ChristenUnie

Geloofwaardig Europa

ChristenUnieSamenvatting partijprogramma 2024

De ChristenUnie is een christelijke partij, met op sociaal en ecologisch gebied progressieve en op ethisch gebied behoudender standpunten. De ChristenUnie is met één lid vertegenwoordigd in het Europees Parlement. Anja Haga leidt de ChristenUnie-kandidatenlijst.

De ChristenUnie is een Nederlandse politieke partij die zich inzet voor een Europa dat gebaseerd is op christelijke waarden, zoals menselijke waardigheid, vrijheid, en gelijkheid. De partij ziet de Europese Unie niet als een doel op zich, maar als een middel om dienstbare, rechtvaardige en geloofwaardige politiek te bedrijven. Ze benadrukken het belang van samenwerking op grote, grensoverschrijdende uitdagingen, terwijl ze ook de eigenheid van lidstaten, regio’s en lokale gemeenschappen willen respecteren.

Voor de Europese verkiezingen van 2024 geeft de ChristenUnie aan zich op een veilig, duurzaam en rechtvaardig Europa te willen richten. Het klimaat is een belangrijk thema, waarbij wordt gepleit voor een circulaire economie waarin de vervuiler betaalt, en een toekomstbestendige landbouw en visserij. Het asielbeleid moet humaan en rechtvaardig zijn, met snel duidelijkheid voor migranten en heldere procedures. De rechtstaat en godsdienstvrijheid behoeven speciale bescherming, en Big Tech en social media moeten goed worden gereguleerd.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • Grensoverschrijdende zaken als klimaatverandering, democratische rechtstaat, migratiebeleid, belastingontduiking en een eerlijke digitale economie kunnen het best op Europees niveau aangepakt worden, maar op andere terreinen moet de EU zich terughoudend opstellen en de diversiteit tussen lidstaten respecteren.
 • Transparantie in EU-besluitvorming moet worden verhoogd, inclusief snellere behandeling van WOB-verzoeken. Ook moet het Europees Parlement zichzelf meer reguleren met sterke lobbyregels voor Europarlementariërs.
 • Regio’s moeten optimaal worden betrokken bij de vormgeving en implementatie van Europees beleid. Het Europees parlement moet de commissie oproepen om de regio’s een grotere rol te geven in beleidsontwikkeling, herziening van wetgeving en evaluaties.
 • De mogelijkheid tot burgerinitiatieven moet worden vergroot. Onnodige administratieve hobbels zoals complexe registratie, hoge financiële kosten en gebrek aan bijstand moeten worden weggenomen.

Digitalisering

 • Bedrijven en sociale media die data van kinderen verkopen worden uit Europa geweerd. Ook worden regels als het toestemmingsvereiste, dat kinderen tot 16 jaar nodig hebben, strenger nageleefd.
 • Socialemediabedrijven moeten apps minder verslavend maken.
 • Er moet een strakke begrenzing komen op risicovolle AI-toepassingen zoals adviezen van AI aan artsen, het gebruik van AI voor defensie, of inzet van AI om advertenties succesvoller te maken door personalisatie.
 • Er komt geen Europees Burgerservicenummer, en als er een Europese Digitale Identiteit komt moet die vrijwillig zijn en moet er sprake zijn van transparantie, veilige dataopslag en geen concentratie van gegevens.

Economie

 • Lidstaten van de Europese Unie moeten zelf verantwoordelijk blijven voor sociaal beleid. Europese samenwerking op gebied van een minimumloon (60% van het mediane salaris) en ondersteuning bij armoedebestrijding is wel wenselijk.
 • De economie moet niet gericht zijn op ongebreidelde groei, maar circulariteit en bestrijding van uitbuiting.
 • De vervuiler betaalt: dit wordt het uitgangspunt voor bedrijven binnen en buiten de EU.
 • Het vrije verkeer van diensten mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Werknemers die in hetzelfde land werken, moeten gelijk loon voor gelijk werk ontvangen ongeacht geslacht, nationaliteit of de vestiging van het hoofdkantoor. Dat geldt ook voor de transportsector.

Klimaat

 • De EU behoudt haar voortrekkersrol in de wereldwijde energietransitie, zet in op meer zelfvoorzienendheid en is uiterlijk in 2050 een klimaatneutraal continent.
 • De belasting die geheven wordt op bepaalde geïmporteerde producten met een hoge CO2-uitstoot zoals staal, cement, ijzer, aluminium, kunstmest, en elektriciteit en waterstof wordt uitgebreid naar meer sectoren, zoals plastic. Zo wordt voorkomen dat bedrijven hun productie buiten de EU verplaatsen om de kosten van klimaatregelgeving te vermijden.
 • Kernenergie kan onder bepaalde voorwaarden een nuttige toevoeging zijn in de Europese energiemix, maar heeft niet de voorkeur. Onderzoek naar kleinschalige en innovatieve vormen van kernenergie, die veel minder radioactief afval produceren, wordt gestimuleerd.
 • Groene prestaties moeten lonen in de landbouw en visserij. De menselijke maat moet gehanteerd worden, en goed rentmeesterschap wordt gestimuleerd.

