50PLUS

De kracht van PLUS

50PlusSamenvatting partijprogramma 2021

“50PLUS is een politieke partij die zich met name richt op de belangen van 50-plussers. De partij vindt dat deze groep onvoldoende is vertegenwoordigd in de Nederlandse politiek. Voorzitter van de Tweede Kamerfractie van 50PLUS was van 31 december 2014 tot 3 mei 2020 Henk Krol. Hij werd opgevolgd door Corrie van Brenk.” [bron]

50PLUS heeft als doel een maatschappij waar iedereen waardig en prettig oud kan worden, en waar ouderen midden in de samenleving staan met een passend pensioen, in een geschikte woning en met goede gezondheidszorg waar dat nodig is.

Er moet meer zekerheid komen omtrent pensioenen, en de AOW moet (indien gewenst) terug naar 65. Er moet meer aandacht komen voor welzijn en welbevinden, met goede aangepaste zorg, woonmogelijkheden en de optie om ook op oudere leeftijd nog door te leren.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • Er komt een centraal Europees inkoopbeleid voor dure en zeldzame medicijnen en vaccinaties.
 • Geen uitbreiding van de EU met nieuwe landen. 50PLUS is voor een kritisch lidmaatschap en een sterke, stabiele Europese Unie.
 • Nederland moet niet opdraaien voor het slechte economische beleid van andere eurolanden.
 • De verspilling in de EU moet voortvarend worden aangepakt. Geen verhuizingen tussen Brussel en Straatsburg meer, een forse vermindering van het aantal zetels in het Europees parlement en een gepaste versobering van de goudgerande arbeidsvoorwaarden. Uitgaven aan niet-kerntaken kunnen worden gereduceerd (of) afgebouwd.

Immigratie & Integratie

 • Nederland neemt haar evenredig deel vluchtelingen op, op basis van Europees vluchtelingenbeleid.
 • Economische vluchtelingen en uitgeprocedeerde asielzoekers worden zo snel mogelijk na uitspraak teruggestuurd naar het land van herkomst.
 • Betere uniforme bewaking van de Europese buitengrenzen.
 • Snelle doorloopprocedures waarmee vluchtelingen eerder weten waar ze aan toe zijn.

Volksgezondheid & Zorg

 • Eigen risico verlaagd naar 200 euro, en onderzoek of het kan worden afgeschaft.
 • Iedereen heeft recht op zelfbeschikking over het eigen levenseinde, en euthanasie mag ook toegepast worden als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden zonder medische grondslag (voltooid leven).
 • Gecontracteerde zorg is het uitgangspunt. Er moet ruimte blijven voor nieuwe aanbieders maar wildgroei zoals bij de thuiszorg dient te worden voorkomen.
 • Maatschappelijke dialoog over de betaalbaarheid van de gezondheidszorg: wat hoort in de basisverzekering, wat is zinnige zorg, hoe gaan we om met vergrijzingskosten?

Onderwijs & Wetenschap

 • Terugkeer van de basisbeurs.
 • Maximale leeftijdsgrens in het volwassenenonderwijs wordt losgelaten.
 • Onderwijs wordt aangeboden in de Nederlandse taal. Voor degenen die het Nederlands onvoldoende beheersen worden taalcursussen aangeboden.
 • Voor iedereen die werkloos wordt en recht heeft op een WW-uitkering is voortgezet volwassenenonderwijs direct en kosteloos beschikbaar. Het UWV heeft hierbij een stimulerende rol.

Economie & Overheid

 • Volwaardige vakantie-uitkering en dertiende maand voor AOW’ers.
 • Volledige AOW op 65-jarige leeftijd, en een welvaartsvaste AOW.
 • Structurele verhogingen van minimumloon.
 • Apart ministerie voor wonen en ruimtelijke ordening met als taak het ontwikkelen, stimuleren en realiseren van bouwplannen.

Milieu & Klimaat

 • Wijken moeten vergroenen door extra bomen en beplanting die vogels en vlinders aantrekken. Intergenerationele ontmoeting in de wijk wordt gefaciliteerd, met eetgelegenheden, beweegprogramma’s, gezamenlijk groenonderhoud, multifunctionele locaties etc.
 • De CO2 -uitstoot moet worden teruggedrongen en ingezet worden op andere milieu- en duurzaamheidsmaatregelen om de leefbaarheid voor volgende generaties te garanderen.
 • Beperking van grootschalige intensieve veehouderij; stimulering van kleinschalige kwaliteitsbedrijven, en steun voor Nederlandse vissers tegen onredelijke Europese maatregelen.
 • De wereld leefbaar houden voor huidige en toekomstige generaties door krachtig klimaat-, energie- en milieubeleid, en sterk maken voor het behoud en herstel van de biodiversiteit. Daarbij moet getracht worden schade aan de economie te voorkomen en economische groei niet te belemmeren.

Overige

 • De jaarlijkse huurverhogingen blijven de komende vier jaren beperkt tot de inflatieaanpassingen.
 • Het bevorderen van de acceptatie van en tolerantie ten opzichte van LHBTIQ-gemeenschap en daarmee het verbeteren van de positie van de LHBTIQ-doelgroep.
 • Voorlichting om de weerbaarheid van kwetsbare groepen te versterken.
 • Duidelijk en integraal ontmoedigingsbeleid op alcohol, drugs en roken.

2000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?