in de gevestigde politieke macht weinig variëteit op gebied van drie grote thema’s: integratie, klimaat en EU. Forum voor Democratie wil stoppen met de alsmaar voortgaande immigratie, ziet geen bewijs voor door mensen beïnvloede klimaatverandering en wil de klimaatplannen dan ook op de schop gooien. Daarnaast pleit Forum voor een terugtrekking uit de EU om de Nederlandse soevereiniteit terug te krijgen.

Ook wil de partij dat de menselijke maat weer terugkomt in het Nederlands bestuur, bedrijf en zorg. De administratieve rompslomp moet verminderd worden, en klein- en familiebedrijf, streekziekenhuizen en dergelijken moeten meer de ruimte krijgen. Belastingen moeten omlaag, en meer werken moet altijd lonen. Nederland moet haar culturele identiteit en tradities behouden, en moet niet meegaan in identiteitspolitiek.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Beëindigen monistisch stelsel waar internationale verdragen direct doorwerken in de Nederlandse rechtsorde, en invoer dualistisch stelsel waar ook goedkeuring van onze kamer nodig is.
 • Nederland uit de euro, met de eis dat lidmaatschap van de Unie mogelijk blijft. Dit als tussenfase richting de onvermijdelijke NEXIT als gevolg van een bindend referendum. Ook trekken we ons terug uit de Europese Unie, het Internationaal Strafhof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens om de soevereiniteit terug te krijgen.
 • Het staat iedere Nederlander vrij om geld over te maken aan ontwikkelingshulp, maar dit is geen taak voor de overheid.
 • Normaliseren van de verhoudingen met Rusland.

Immigratie & Integratie

 • Invoering Wet Bescherming Nederlandse Waarden, waarin een aantal zaken vaststaan: de wet gaat bij conflict voor op religie, geloofsvrijheid, het recht godsdienst te bekritiseren, gelijkwaardigheid ongeacht geslacht ras of geaardheid en een vrije partnerkeuze.
 • Asielbeleid met als uitgangspunt opvang in de regio en terugkeer naar het land van herkomst. De mogelijkheid om op Nederlands grondgebied asiel aan te vragen vervalt.
 • Een succesvolle asielaanvraag leidt niet meer (semi-)automatisch tot permanente verblijfsvergunning. Een permanente verblijfsvergunning leidt niet meer (semi-)automatisch tot aanspraak op Nederlandse nationaliteit.
 • Geen ‘quota’ of ‘positieve’ discriminatie.

Volksgezondheid & Zorg

 • AOW-leeftijd terug naar 65 jaar, en bij zware fysieke beroepen na 40 jaar arbeidsverleden.
 • Stabiele arts-patiëntrelatie in huisartsenpraktijken met voldoende tijd per patiënt, en laagdrempelige preventie-spreekuren.
 • Verlagen eigen risico naar 200 euro.
 • Huidige euthanasiewetgeving handhaven, geen aanvullende wet ‘voltooid leven’.

Onderwijs & Wetenschap

 • Studieschuld mag nooit worden meegerekend bij hypotheekaanvraag.
 • Behoud bijzonder onderwijs (art. 23), maar strengere waarborgen op kwaliteit, in het bijzonder bij islamitische scholen. Om hun identiteit te bewaren, mogen scholen in het bijzonder onderwijs hun aannamebeleid blijven baseren op religieuze achtergrond.
 • Kleinere groepen in de klas: maximaal 23 leerlingen per bevoegde leerkracht. En meer verantwoordelijkheid en vrijheid bij de leerkracht.
 • In de praktische leerweg focus op ontwikkeling van vaardigheden, vakmanschap en ondernemerschap, en een doorlopende leerlijn creëren waarbij een leerling zich kan doorontwikkelen tot een ‘meester’ in zijn vak.

Economie & Overheid

 • Invoering gekozen burgemeester en bindend referendum naar Zwitsers model.
 • Vereenvoudigde en lagere belastingen door een kleinere overheid, meer werk moet altijd lonen. Ook BTW verlaging van 21% naar 19% en 9% naar 6%.
 • Versoepelen ontslagrecht MKB, en minder bureaucratie voor MKB.
 • Acijns en wegenbelasting omlaag, terug naar 130 km/h en versnelde aanleg A8-A9 en N35 tot A35 maken.

Milieu & Klimaat

 • Opzeggen akkoord van Parijs, klimaat- en energieakkoord. Intrekken klimaatwet en stikstofbeleid op de schop.
 • Stoppen met plaatsing van gesubsidieerde windturbines, zonneparken en biomassacentrales, en stoppen ‘van-het-gas-af’.
 • Kernenergie stimuleren en inzetten op innovatie: gesmoltenzoutreactoren (thorium) als opvolgers van kernenergie.
 • Geen bomenkap voor ‘nieuwe natuur’ en biomassa, maar aanplant bomen stimuleren.

Overige

 • Sanering publieke omroep, openheid in partijlidmaatschappen NPO presentators en bestuurdsleden, en een onafhankelijke Raad van Toezicht voor de NPO.
 • Invoering ‘Wet of Rechtsvinding’ waarin onder meer wordt bepaald dat rechters de wet moeten uitleggen naar de oorspronkelijke bedoeling van de wetgever.
 • Dat in Nederland mensen op individuele kwaliteiten worden beoordeeld - niet op (veronderstelde) groepskenmerken.
 • Openbaarheid van algoritmen die door social media platformen worden gebruikt, en Big-Tech bedrijven mogen geen censuur plegen op niet-strafbare uitingen.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?