BBB

Iedere dag BBBeter: Van vertrouwencrisis naar Noaberstaat

Samenvatting partijprogramma 2023

De BoerBurgerBeweging (BBB) is een Nederlandse politieke partij met een sociaal-conservatieve signatuur. BBB was een initiatief van agrarisch journaliste Caroline van der Plas, Wim Groot Koerkamp en Henk Vermeer van het, op de agrarische sector gerichte, marketingbureau ReMarkAble. De partij is ontstaan vanuit het social media platform BoerBurgerTweet en werd opgericht op 1 november 2019, kort na de start van boerenprotesten tegen de overwogen maatregelen vanwege de stikstofcrisis. [bron]

De BoerBurgerBeweging wil een brede volkspartij zijn die zich inzet voor alle inwoners van Nederland. De partij wil verandering brengen in de ‘witteboordenoverheid’ en meer ruimte maken voor ook praktijk- en vakmensen in de politiek voor een overheid die werkt voor het volk. Men wil dat Nederland een Noaberstraat wordt, een gemeenschapsstaat met een overheid als een betrokken buurman, of buurvrouw, waar je op kunt rekenen, maar die óók gepaste afstand bewaart tot het persoonlijke erf.

Speerpunten van de partij zijn onder andere het verwerpen van de stikstofwet om zo boeren en bouw meer ruimte te geven, en een beleid te voeren op basis van behoud en herstel van natuur, niet op stikstof. Daarnaast wil de partij meer ruimte voor vakmanschap, in het MKB maar ook in zorg en onderwijs, zodat de regeldruk afneemt en vakmensen weer beslissingen kunnen nemen. De partij staat voor een asielquotum van 15.000 vluchtelingen per jaar, en voor een eerlijke spreiding van vluchtelingen, in Nederland én Europa.

Je vindt het volledige verkiezingsprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Europese samenwerking is van groot belang, en binnen de EU moet een gelijk speelveld worden behouden op gebied van landbouw- milieu- en klimaatbeleid waarbij rekening wordt gehouden met de verschillen tussen lidstaten.
 • Om geopolitieke redenen is het belangrijk om Oost-Europese landen toegang te geven tot de Unie. Wel is hiervoor noodzakelijk dat de automatische toetreding tot de muntunie wordt doorgeknipt.
 • Nederland moet actief samenwerken met Westerse landen om binnenlandse productie te vergroten, en minder afhankelijk te worden van anderen, door de productie terug te brengen naar Nederland en Europa. Dit kan bijdragen aan het stimuleren van de lokale economie, het creëren van werkgelegenheid en het verminderen van de Nederlandse afhankelijkheid van China.
 • Ontwikkelingsgeld mag niet doelloos worden uitgegeven aan grote organisaties en directe overheid of overheidsprogramma’s. Nederland moet zich richten op specifieke problemen in regio’s waar we een verschil kunnen maken met onze middelen en expertise en waar raakvlakken zijn met onze eigen veiligheid en nationale belangen, in plaats van overal te willen interveniëren.

Immigratie & Integratie

 • Asielzoekers die geen enkel recht hebben op verblijf in Nederland moeten zo snel mogelijk terug naar het land van herkomst. Daar waar landen echt niet meewerken, zijn financiële consequenties ook aan de orde.
 • Voor iedereen die wel recht heeft op verblijf in Nederland gaan we echt eerlijk spreiden. In heel Nederland wordt er per inwonersaantal evenveel mensen opvangen. Er wordt gestopt met spreiden op basis van landoppervlak maar de spreiding vindt plaats op basis van inwonersaantallen en draagvlak.
 • Er komt een asielquotum van 15.000 asielzoekers. Alle asielzoekers die boven dit quotum binnen willen komen, worden afgekocht bij de Europese Unie onder de nieuwe migratiedeal. Dit quotum kan door de Tweede Kamer naar boven of beneden worden bijgesteld.
 • De Dublinverordening wordt strikt nageleefd. Deze stelt dat asielzoekers asiel moeten aanvragen in het eerste Europese land waar ze aankomen. Strikte naleving is noodzakelijk om goed samen te kunnen werken. Indien een asielzoeker is afgewezen in een Europees land wordt deze afwijzing, indien er geen nieuwe duidelijk aantoonbare en zwaarwegende feiten of omstandigheden zijn, overgenomen.

