Wat is de exclusieve bevoegdheid van de EU?

 1. Europese verkiezingen uitgelegd
 2. Wat is de EU?
 3. Waarover gaat de Europese Unie?
 4. Waarom bestaat de EU?
 5. Wat is de exclusieve bevoegdheid van de EU?
 6. Wie zijn de EU?
 7. Wat is de Europese Unie niet?
 8. Waarom gelden regels uit Brussel in Nederland?
 9. Hoe democratisch is de EU?
 10. Hoe stel je jezelf verkiesbaar?
 11. Hoe kan ik stemmen?

De exclusieve bevoegdheid van de Europese Unie (EU) verwijst naar gebieden waarin de EU het recht heeft om wetgeving vast te stellen en actie te ondernemen, zonder tussenkomst van individuele lidstaten. Dat wil zeggen: zonder dat landen eigenstandig een andere uitvoering hieraan kunnen geven. Uiteraard zijn alle lidstaten vertegenwoordigd in de EU zelf en worden besluiten dus ook overeenkomstig de belangen van verschillende lidstaten vastgelegd.

Deze exclusieve bevoegdheid is vastgelegd in de EU-verdragen en omvat onder meer het gemeenschappelijk handelsbeleid, de mededingingsregels, het monetair beleid voor de eurozone en het douanebeleid.

Het is belangrijk op te merken dat de exclusieve bevoegdheid van de EU en de autonomie van de lidstaten niet per definitie conflicteren. In plaats daarvan is er een complexe relatie tussen beide, waarbij de EU en de lidstaten op verschillende niveaus samenwerken en elkaar aanvullen. Hier zijn enkele manieren waarop ze zich tot elkaar verhouden:

 • Subsidiariteit: Het subsidiariteitsbeginsel stelt dat de EU alleen actie mag ondernemen als dit doeltreffender is dan maatregelen op nationaal, regionaal of lokaal niveau. Dit betekent dat de EU alleen optreedt als dat nodig is, en de autonomie van lidstaten respecteert wanneer zij beter in staat zijn om te handelen.
 • Gedeelde bevoegdheden: Naast exclusieve bevoegdheden heeft de EU ook gedeelde bevoegdheden met de lidstaten. Op deze gebieden, zoals milieu, consumentenbescherming, en justitie, kunnen zowel de EU als de lidstaten wetgeving aannemen en beleid ontwikkelen.
 • Toepassing van EU-wetgeving: Hoewel de EU wetgeving kan vaststellen in exclusieve of gedeelde bevoegdheidsgebieden, is het aan de lidstaten om deze wetgeving uit te voeren en toe te passen binnen hun nationale rechtssystemen. Dit geeft de lidstaten een zekere mate van autonomie bij de implementatie van EU-regels.
 • Nationale belangen in EU-besluitvorming: Lidstaten hebben een stem in de besluitvorming van de EU via de Europese Raad en de Raad van de Europese Unie. Hierdoor kunnen ze hun nationale belangen behartigen en invloed uitoefenen op het EU-beleid.

Kortom, terwijl de EU exclusieve bevoegdheden heeft op specifieke gebieden, blijven de lidstaten autonoom op andere terreinen en is er een complexe balans tussen Europese integratie en nationale soevereiniteit.