50PLUS

50PLUS wil het goede terug!

50PlusSamenvatting partijprogramma 2023

50PLUS is een Nederlandse politieke ouderenpartij die opkomt voor de belangen van personen van vijftig jaar en ouder. De partij is vertegenwoordigd in de Eerste Kamer, Provinciale Staten, waterschappen en gemeenteraden. Gerard van Hooft werd begin oktober bij een digitale verkiezing als lijsttrekker gekozen. [bron]

50PLUS komt op voor de belangen van ouderen. De partij wil terug naar wat goed was: het vertrouwen herstellen in de Nederlandse overheid, bestaanszekerheid van wonen en een veilig en voortvarend land, ook in het bijzonder voor ouderen.

50PLUS ziet met de ongeremde migratie problemen opstapelen in de zorg, sociale zekerheid en solidariteit, en wil hier ingrijpen. De leefbaarheid van Nederland moet worden hooggehouden, bijvoorbeeld door beter openbaar vervoer en het harder tegengaan van criminele bendes voor onze veiligheid. Op gebied van klimaat moet de biodiversiteit terug worden gebracht, en moeten groene opties aangegrepen worden om te verduurzamen, maar er moet wel op gelet worden dat het zo min mogelijk de economische groei raakt.

Je vindt het volledige partijprogramma hier.

Hieronder volgt een puntsgewijze samenvatting van het partijprogramma per thema.

EU & Buitenland

 • 50PLUS wil niet dat Nederland opdraait voor het slechte economische beleid van andere eurolanden. Dit is belangrijk omdat Nederlandse gepensioneerden in het verleden onevenredig veel hebben bijgedragen aan bezuinigingsoperaties en hervormingen.
 • 50PLUS hecht aan samenwerking én het subsidiariteitsbeginsel. Dit betekent dat beslissingen zoveel mogelijk op lokaal niveau moeten worden genomen en dat de Europese Unie niet te veel macht moet krijgen. 50PLUS vindt het nog te vroeg om te werken richting federalisering van de Europese Unie.
 • 50PLUS is voorstander van het verder verbreden van de samenwerking in de BeNeLux met als mogelijk resultaat een (con-)federatie tussen de BeNeLux lidstaten. Dit kan leiden tot meer economische samenwerking en een grotere invloed van de Benelux-landen in de Europese Unie.
 • De EU breidt zich niet uit met nieuwe landen, en lidstaten die zich niet aan de regels houden worden als ultieme sanctie uitgesloten.

Immigratie & Integratie

 • Er moet worden ingezet op temporisering van de bevolkingsgroei door het beperken van migratie. Migratie staat niet los van bevolkingsgroei, krimpende gezinnen en afnemende solidariteit.
 • Er moeten hogere drempels komen voor permanente vestiging van asielzoekers en arbeidsmigranten, waardoor kettingmigratie wordt teruggedrongen.
 • Er moet worden gestreefd naar het verminderen van arbeidsmigratie door het enthousiasmeren van reeds beschikbaar arbeidspotentieel.
 • Opvang in de regio moet waar mogelijk het antwoord zijn voor vluchtelingen. Als mensen naar Nederland komen wordt een termijn voor opvang afgesproken die één keer kan worden verlengd. Daarna wordt beslist over een permanente verblijfsvergunning.

Volksgezondheid & Zorg

 • Artsen en specialisten moeten in loondienst gebracht worden. Er komt een prestatiegerichte beloning om een vermindering aan productiviteit tegen te gaan.
 • Het eigen risico moet worden afgeschaft, zo wordt er ook solidariteit getoond naar kwetsbare groepen. Tandheelkundige basiszorg komt weer terug in het basispakket.
 • Mantelzorgers moeten beter worden ondersteund en gefaciliteerd met praktische voorzieningen (mantelzorgverlof, parkeren, etc.).
 • Er moet meer aandacht en (financiële) waardering voor medewerkers in de zorg komen.

