Forum voor Democratie

Het programma van hoop, optimisme en herstel

FvDSamenvatting partijprogramma 2023

Forum voor Democratie (FVD) werd op 25 september 2016 een politieke partij, na eerder, in februari 2015, te zijn opgericht als denktank. Kern van het programma is het invoeren van diverse vormen van directe democratie zoals referenda en gekozen bestuurders, en het versterken en/of terugwinnen van de nationale soevereiniteit. De partij keert zich tegen een gesloten bestuurscultuur. Politiek leider is Thierry Baudet. [bron]

Forum voor Democratie is een liberaal-conservatieve partij met als programmatitel: ‘Het programma van hoop, optimisme en herstel.’ De partij wil Nederlandse waarden herstellen, een kleinere effectievere overheid met minder bemoeienis, en een onafhankelijk Nederland dat eigen wetten dicteert.

Forum voor Democratie gelooft niet in man made climate change, en staat op tegen de uitgaven en regelgeving rondom verduurzaming. Om autonoom te blijven als land wil de partij uit de EU stappen, zodat Nederland niet afhankelijk is van Europese regels of zwakkere Europese economieën op vlak van beleid en financiën. Ook wil Forum voor Democratie Nederland herstellen, door meer aandacht te geven aan de geschiedenis en nieuwe (woke) ideologieën af te wijzen. De partij wil een volledige migratiestop en inzet op remigratie naar eigen land.

Je vindt het volledige programma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Nederland moet uit de Europese Unie treden, en de betrokkenheid bij andere internationale organisaties (EVRM, WEF, WHO, NAVO) moet worden herzien. Ook moeten internationale verdragen die onze beleidsvrijheid inperken, zoals het VN vluchtelingenverdrag dat dwingt tot het opnemen van migranten, worden opgezegd.
 • Nederland moet toetreden tot de Europese Vrijhandels Alliantie (EFTA), de Europese vrijhandelszone waar ook Zwitserland, IJsland en Noorwegen lid van zijn.
 • Nederland moet niet meegaan in de regeldrift van de EU. Er moet een NEXIT komen, en tot die tijd moet er geen soevereiniteitsoverdracht geaccepteerd worden en moet een dualistisch stelsel - waarbij internationale verdragen pas gelden als ze door het Nederlandse parlement worden goedgekeurd - ingevoerd worden.
 • Grenscontroles moeten worden heringevoerd.

Immigratie & Integratie

 • Er komt een naturalisatiestop van tenminste 10 jaar. De mogelijkheid om eerst naar Nederland te komen en hier vervolgens asiel aan te vragen vervalt. Statushouders die zich momenteel in Nederland bevinden, krijgen hooguit tijdelijke opvang gericht op terugkeer naar hun land van herkomst. De toegang tot sociale voorzieningen, zoals een uitkering, stopt.
 • Invoering GreenCard naar Amerikaans model voor tijdelijke werkvergunningen, gericht op het versterken van de Nederlandse economie en samenleving. Culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving staat voorop.
 • Illegaliteit wordt strafbaar.
 • De beslistermijn in asielzaken moet worden ingeperkt. Dwangsommen worden onmogelijk en de beroepsmogelijkheid wordt teruggebracht naar maximaal één instantie, waarbij feiten en omstandigheden in beroep niet meer gewijzigd kunnen worden. Gesubsidieerde asielrechtshulp moet stoppen.

Volksgezondheid & Zorg

 • Er moet een Vrijheidswet komen die het onmogelijk maakt voor toekomstige regeringen om ooit nog lockdowns, vaccinatieplichten, toegangsbewijzen en andere mensonterende vrijheidsbeperkingen in te stellen. Deze wet omvat ook de intrekking van de Pandemiewet. Ook wordt het verbod op veilige en beproefde medicijnen, zoals ivermectine en hydroxychloroquine, opgeheven.
 • Verpleegkundigen en verzorgenden moeten een structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden krijgen.
 • De invloed van de zorgverzekeraar in de zorg moet worden teruggedrongen. Zo komt er minder bureaucratie en heeft het zorgpersoneel meer tijd voor de patiënt, in plaats van een overdaad aan administratieve regels.
 • De afstand tussen huisarts en patiënt moet weer kleiner worden. Het eigen risico moet omlaag naar 200 euro, er moeten laagdrempelige preventie-spreekuren bij de huisarts komen en er moeten stabiele arts-patiëntrelaties zijn in huisartsenpraktijken, met voldoende tijd voor de patiënt.

Onderwijs & Wetenschap

 • Onderwijs moet worden versterkt. Docenten worden beter opgeleid en gaan meer verdienen, en er vindt schaalverkleining plaats voor kleinere klassen in het lager en middelbaar onderwijs. Ook komt er meer onderscheid tussen theoretisch en praktisch ingestelde leerlingen. De aanduidingen 'hoog' en 'laag' opgeleid verdwijnen.
 • Meer aandacht voor vakscholen en MBO. De onderwijsprogramma’s in de praktische leerweg mede laten bepalen door leermeesters en ervaren vakmensen, en in de praktische leerweg focus op ontwikkeling van vaardigheden, vakmanschap en ondernemerschap.
 • Universiteiten zijn opleidingsinstituten, geen bedrijven: minder inzetten op vastgoedportefeuilles en winst maken. Universiteiten moeten de instroom van internationale studenten beperken, en de Nederlandse taal behouden en waar nodig herstellen als voertaal in het wetenschappelijk onderwijs.
 • Er is geen plaats voor ‘cancel culture’, ‘diversity officers’ of ‘safe spaces’ op universiteiten. Universiteiten moeten vrije ruimtes zijn waar je je geest kan scherpen. Door toenemend activisme is die ruimte minder aanwezig. De vrijheid van meningsuiting moet zeker op universiteiten gehandhaafd worden.

