BBB

Er staat veel op het spel

Samenvatting partijprogramma 2024

BoerBurgerBeweging (BBB) is een sociaal-conservatieve partij. De partij werd op 1 november 2019 opgericht en zetelt op dit moment niet in het Europees Parlement. Sander Smit leidt de BBB-kandidatenlijst.

De BoerBurgerBeweging wil een brede volkspartij zijn die zich inzet voor alle inwoners van Nederland. De partij wil verandering brengen in de ‘witteboordenoverheid’ en meer ruimte maken voor praktijk- en vakmensen in de politiek, en voor een overheid die werkt voor het volk.

Het partijprogramma richt zich op een Europa dat zich houdt aan subsidiariteit en proportionaliteit: niet Europees regelen wat ook lokaal kan. Speerpunten van het programma zijn een goede positie voor boeren en vissers waarbij de sector gewaardeerd wordt en een eerlijk speelveld krijgt binnen en buiten de EU. Migratie moet worden ingeperkt, met in principe opvang in de regio, en sterkere grensbewaking. Op het gebied van klimaat moeten regels praktisch werkbaar zijn en staat voedselvoorziening voorop, in plaats van ‘groene sprookjes’. Verder moet Brussel transparanter, democratischer en tastbaarder worden.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

Bestuur

 • De EU moet zich houden aan het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginselen: niet op EU-niveau regelen wat ook lokaal kan.
 • Er moet meer democratische controle op de Europese Commissie komen, door wetsvoorstellen eerst door de Raad (waar nationale vakministers zitten) goed te laten keuren.
 • Het Comité van Regio's wordt omgevormd tot een Europees Senaat die wetgeving toetst aan het subsidiariteitsbeginsel en indien nodig wetten blokkeert.
 • Er moet meer ruimte zijn voor opt-outs, waarbij lidstaten de vrijheid krijgen om deze beleidsterreinen weer op nationaal niveau te organiseren of om niet deel te nemen aan nieuwe wetsvoorstellen. Ook moet het vetorecht behouden worden.

Digitalisering

 • De Europese Unie moet streven naar 'digitale soevereiniteit' en de uitrol van een Europese cloud-infrastructuur. Wel moet worden opgepast voor protectionisme.
 • Als strenge AI-regelgeving zorgt voor een achterstand ten opzichte van de VS en China moet er snel versoepeld worden. Wel moet er een AI-watermerk komen voor afbeeldingen en video's die met AI zijn gemaakt.
 • Er moet geen verplichting zijn voor digitale platforms om misinformatie te bestrijden, omdat de scheidslijn tussen desinformatie en een alternatieve mening kunnen overlappen. De bescherming van het recht op vrije meningsuiting en vrije nieuwsgaring weegt voor BBB zwaarder dan de risico’s van desinformatie.
 • Het gebruik van algoritmes op social media om kwetsbare jonge geesten te bereiken mag worden ingeperkt.

Economie

 • Er moet een aparte Eurocommissaris MKB- en Concurrentiepositie komen die verantwoordelijk wordt voor administratieve lastenverlichting, zodat de al voorgenomen kwart terugdringing van regels concreter wordt.
 • Voedsel is het nieuwe goud van de 21e eeuw, nu de wereldbevolking toeneemt en de hoeveelheid vruchtbare grond minder wordt. Europese regels die als doel of gevolg hebben onze voedselproductie terug te brengen moeten worden tegengehouden.
 • Europa moet meer en eerlijkere handelsverdragen sluiten. Hierin moet een gelijk speelveld zijn voor bijvoorbeeld Europese boeren, en moet de Europese markt niet worden ondermijnd.
 • Er moet een uitbreiding komen van de handhavingsmechanismen bij overtreding van begrotingsregels, bijvoorbeeld door de toegang tot fondsen te beperken of het opschorten van stemrechten van landen die de regels niet naleven.