Volksgezondheid & Zorg

 • De basiszorg moet dichtbij beschikbaar zijn voor iedereen. Samen met gemeenten wordt er gezorgd voor geschikte en betaalbare huisvesting voor huisartsen in elk dorp en/of wijk. De huisartsen coördineren patiëntenzorg en spelen een cruciale rol in het beheersen van zorgkosten. Overbodige taken op aangeven van de huisartsenvereniging worden geschrapt. Taken kunnen alleen naar de huisartsenpraktijk worden overgedragen als er voldoende ondersteuning en middelen zijn, of als andere taken vervallen.
 • De regie op de zorg komt te liggen bij zorgprofessionals en niet bij beleidsmakers of zorgverzekeraars. Het zorgstelsel wordt vereenvoudigd, en zorgverzekeraars leggen de autonomie weer bij de deskundige en ervaren zorgprofessional. De zorgverlener bepaalt wat passende zorg is en niet de zorgverzekeraar.
 • De zorg moet weer aantrekkelijk worden om in te werken. Zorgpersoneel verdient marktconforme salarissen, en de administratieve lasten in de zorg moeten flink verminderen zodat zorgverleners zich volop kunnen richten op mensgerichte zorg zonder overbodige verantwoordingseisen vanuit zorgverzekeraars, zorgkantoren en overheidsorganen.
 • Gezonde leefstijl en sport voor iedereen. Gezonde keuzes worden gestimuleerd door per direct groente en fruit onder het 0% BTW-tarief te brengen, en in het basisonderwijs komt structureel geld voor meer bewegingsonderwijs, het liefst elke dag. Schoolzwemmen wordt waar mogelijk weer geïntroduceerd.

Onderwijs & Wetenschap

 • Thuisnabij onderwijs wordt de norm. Het openhouden van scholen in de regio krijgt prioriteit. Bij nieuw beleid wordt een ‘krimpcheck’ toegepast. Zo wordt bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe onderwijsregels gecheckt wat deze regels voor gevolgen hebben voor de scholen op het platteland. Ook moeten basisscholen in de kleinere kernen worden behouden.
 • Er moet op basisscholen meer aandacht komen voor de basisvaardigheden zoals leesvaardigheid en kennis van eigen taal en cultuur. Ook moet er meer voorlichting en positieve aandacht komen voor de praktische sector binnen het onderwijs; daarom komen er meer techniek/praktijklessen op de basis- en middelbare school.
 • Op alle onderwijsniveaus, te beginnen in het basisonderwijs, dient voorlichting over de digitale samenleving plaats te vinden. Deze moet zowel aan docenten als aan leerlingen gegeven worden. De overheid heeft een rol om informatie over diverse onderwerpen zoals AI, socialmediagebruik en andere zaken te verstrekken.
 • De Rijksoverheid moet een grotere verbinding tussen de wetenschap, ons onderwijs en het bedrijfsleven stimuleren. Dit door ook de specialisten uit de praktijk en het bedrijfsleven hierbij te betrekken. De Rijksoverheid moet blijven investeren in de versterking van wetenschappelijk onderzoek, zodat een langetermijnvisie kan worden ontwikkeld voor de diverse grote vraagstukken van onze maatschappij.

Economie & Overheid

 • Inwoners weten zelf wat er in de omgeving speelt en waar behoefte aan is. Ze hebben zeggenschap over de eigen omgeving en worden vanaf het begin bij plannen betrokken.
 • Er wordt minimaal evenveel geïnvesteerd in de uitbreidingsmogelijkheden voor Nederlandse bedrijven als in het verbeteren van het vestigingsklimaat voor buitenlandse bedrijven. De macht van multinationals en oneerlijke buitenlandse concurrentie moet worden teruggedrongen.
 • De overheid moet zich beperken tot haar kerntaken. Een effectief belastingstelsel is rechtvaardig en zorgt zo voor draagvlak onder burgers en ondernemers. Draagvlak op basis van rechtvaardigheid is de beste remedie tegen ondermijning en ontduiking.
 • De bijstandsuitkering en het minimumloon worden verhoogd zodat in voldoende mate rekening wordt gehouden met de inflatie en de gestegen kosten van levensonderhoud. De schulden-industrie waarin bedrijven geld verdienen aan de schulden van mensen die al in de problemen zitten wordt ontmoedigd, en het onderling doorverkopen van openstaande vorderingen van burgers wordt verboden. Het recht van dagvaarding door incassobureaus wordt beperkt.