Economie & Overheid

 • Er moet meer directe democratie komen. Bindende referenda naar Zwitsers model moeten worden ingevoerd, en Burgemeesters en Commissarissen van de Koning moeten direct door de bevolking gekozen worden.
 • De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar, en de AOW-uitkering wordt belastingvrij. Mensen met fysiek zware beroepen hebben recht op AOw na een arbeidsverleden van 40 jaar.
 • Het belastingsysteem moet worden opgeschoond. Er komt een belastingvrije voet van 30.000 euro, en een vlaktaks van 30%. Deze lagere belastingen zijn mogelijk door overheidsuitgaven terug te dringen, deels door de versimpeling van het systeem. Ook worden de erf- en schenkbelasting afgeschaft.
 • De stabiliteit van het MKB moet worden verzekerd. Er moet minder bureaucratie komen voor het MKB: versoepeld ontslagrecht, minder regels, er komt een staatssecretaris voor MKB en er wordt een gelijk speelveld gecreëerd met concurrentie uit het buitenland.

Milieu & Klimaat

 • Er is geen sprake van een klimaatcrisis. Het klimaat verandert altijd. Ondanks die opwarming en de mogelijke rol van CO2 daarbij, heeft dat niet geleid tot een toename van weersextremen zoals orkanen, tornado’s, overstromingen of droogtes.
 • Het Parijsakkoord moet worden opgezegd, evenals het klimaat- en het energieakkoord. De klimaatwet moet worden ingetrokken.
 • Er komt geen gedwongen uitfasering van diesel- en benzineauto’s, er wordt gestopt met de plaatsing van windturbines, zonneparken en biomassacentrales, en er wordt gestopt met de massale bomenkap ten behoeve van biomassacentrales. Het aardgasverbod wordt per direct opgeheven en windmolenparken en zonneparken worden ontmanteld.
 • Kernenergie wordt gestimuleerd door middel van het scheppen goede langetermijnrandvoorwaarden; inzetten op bouw van twee nieuwe kernreactoren. Investeren in onderzoek naar gesmoltenzoutreactoren (thorium). Het besluit tot sluiting van de kolencentrales moet worden teruggedraaid.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Er moet harder worden opgetreden tegen (zware) criminaliteit. Er komen minimumstraffen voor bepaalde geweldsdelicten, en straffen worden cumulatief per slachtoffer/misdrijf. Ook wordt een ISD-traject (Instelling Stelselmatige Daders) al vanaf drie misdrijven ingevoerd in plaats van tien, en geldt bij drie ernstige geweldsmisdrijven een levenslange gevangenisstraf.
 • Er moeten snel meer woningen worden bijgebouwd om het tekort tegen te gaan, maar voor de lange termijn is de migratiestop en een focus op remigratie belangrijk om niet steeds meer woningen nodig te hebben, en zelfs woningen vrij te maken.
 • De mogelijkheid om generatiewoningen te bouwen waarin het contact tussen ouderen en jongeren kan worden versterkt moet worden onderzocht. Dit ter (mede)aanpak van verschillende maatschappelijke problemen: pensioenproblematiek, sociale uitsluiting door huidig ouderenbeleid, huisvesting jonge gezinnen, kinderopvang, toename sociale en effectieve veiligheid, daling van zorgkosten.
 • Problematische schuldenlasten bij mensen in armoede moeten worden voorkomen. Wanneer mensen in de bijstand niet zelfredzaam zijn, is broninhouding van woninglasten, nutsvoorzieningen en de zorgverzekering een optie. Er moet een betere koppeling zijn tussen inkomsten, kredietwaardigheid en schuld om te zorgen dat schulden niet eeuwig kunnen oplopen door woekerrentes of boetebedingen.

Overige

 • Wetten moeten worden uitgelegd naar de oorspronkelijke bedoelingen van de wetgever. Wet moet niet als 'levend instrument' worden gezien, en 'internationaal recht' mag geen directe werking hebben in Nederland.
 • Er moet scepsis zijn ten aanzien van schaalvergrotingen en fusies bij scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen of politiebureaus. Ook zijn gedwongen samenvoegingen van gemeenten ongewenst; gemeentefusies die zonder burgerraadpleging - referendum - zijn gedaan moeten worden teruggedraaid.
 • Woke en LGBT-propaganda moet stoppen. Er komt een wettelijk verbod op transgender-propaganda op scholen en in TV-programma's voor de jeugd, een einde aan LGBT+ campagnes vanuit de overheid, gemaakte excuses voor het Nederlandse koloniale verleden worden ingetrokken en mensen worden beoordeeld op individuele kwaliteiten; niet op geslacht, huidskleur of godsdienst. Er komt dus geen ‘diversiteitsquota’ of ‘positieve’ discriminatie.
 • Er mag geen censuur opgelegd worden van niet-strafbare uitingen op social media. Big Tech-bedrijven mogen alleen strafbare uitingen modereren. Er komt een 'anti-censuurwet' waarmee dit ook in de wetgeving wordt verankerd. Factcheck meldingen worden niet toegestaan tenzij deze community driven zijn. Verder is privacy een hoeksteen van een vrije samenleving. De Sleepwet moet worden ingetrokken, dataverzameling vanuit de overheid moet worden beperkt en anonimiteit op het internet moet als onvoorwaardelijk uitgangspunt gewaarborgd worden.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?