DENK

DENK anders

DenkSamenvatting partijprogramma 2021

“DENK is een politieke partij, die zich richt op respect voor alle Nederlanders. Huidig politiek leider is Farid Azarkan. De partij werd op 9 februari 2015 gepresenteerd. De partij is gevormd, nadat Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk de PvdA-fractie hadden verlaten. De partij streeft naar verdraagzaamheid en een sociale, lerende, duurzame en rechtvaardige samenleving.” [bron]

DENK presenteert een verkiezingsprogramma met een duidelijke nadruk op het bestrijden van discriminatie en racisme, en het bevorderen van inclusiviteit. Op de terreinen immigratie, zorg en onderwijs wordt gekeken hoe mensen met een migratieachtergrond beter kunnen worden gefaciliteerd. DENK komt met verschillende initiatieven om mensen die werkzaam zijn in de publieke sector beter te onderwijzen in hun omgaan met diversiteit.

Je vindt het hele partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Nationaal en internationaal blijvende focus leggen op onderdrukte minderheden, zoals de Oeigoeren in China en de Rohingya in Myanmar.
 • Solidariteit, mensenrechten, democratie en rechtsstaat moeten binnen de Europese Unie beter worden gewaarborgd. Dat betekent sancties voor landen die deze waarden met voeten treden.
 • Norm van 2% BBP voor defensie wordt geschrapt, focus komt te liggen op diplomatie.
 • Voldoende geld (0.7% BNP) naar ontwikkelingssamenwerking.

Immigratie & Integratie

 • Streven naar opvang in de regio, met ruimhartige compensatie voor de landen die de vluchtelingen opvangen Eerlijke verdeling asielzoekers over landen binnen de EU, sancties voor weigeraars.
 • Verruimen van kinderpardon, en meer geld voor zorg en onderwijs van asielzoekerskinderen.
 • Solidariteit, mensenrechten, democratie en rechtsstaat moeten binnen de Europese Unie beter worden gewaarborgd. Dat betekent sancties voor landen die deze waarden met voeten treden.
 • Geen strafbaarheidstelling illegaliteit.

Volksgezondheid & Zorg

 • Nationaal Preventiefonds ter voorkoming van ziekten, met daarin onder andere verhoging accijns op alcohol en tabak, tegemoetkoming in sportkosten, en btw-verlaging op groente en fruit.
 • Alle zorg in Nederland dient rekening te houden met cultuur en achtergrond van patiënten: zorgaanbieders worden verplicht om een cultuursensitief zorgprotocol op te stellen, en zorgpersoneel krijgt training in cultuursensitief communiceren.
 • Afschaffen eigen risico, tandartscontrole komt in basispakket.
 • Vrije keuze om zorgverlener te kiezen, onafhankelijk van eisen van zorgverzekering.

Onderwijs & Wetenschap

 • Flink investeren in onderwijs, beter salaris, meer scholingsmogelijkheden, minder werkdruk voor leraren.
 • Afschaffen leenstelsel, terug naar basisbeurs voor studenten.
 • Antidiscriminatie en koloniale verleden als kerndoelen in het onderwijs, stereotypen in lesmateriaal hard aanpakken, stoppen met hetze tegen islamitische scholen.
 • Voldoende imamopleidingen realiseren.

Economie & Overheid

 • Diversiteit is een kracht die beter moet worden benut: subsidies en expertisecentrum voor een diversiteitseconomie.
 • Verschillende maatregelen om het MKB te steunen: belastingverlaging, snijden in de regeldruk, verminderen van risico’s om personeel aan te nemen voor kleine ondernemers.
 • Automobilisten steunen: 130 km/u terug invoeren, lastenverlichting, lagere parkeerkosten.
 • Autogebruik verminderen: pilots met gratis openbaar vervoer, verschillende initiatieven om openbaar vervoer goedkoper te maken.

Milieu & Klimaat

 • Kolencentrales sluiten, investeren in zonne- en windenergie.
 • Niet fixeren op reduceren van CO2-uitstoot terwijl andere landen dat niet doen, maar nadruk leggen op aanpassen aan veranderend klimaat: verhogen waterkering, vergroening van versteende omgeving.
 • In 2030 40% en in 2050 100% van de energie uit duurzame bronnen.
 • Meer geld vrijmaken voor ontwikkelingslanden om te helpen met klimaataanpassingen.

Overige

 • Wet Omkering Bewijslast Discriminatie: bedrijven en organisaties dienen aan de voorkant aan te tonen dat ze niet discrimineren.
 • Recht op ritueel slachten behouden.
 • Formele excuses en herstelbetalingen namens Nederlandse regering voor koloniale- en slavernijverleden.
 • Zwarte Piet wettelijk verbieden, en het invoeren van discriminatiepolitie en een Minister van Inclusiviteit.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?