Denk

Nu is het moment

DenkSamenvatting partijprogramma 2023

DENK is een Nederlandse politieke partij met van oorsprong een linkse signatuur. De partij ontstond in 2015 uit de van de Partij van de Arbeid afgesplitste fractie Groep Kuzu/Öztürk. In september 2023 nam Stephan van Baarle het leiderschap van Kuzu over en liet Kuzu op zijn beurt weten dat hij campagneleider wordt voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2023. [bron]

DENK richt op gelijke kansen en inclusiviteit voor alle Nederlanders, ongeacht hun afkomst of religie. De partij streeft naar een samenleving waarin iedereen zich thuis voelt en waarin diversiteit wordt omarmd.

Speerpunten van DENK zijn het aanpakken van discriminatie en racisme, het versterken van de positie van minderheden in de samenleving, en de het verminderen van kansenongelijkheid. In de internationale politiek zet DENK zich in voor de positie van minderheidsgroepen zoals de Oeigoeren, de Palestijnen, de Rohingya en de Kasjmiri’s.

Je vindt het volledige programma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Nederland erkent de realiteit van Apartheid in bezet Palestina en in Israël, en schort het Europese associatieverdrag met Israël op totdat de rechten van de Palestijnen worden gerespecteerd. Ook stopt Nederland met alle vormen van militaire samenwerking met Israël en draagt zo niet meer bij aan de onderdrukking van de Palestijnen.
 • Het vetorecht binnen de Europese Unie wordt afgeschaft zodat lidstaten besluiten niet meer kunnen tegenhouden.
 • Veel Nederlanders hebben hun wortels in herkomstlanden buiten de Europese grenzen, zoals Turkije, Marokko, Suriname, de Caraïben en Indonesië. De relatie met deze landen moet worden verbeterd, onder andere door het versoepelen van de visumregels tussen Nederland en Turkije, Marokko en de voormalige koloniën, om werken en wonen in Nederland te vergemakkelijken.
 • Myanmar wordt gesanctioneerd zolang de Rohingya worden onderdrukt. Er komt een boycot van alle Chinese producten waar Oeigoers bloed aan zit. Ook hebben we intensieve aandacht voor Chinese spionagesoftware in alle Chinese apparatuur.

Immigratie & Integratie

 • De Remigratiewet, die mensen die teruggaan naar het land van herkomst van een inkomen voorziet, wordt ook na 2025 behouden. De minimale leeftijd om in aanmerking te komen voor remigratie wordt teruggebracht tot 45 jaar.
 • Het is nodig om nieuwkomers wegwijs te maken in Nederland. Er komt meer budget voor inburgering, en direct beginnen met een combinatie van werk en leren wordt de norm.
 • Er komt een generaal kinderpardon en voor volwassen ongedocumenteerden komt er een naturalisatieregeling bij schrijnende gevallen. De Koppelingswet wordt versoepeld waardoor ongedocumenteerden makkelijker aanspraak kunnen maken op basisvoorzieningen.
 • Een eerlijke verdeling van de opvang van asielzoekers in Nederland is nodig. Hiervoor moet er worden geïnvesteerd in langdurige, kleinschalige opvangvoorzieningen door heel het land, in combinatie met een spreidingswet.

Volksgezondheid & Zorg

 • Er wordt meer geïnvesteerd in preventieve zorg, zoals gezondheidschecks, voedingsadvies en bewegingsprogramma's, en het betaalbaar maken van gezonde alternatieven door geen btw meer te heffen op groente en fruit. Ook worden zeer schadelijke producten niet gepromoot. Dat betekent dat alcoholreclame en gokreclame worden verboden.
 • De Euthanasiewet moet niet worden versoepeld. In plaats daarvan dient de wens van zelfdoding tegen te worden gegaan, door het verhelpen van depressie, eenzaamheid en stress, en door het bieden van zingeving.
 • In de Transgenderwet wordt de leeftijdsgrens om een geslachtsregistratie te wijzigen verhoogd naar minimaal 18 jaar. Daarnaast blijft een deskundigenverklaring nodig om zo’n ingrijpende beslissing te onderbouwen.
 • Abortus blijft in het Wetboek van Strafrecht. Illegale abortussen kunnen anders niet meer bestraft worden. De maximumtermijn voor een abortus moet gehalveerd, naar 12 weken na de bevruchting van de eicel.

