Waarover gaat de Europese Unie?

 1. Europese verkiezingen uitgelegd
 2. Wat is de EU?
 3. Waarover gaat de Europese Unie?
 4. Waarom bestaat de EU?
 5. Wat is de exclusieve bevoegdheid van de EU?
 6. Wie zijn de EU?
 7. Wat is de Europese Unie niet?
 8. Waarom gelden regels uit Brussel in Nederland?
 9. Hoe democratisch is de EU?
 10. Hoe stel je jezelf verkiesbaar?
 11. Hoe kan ik stemmen?

Zoals uitgelegd in de vraag Wat is de EU? is deze Unie een samenwerking op economische en politieke vraagstukken. De Unie ‘heeft als doel de vrede, haar waarden en het welzijn van haar volkeren te bevorderen’ (artikel 3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie). Om dit te doen richt de Europese Unie zich op specifieke werkingsdomeinen en heeft zij eigen bevoegdheden. Deze bevoegdheden en domeinen zijn verder uitgewerkt in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU).

Wie zich verbindt aan het Verdrag van de Europese Unie (VEU), verbindt zich automatisch ook aan het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) en de daarbij komende protocollen en overige wetgeving en verdragen – zoals het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.

De Europese Unie heeft een breed scala aan werkingsgebieden, die zijn vastgelegd in de Verdragen die haar oprichting regelen. Enkele van de belangrijkste werkingsgebieden van de EU zijn:

 1. Interne markt: Dit omvat het vrije verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal tussen de lidstaten.
 2. Economisch beleid: De EU houdt zich bezig met het coördineren van het economisch beleid van de lidstaten, inclusief concurrentiebeleid, monetair beleid en het beheer van de eurozone.
 3. Landbouw- en visserijbeleid: De EU heeft gemeenschappelijke regels en subsidies voor landbouw en visserij in de lidstaten.
 4. Milieubeleid: Dit omvat maatregelen ter bescherming van het milieu, zoals het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, het bevorderen van duurzame energie en het beschermen van biodiversiteit.
 5. Justitie en binnenlandse zaken: De EU houdt zich bezig met grensoverschrijdende kwesties zoals immigratie, asiel, veiligheid en rechtshandhaving.
 6. Externe betrekkingen: De EU voert een gemeenschappelijk buitenlands beleid en is verantwoordelijk voor handelsovereenkomsten en ontwikkelingssamenwerking met andere landen en regio’s.
 7. Onderzoek en innovatie: De EU stimuleert en financiert onderzoek en innovatie door middel van programma’s zoals Horizon Europe.
 8. Consumentenbescherming: De EU legt regels vast om de rechten van consumenten te beschermen, zoals productveiligheid en consumenteninformatie.

De EU heeft ook bevoegdheden op andere gebieden, zoals sociale zaken, onderwijs, cultuur en gezondheid, zij het in mindere mate dan op de bovengenoemde terreinen.

Meer lezen over de oprichtingsverdragen? Kijk ook op https://ecer.minbuza.nl/ecer/eu-essentieel/verdragsteksten/eu-verdrag-en-eu-werkingsverdrag.