ChristenUnie

Geef geloof een stem

ChristenUnieSamenvatting partijprogramma 2021

“De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudendere standpunten. Politiek leider van de ChristenUnie is sinds november 2015 Gert-Jan Segers. Hij is tevens lijsttrekker bij de verkiezingen van 2021. De huidige partijvoorzitter is Piet Adema.” [bron]

Christelijke waarden zijn leidend bij de ChristenUnie. Zorgzaamheid en sociale cohesie zijn daarbij volgens de partij van groot belang. Daarbij hoort niet alleen de bescherming van de kwetsbaren, maar ook de aarde waarop wij ons begeven.

Het immigratiebeleid van de ChristenUnie is gestoeld op het humanitaire begrip van de ander. Ze geven aan dat ook binnen Nederland er op social en economisch vlak behoefte is aan behoud van de menselijke maat en solidariteit. Daarbij hoort ook dat de sterken meer lasten dragen. Daarnaast moet de overheid weer naast de burger komen te staan, in plaats van ertegenover, iets wat volgens de ChristenUnie de afgelopen tijd is misgegaan.

 

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Opkomen voor en uitspreken over alle onrechtvaardigheden in de huidige geopolitieke situatie. Hieronder valt erkenning Armeense genocide, opkomen voor Oeigoeren, bijdragen aan berechten van de militaire gezaghebbers in Myanmar.
 • Meer uitgeven aan defensie zodanig dat men terug gaat naar het gemiddelde van 1,5% van het BBP. Om op termijn te voldoen aan de norm van de NAVO.
 • Meer Europese samenwerking op gebied van klimaatverandering, migratiebeleid, en een eerlijke economie.
 • Er moet een stoplichtsysteem komen, zodat de mensenrechtensituatie altijd wordt betrokken bij missies of handelsdeals.

Immigratie & Integratie

 • Asielverzoeken van migranten uit veilige landen worden binnen de kaders van de internationale rechtsbescherming beoordeeld op Europees niveau. Hiermee bepaalt men of directe afwijzing mogelijk is of dat van hun situatie een nadere beoordeling door een lidstaat nodig is.
 • Er komen duidelijke afspraken om asielaanvragen over Europa te herverdelen. Alle asielzoekers worden Europees herverdeeld, ongeacht de lidstaat waarin ze een asielaanvraag doen.
 • Nederland moet een ruimhartiger uitnodigingsbeleid voeren voor de meest kwetsbare vluchtelingen, zodanig dat jaarlijks 5000 mensen zelf uitnodigen. Er is bij dit uitnodigingsbeleid bijzondere aandacht voor specifieke groepen, zoals religieuze minderheden of LHBT’ers.
 • Inburgering wordt verstevigd door verplichte taallessen (na zes maanden verblijf) maar ook door hulpaanbod om trauma’s te verwerken en verdere investering in burgerschapsonderwijs.

Volksgezondheid & Zorg

 • Abortus niet normaliseren, alle vormen van anticonceptie wel vergoeden. Bovendien moet er betere en meer voorlichting komen om ongewenste zwangerschap te voorkomen.
 • Alle medisch specialisten komen in loondienst. Dit vermindert de productieprikkel ten aanzien van behandelvolume en zorgt voor meer gelijkgerichtheid tussen ziekenhuisbestuur en specialisten (die nu onder het medisch specialistisch bedrijf vallen).
 • Er moet zoveel mogelijk een uniform btw-tarief komen. Wel komen er restricties voor verslavende middelen. Zo komt er een suikertax, worden alcoholreclames verboden en alle moeten alle terrassen in de zomer van 2022 rookvrij.
 • Investeren in regionale zorg. Er komt een fonds van 100 miljoen waarmee regio’s zelf naar eigen inrichting zorgzame initiatieven kunnen versterken in de omgeving.

Onderwijs & Wetenschap

 • Om het lerarentekort tegen te gaan, worden de loopbaanperspectieven voor leraren vergroot. De bevoegdhedenstructuur in het funderend onderwijs wordt herzien, zodat het makkelijker wordt om ook tussen onderwijssectoren over te stappen.
 • Het sociaal leenstelsel wordt afgeschaft. Uitwonende studenten ontvangen een basisbeurs van € 550 per maand. De investeringen in het hoger onderwijs die voortkwamen uit de introductie van het leenstelsel blijven overeind. Er komt compensatie voor studenten in het huidige leenstelsel.
 • Onderwijs is geen bijzaak, maar een kerntaak: studentenaantallen in universiteiten worden minder belangrijk, de vaste voet groter, de variabele voet kleiner en we onderzoeken de mogelijkheid van een eigen werkkapitaal voor jonge onderzoekers en hoogleraren.
 • Het onderwijs moet kansen bieden voor ontplooiing en brede vorming. De geesteswetenschappen en kleine talen worden beschermd, zeker als het de laatste opleiding betreft.

Economie & Overheid

 • De overheid moet minder streng optreden tegen burgers en ook burgers meer betrekken bij haar procedures. Zo moet zij minder snel procederen tegen burgers en hen ook bieden om de overheid uit te dagen bij bijvoorbeeld de invulling van bepaalde publieke taken. Dit laatste wordt wettelijk geborgd door een uitdaagrecht.
 • In plaats van toeslagen komt er een maandelijks uitkeerbare belastingkorting, een vorm van negatieve inkomstenbelasting.
 • Het minimumloon moet omhoog en de belasting op lage inkomens omlaag. Vermogen moet zwaarder belast worden.
 • We moeten terug naar een landelijke coördinatie van de ruimtelijke ordening. De grote ruimtelijke vraagstukken van deze tijd vragen een integrale benadering, geen verkokerde aanpak vanuit sectorale departementen. De ruimtelijke vragen rond natuur, wonen, water, landbouw, mobiliteit en energie moeten in onderlinge samenhang en afstemming worden opgepakt.

Milieu & Klimaat

 • Nieuwe kerncentrales niet uitsluiten maar liever investeren in windenergie en groene waterstof.
 • Kilometerprijs voor personenauto’s maar wel met een lage basisprijs per kilometer om regio’s met beperkte OV-beschikbaarheid te ontzien.
 • Negatieve externe effecten als overlast en milieuschade moeten in de prijs van vliegtickets worden verdisconteerd. In Europees en internationaal verband moeten meer ambitieuze afspraken over een CO2-prijs gemaakt worden voor de luchtvaart, invoering van een kerosineaccijns en btw op vliegtickets.
 • Streven naar een meer extensieve landbouwsector, met een kleinere veestapel en minder veevoer van ver.

Overige

 • Er komt een beter wettelijk geborgd recht op een schone lei, zodat consumenten op een duidelijke plek een verzoek kunnen indienen om al hun data te laten verwijderen.
 • Het moet de gewoonte worden dat iedere Nederlander een korte periode van zijn leven in dienst stelt van de gemeenschap. De succesvolle vrijwillige maatschappelijke diensttijd wordt voortgezet en verder uitgebouwd.
 • Er komt een blowverbod in openbare ruimtes om het ontmoedigingsbeleid kracht bij te zetten en ter ondersteuning van het lokale beleid. Ook worden op festivals en andere evenementen het bezit en gebruik van drugs verboden.
 • Bij de herziening van het belastingstelsel worden gezinnen fiscaal rechtvaardiger behandeld, zodat financiële prikkels een minder grote rol spelen bij gezinsvorming.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?