Onderwijs & Wetenschap

 • De verzuiling van het onderwijs moet worden afgebouwd. Het ministerie van onderwijs dient een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden hiervan.
 • De subsidiëring van buitenlandse studenten in het hoger onderwijs wordt beëindigd, en de voertaal in het onderwijs is Nederlands.
 • Er moet extra worden ingezet op het terugdringen van laaggeletterdheid.
 • De hoogte van de basisbeurs wordt onafhankelijk van het woonadres.

Economie & Overheid

 • De overheid gaat weer investeren in de samenleving en de economie. Dit moet gebeuren door het verlagen van de lasten op arbeid en het verhogen van de lasten op vervuiling en vermogen.
 • Er moet een einde komen aan de doorgeslagen marktwerking in de zorg, het onderwijs en het openbaar vervoer. De overheid moet weer de regie nemen en zorgen voor goede publieke voorzieningen.
 • Er moet een einde komen aan de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Werknemers moeten meer zekerheid krijgen en er moet een einde komen aan de wildgroei van tijdelijke contracten en zzp-constructies.
 • Er moet meer aandacht komen voor de belangen van ouderen in het economisch beleid. Dit betekent onder andere dat er meer geïnvesteerd moet worden in de zorg voor ouderen en dat er meer aandacht moet komen voor de koopkracht van ouderen. Gepensioneerden dragen onevenredig veel bij aan de nieuwe doelen van de overheid, dat moet voorbij zijn.

Milieu & Klimaat

 • Er moet worden ingezet op verantwoord beheer van natuur en herstel van de biodiversiteit, maar er moet ook voorkomen worden dat dit de economische groei belemmert. Het Nederlandse landbouwbeleid mag niet strenger zijn dan dat van de buurlanden.
 • Klimaatbeleid moet worden ingericht op de ontwikkeling van krachtige nieuwe technologie. Er moet worden ingezet op innovatieve duurzame energiebronnen en met spoed virtuele energiecentrales in de provincies gerealiseerd worden. Dit betekent bij veel windenergie en zonne-energie dat bijvoorbeeld de kolen- of aardgascentrale minder hoeft te produceren.
 • 50PLUS steunt de huidige inzet voor twee nieuwe kerncentrales en ziet mogelijkheden in de kleine modulaire kerncentrales.
 • De naleving en handhaving van de Wet Dieren moet strenger worden.

Bestaanszekerheid & Wonen

 • De hoogte van de AOW, de koppeling aan het minimumloon en de fiscale behandeling ervan mogen niet worden aangetast!
 • Er wordt ingezet op de realisatie van meer betaalbare seniorenwoningen in het lage en het middensegment, met zorgfunctie en aansluiting op openbaar vervoer. Ten behoeve van de financiering kunnen senioren met een hoger middeninkomen ook meedoen. (maximaal 25%)
 • Het rijk moet grond verwerven of aanwinnen zodat er voldoende bouwlocaties beschikbaar komen voor sociale woningbouw. De winst op de bestemmingswijziging van de grond moet op middellange termijn bijdragen aan de betaalbaarheid van de te realiseren woningen.
 • Er wordt 5 miljard gereserveerd voor een hervorming van het stelsel van belastingen, toeslagen en sociale zekerheid, waar alle generaties van profiteren. Bestaanszekerheid, eenvoud en het belonen van onderlinge solidariteit door het delen van een woning en voorzieningen (zie CPB-rapport voor oplossingsrichting) vallen daar ook onder.

Overige

 • Er moet een landelijk verbod komen op het dragen van messen en dat moet streng worden gehandhaafd.
 • Waar mogelijk wordt preventief een op Artificiële Intelligentie (AI) gebaseerde zorg-assistent ingezet (een computergestuurde stem) die direct reageert.
 • Er komt een algemeen vuurwerkverbod.
 • Er komt een minister Ouderenbeleid.

1000 pagina's samenvatten kost tijd en geld. En om onafhankelijk te zijn plaatsen we geen reclame. Donaties zijn daarom belangrijk voor ons.

Samengevat: wil je ons steunen met een donatie?