Migratie

 • Met snelle en eerlijke asielprocedures wordt recht gedaan aan de vluchteling, de veiligelander en de draagkracht van onze eigen samenleving. Mensen die asiel wil aanvragen recht op een duidelijke asielprocedure en menswaardige en eerlijke behandeling van de aanvraag, maar dat betekent niet automatisch opname in Europa.
 • De oorzaken van migratie moeten worden aangepakt. De EU moet daarom in haar externe beleid inzetten op het voorkomen van conflicten en bijdragen aan duurzame ontwikkeling in landen van vertrek, zoals voldoen aan de internationale norm voor ontwikkelingssamenwerking van 0,7% van het bni.
 • Vluchtelingen worden zoveel als mogelijk is in de eigen regio opgevangen. Europa moet menswaardige opvang in de regio daarom financieel en anderszins ondersteunen en landen die daarin te weinig doen ertoe bewegen hun verantwoordelijkheid te nemen.
 • Er moet een Europees pact komen voor arbeidsmigratie. Daarin moeten afspraken staan over bijvoorbeeld het aantal migranten, de arbeidsperiode, gebruik van sociale voorzieningen en concurrentie om schaarse krachten.

Wereldpolitiek

 • De Europese Commissie moet via het Europees Defensiefonds, aanbestedingsrichtlijnen en standaardiseringsrichtlijnen de Europese defensie-industrie efficiënter laten functioneren. Een nieuw te benoemen Eurocommissaris voor de Defensie-industrie moet toezien op een efficiënte besteding van middelen.
 • Een EU-commandostructuur moet worden versterkt en uitgebreid tot een slagvaardige Europese reactiemacht (á 5000 militairen). Deze commandostructuur moet volledig aansluiten op de NAVO-structuren, maar ook onafhankelijk van de VS kunnen opereren.
 • In bondgenootschappelijk verband wordt gestreefd naar de beperking van kernwapens wereldwijd, ook binnen Europa. Ook wordt ingezet op de internationale regulering van (semi-)autonome wapens.
 • De Europese Unie moet Oekraïne steunen in haar traject naar lidmaatschap. Oekraïne zal hiervoor moeten voldoen aan het geheel van Europese wet- en regelgeving (acquis communautaire), corruptie aanpakken en de rechtstaat versterken. Ook faciliteert de EU de wapenleveranties aan Oekraïne.

Rechtstaat

 • Bescherming van de rechtstaat en godsdienstvrijheid is essentieel. Bij een vier vijfde meerderheid in de Europese Raad kan beslist worden dat een lidstaat, bij ernstige bedreiging van de rechtstaat of ernstige corruptie, het stemrecht tijdelijk wordt ontnomen.
 • Persvrijheid is cruciaal voor een gezonde democratie en een voorwaarde voor vrije en eerlijke verkiezingen. De Europese Commissie onderneemt juridische stappen tegen lidstaten die de mediavrijheid ondermijnen en daarmee vrije en eerlijke lokale en Europese Parlementsverkiezingen bedreigen.
 • De Europese Commissie ziet toe op eerlijke verkiezingen binnen de EU door middel van verkiezingswaarnemers. Wanneer Europese Parlementsverkiezingen in een lidstaat niet vrij en eerlijk verlopen zijn, kan het Europees Parlement de parlementariërs uit dat land weigeren.
 • De EU dringt bij EU-lidstaten aan op implementatie van uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en Hof van Justitie van de Europese Unie. Lidstaten die uitspraken niet implementeren kunnen worden gekort op de bijdrage uit Europese fondsen of boetes opgelegd krijgen.

Overige

 • Elk leven, waaronder kwetsbaar leven van zowel ongeboren kinderen als ouderen, verdient bescherming. Het past daarom niet om abortus als mensenrecht te kwalificeren.
 • Genderdysforie vraagt om erkenning en goede zorg. Er moet gewaakt worden voor een cultuur waarin het bevragen van de eigen genderidentiteit de norm wordt. Transgenderwetten (zoals het bepalen van de leeftijd waarop het geslacht kan worden gewijzigd) zijn voorbehouden aan de lidstaten en zijn geen EU-bevoegdheid.
 • Er moet geïnvesteerd worden in een Europees railnetwerk waarbij de nationale netwerken beter op elkaar aansluiten, zodat de trein hét alternatief is voor reizen tot 1000 kilometer.
 • Klanten van sekswerkers moeten strafbaar worden gesteld om moderne slavernij te stoppen.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?