Onderwijs & Wetenschap

 • Het recht op bijzonder en religieus onderwijs blijft onaangetast. Weekendscholen gebaseerd op religieus gedachtegoed, zoals Koranscholen, komen niet onder inspectietoezicht te staan.
 • Om de lasten van studieschuld te verlichten, blijft de rente op studieschuld altijd op 0%. De basisbeurs en aanvullende beurs worden verhoogd om jongeren meer bestaanszekerheid te bieden, en de inkomensgrenzen voor de aanvullende beurs worden verder verhoogd.
 • Onderwijsmaterialen worden gratis en er komt gratis ontbijt en lunch op elke school.
 • Er dient meer aandacht te komen in het onderwijs en ons nationale bewustzijn over ons koloniale verleden.

Economie & Overheid

 • De toeslagenaffaire heeft laten zien dat ook de overheid zich schuldig maakt aan discriminatie. Het is nu niet mogelijk om de overheid te bestraffen op grond van de Algemene wet gelijke behandeling. Daarom moet de Algemene wet gelijke behandeling ook gaan gelden voor de overheid.
 • Er komt een Minister voor Kansengelijkheid. Deze minister moet er op alle vlakken voor zorgen dat we gecoördineerd werken aan gelijke kansen.
 • De inkomstenbelasting voor zeer hoge inkomens wordt verhoogd en de inkomstenbelasting voor lage en middeninkomens verlaagd. Grote bedrijven met hoge winsten gaan meer winstbelasting betalen.
 • Om de rechtsbescherming te verstevigen wordt er fors geïnvesteerd in de sociale advocatuur, zodat mensen toegankelijk hun recht kunnen halen, en worden instituten die toezicht houden, zoals de Rekenkamer, de Nationale Ombudsman en de Autoriteit Persoonsgegevens, versterkt. Daarnaast wordt er wettelijk vastgelegd dat de overheid besluiten over burgers beter moet uitleggen.

Milieu & Klimaat

 • Grootverbruikers in de commerciële sector gaan een hogere energiebelasting en opslag duurzame energie betalen, zodat ze een extra prikkel krijgen om minder CO2 uit te stoten.
 • Er moet worden erkend dat het geïndustrialiseerde Westen de meeste CO2-uitstoot in het verleden heeft veroorzaakt, maar dat de gevolgen nu voor een groot deel in het Mondiale Zuiden terecht komen. Nederland en het Westen moeten daarom het Mondiale Zuiden helpen om klimaatverandering te beperken, conform het Verdrag van Parijs.
 • Klimaatbeleid moet niet leiden tot onnodige betutteling van de burger: geen vleestaks, geen suikertaks en geen plastic verpakkingenbelasting.
 • In het stikstofdossier is vrijwillige uitkoop van veehouders het uitgangspunt. Daarnaast moet de bouwvrijstelling in ere worden hersteld om de woningbouw te ondersteunen. De toebedeling van de vrijgekomen stikstofruimte wordt lokaal bepaald.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Veel mensen zijn niet in staat om een woning te kopen door principiële of religieuze bezwaren tegen rente. Daarom wordt er een rentevrije hypotheek ingevoerd, bijvoorbeeld in een huurkoopconstructie.
 • Duurzaamheidseisen mogen nieuwe woningbouw niet in de weg staan. Regelgeving wordt hierop kritisch bezien.
 • Wettelijk wordt vastgelegd dat 40% van het aantal woningen sociale koop- of huurwoningen moet zijn, 40% betaalbare middenhuur en 20% topsegment.
 • Energiearmoede moet worden bestreden. Woningen met de meest onzuinige labels krijgen daarbij voorrang. Zo wordt enkelglas gekwalificeerd als een onderhoudsgebrek, waardoor verhuurders worden gedwongen om deze te vervangen. Daarnaast wordt er een huurbevriezing ingevoerd voor de meest onzuinige woningen.

Overige

 • De toenemende toepassing van algoritmen en risicomodellen kan leiden tot discriminatie. Er komt daarom een algoritmewet. Het gebruik van aan afkomst gerelateerde gegevens in algoritmen en risicomodellen wordt verboden en er komen strenge waarborgen. Ook moet er een verplicht algoritmeregister komen voor de overheid en voor bedrijven. Alle algoritmen moeten vervolgens verplicht geregistreerd worden. Dit zodat algoritmen transparant worden en eventuele discriminerende elementen verwijderd kunnen worden.
 • Per direct wordt 130 kilometer de maximumsnelheid. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden om op plekken een pilot te doen met 140 kilometer per uur. Daarnaast meer asfalt waar dat nodig is: wegen aanleggen is geen vies woord.
 • De ‘lifestyle-neutraliteit’-kledingcode moet worden aangepast. Het moet voor agenten en boa’s mogelijk zijn om een hoofddoek, een keppeltje of andere zichtbare geloofsuiting te dragen.
 • Er komt verplichte chemische castratie voor pedoseksuelen.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?