Klimaat

 • Er moeten realistischere en minder overambitieuze doelstellingen komen met betrekking tot klimaat. Het aandeel van de Europese Unie was met 7.2% in 2019 al beperkt, en de maatschappelijke kosten van overambitie zijn te groot.
 • Kernenergie moet een centrale rol krijgen in het Europese klimaat- en energiebeleid. Er moet minder ingezet worden op zonne- en windenergie om het elektriciteitsnetwerk te ontlasten. Ook weegt de impact van windmolens op het zeeleven en de visserij mee.
 • Boeren moeten worden ontzien van Europese regeldruk, en niet op gelijke voet gezet worden met reguliere industrie als het gaat om uitstootregelingen. Er moet meer gekeken worden naar wat de landbouw bijdraagt en kan dragen.
 • Er moet een Food-2050-strategie komen. Lidstaten wijzen vruchtbare en hoogproductieve agrarische gebieden aan (waaronder teelt-, tuinbouw- en visgronden). Deze hoogproductieve landbouwgebieden worden daarmee beschermd en erkend als strategisch voedselproductie-areaal ten behoeve van de Europese voedselzekerheid.

Migratie

 • Opvang van migranten moet plaatsvinden in veilige landen in de regio. Procedures moeten duidelijk zijn, en voor echte vluchtelingen die persoonlijk vervolgd worden moet opvang mogelijk zijn.
 • Er moet worden geïnvesteerd in versterking van de buitengrenzen en Frontex. Duidelijkheid over procedures en mogelijkheden tot binnenkomen of niet redden uiteindelijk levens.
 • De grondoorzaken van migratie moeten worden aangepakt. Er moet worden geïnvesteerd in strategische kennisdeling en het tegengaan van voedselschaarste.
 • Er moet grip komen op arbeidsmigratie. Nationale sturing moet mogelijk zijn voor migratie binnen Europa, en voor andere migratie moeten strenge regels worden toegepast om de markt niet te ontregelen.

Wereldpolitiek

 • Er moet geen Europees leger komen. De inzet van de Nederlandse krijgsmacht in welke hoedanigheid dan ook is een verantwoordelijkheid van Nederland zelf. Wel moet Europese defensiesamenwerking geïntensiveerd worden om zo de Europese pijler binnen de NAVO te versterken.
 • Er moet strategische Europese samenwerking zijn op gebied van veiligheid en defensie in de ruimte.
 • Oekraïne wordt gesteund in de verdediging van haar soevereiniteit tegen de Russische invasie, ook omdat het voortbestaan van Oekraïne in het belang is van de Nederlandse en Europese veiligheid.
 • Het strategische pad richting samenwerking met de Europese Unie moet voor Oekraïne openstaan, maar er moet wel voldaan worden aan de criteria en daar zijn ze nog lang niet.

Rechtstaat

 • Er moeten strenge (maar werkbare) gedragsregels en -voorschriften komen voor Europarlementariërs, en een veel strengere uniforme verantwoording van vergoedingen door het Parlement om integriteitsschendingen tegen te gaan.
 • De Europese Unie moet krachtig optreden om de rechtstatelijke en democratische beginselen te beschermen. Het is van het grootste belang dat deze instrumenten een politiek neutraal karakter houden en niet verworden tot een politiek pressiemiddel.
 • Gedeelde kernwaarden zoals menselijke waardigheid en gelijkheid zijn niet onderhandelbaar. Alle burgers van de Europese Unie zijn gelijkwaardig, ongeacht geslacht, huidskleur, religie, levensbeschouwing, afkomst, geestelijke of lichamelijke beperking, seksuele oriëntatie of culturele achtergrond.
 • De Europese Unie moet terughoudend zijn bij inbreuk op nationale of regionale tradities, gewoontes, waarden en normen, zoals bij gevoelige medisch-ethische vraagstukken.

Overige

 • De doorgeschoten Green Deal wordt afgewezen, er moet een Europese Farmers' Deal komen waarin met een realistische kijk de hoogtechnologische en intensieve landbouw op geopolitieke waarde wordt geschat.
 • Er moet internationaal een gelijk speelveld komen voor de Europese agrarische sector. Er moeten gelijkwaardige productie- en milieueisen voor importproducten van buiten de Europese Unie komen.
 • Er is meer maatwerk nodig voor sectoren als de glastuinbouw, sierteeltsector en de tuinbouw. Wet- en regelgeving moet aansluiten op de praktijk met zoveel mogelijk afstemming in de keten.
 • De hogere Nederlandse dierenwelzijnstandaarden moeten overal in de Europese Unie gaan gelden. Als dat niet mogelijk blijkt, moet Nederland de Europese regels volgen om zo het gelijk speelveld te herstellen.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?