Milieu & Klimaat

 • De stikstofwet moet volledig op de schop, waarbij niet stikstof maar behoud en herstel van de natuur centraal komt te staan.
 • Alle (grote/MKB/familie-) bedrijven moeten toegang hebben tot financiële steun vanuit klimaatfondsen. Daarbij moet het volledig transparant zijn welke bedrijven geld ontvangen en waarvoor. Tevens moet er ondersteuning zijn voor de burgers waar nodig.
 • Burgers en ondernemers moeten actief worden betrokken bij verduurzaming. Dit kan bijvoorbeeld door het oprichten van lokale energiecoöperaties, waar burgers gezamenlijk investeren in duurzame warmte- en koudeprojecten, zon op dak initiatieven, buurtbatterij et cetera.
 • Er valt nog veel energiewinst te behalen met het isoleren van woningen. Anderhalf miljoen woningen kennen nog een energielabel E, F of G. De gemaakte prestatieafspraken met woningcorporaties verbreden we naar private verhuurders waar de woningen met bovengenoemde labels nog ongeveer 20% van de woningvoorraad vertegenwoordigen.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • Openbaar vervoer is voor iedereen beschikbaar vanuit huis. Flextaxi’s als onderdeel van het openbaar vervoer kan een oplossing zijn. Er komt geen rekeningrijden, dit is in een dunbevolkt gebied oneerlijk. Hou de verkeersveiligheid onder controle door de aanleg en onderhoud van veilige wegen, fiets- en voetpaden.
 • Gebruik maken van de Europese regelgeving is van groot openbaar belang om af te kunnen wijken van de stikstofregeling, en zo genoeg te kunnen bouwen.
 • Lokale initiatieven tegen armoede en eenzaamheid worden gesteund. Gemeenten moeten van elkaar leren en de invoering van initiatieven in heel Nederland stimuleren. Indien nodig wordt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aangepast zodat dit er onderdeel van wordt.
 • Nieuwe woningen in het buitengebied mogen geen belemmeringen vormen voor omliggende agrarische bedrijven. Er moeten dan wel meer mogelijkheden komen om oude agrarische bedrijfspanden te herbestemmen naar (meerdere) woningen. De Ruimte voor Ruimte-regeling wordt gestandaardiseerd en versoepeld. Ook familie wonen (2 of 3 generaties die elkaar ondersteunen) moet weer mogelijk zijn, de limiet van 2 adressen per postcode wordt geschrapt.

Overige

 • Cultuursubsidies worden beter onder de aandacht gebracht en laagdrempeliger gemaakt. Cultuur in zichzelf is van waarde, en moet niet via beleid politiek gemaakt moet worden, zoals nu veel gebeurt via opgelegde inclusie- en diversiteitspolitiek.
 • Er wordt geïnvesteerd in kernenergie als een bron van duurzame energie door de huidige nieuwbouw van geplande kerncentrales te versnellen en aan te vullen met kleine SMR (small modular reactors), zodat we 24 uur per dag elektriciteit, waterstof en warmte kunnen produceren waarbij we reactoren op strategische plekken plaatsen om zo het transport van deze energie tot een minimum te houden.
 • Het dienstrecht wordt ingevoerd. Alle 18-jarigen krijgen een vragenlijst thuis gestuurd, waarna geschikte kandidaten worden uitgenodigd voor keuring en opleiding. Na een jaar dienstrecht wil BBB dat Defensie vervolgstappen kan bieden voor een langere carrière binnen de organisatie.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?